Proteinoprensning / Proteinoprensning

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: TK-PROT-U1.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Periode: Efterårssemestret 2019.Godkendt: 18-04-17.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Uddannelseskoordinator Lene Pedersen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.

Forudsætninger:
Alle obligatoriske moduler, cellebiologi.

Indhold:
Kurset består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af de gennemgåede metoder. De anvendte metoder omfatter fraktionering af cellebestanddele ved centrifugering og proteinfraktionering ved hjælp af fældning, ionbytningskromatografi og gelfiltreringskromatografi. Endvidere vil deltagerne komme til at udføre fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktiviteter. Renheden af det oprensede protein og dets molvægt bestemmes ved hjælp af gelelektroforese.

Målbeskrivelse:
Viden og forståelse
Den studerende skal

 • diskutere og analysere hvordan fedtsyresyntesen forløber i bakterier, simple eukaryote celler som gærceller samt pattedyrceller, herunder de forskellige fedtsyresyntese-enzynsystemer i hhv. cytosolen og i mitochondrier
 • diskutere virkningsmekanismen bag fedtsyresyntese, elongering og terminering
 • udvælge præcise metoder til homogenisering af specifikke væv og celler
 • evaluere fordele og ulemper ved ionbytnings-, gelfiltrerings- og affinitetskromatografi
 • diskutere og analysere teorien bag søjlekromatografi og de faktorer der påvirker oprensningen og adskillelsen af proteiner
 • diskutere teorien bag proteiners opløselighed og hvorledes denne kan påvirkes af salt, organiske opløsningsmidler, temperatur, og pH
 • diskutere og analysere principperne bag elektroforetisk adskillelse af molekyler, herunder proteiner
 • diskutere og perspektivere anvendelsen af elektroforese i forståelsen af proteiners egenskaber og struktur
 • diskutere og vurdere typiske teknikker som anvendes til koncentrationsbestemmelse af proteiner


Færdigheder  
Den studerende kan

 • planlægge et proteinoprensningsforløb og udføre det i praksis
 • analysere data fra eksperimentelt arbejde og vurdere evt. forbedringsmuligheder
 • analysere renhedsgraden af oprensede proteiner
 • kvantificere mængden præcist af oprensede proteiner


Kompetencer
Den studerende kan

 • arbejde selvstændigt og analyserende med relevante problemstillinger
 • validere analysemetoder i egen praksis
 • medvirke ved planlægning af opgaver i forbindelse med større eksperimentelle arbejder og indgå i et tværfagligt samarbejde med andre

Litteratur:
Kompendium udleveres. Materialet vil primært være på engelsk.

Undervisningstidspunkt:
Udbydes hvert efterår.

Undervisningsform:
3x4 timers forelæsninger samt 1 uges intensiv laboratorieøvelser.

Prøveform:
Godkendelse af skriftlig rapport og individuel mundtlig eksamen. Ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen. Rapporten kan afleveres i grupper af to studerende.

Kommentar:
Kursusudbyder: Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Kurset indgår i specialiseringen Molekylær- og Cellebiologi.

Placering:        Specialiseringen Molekylær- og cellebiologi.

Studier:
Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
1. semester, obl./valgfag. Udbydes i: Odense