Mikrobiologi og fermenteringsteknologi / Microbiology and Fermentation Technology

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: TK-MIKF-U1.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Periode: Efterårssemestret 2019.Godkendt: 13-12-13.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Uddannelseskoordinator Lene Pedersen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.

Forudsætninger:
Alle obligatoriske kurser (BKEM Bioorganisk kemi, FKEM Fysisk kemi (almen kemi), AMAT (Anvendt matematik).

Indhold:
Mikrobiologi:
Bakterie- og svampesystematik
Vækstfaktorer for mikrobiel vækst
Overordnede teknikker for DNA-rekombination (gensplejsning)
Screening og selektion af mikroorganismer

Fermentering:
Industrielt anvendte mikroorganismer
Industrielle substrater
Regulering af metabolisme
Mikrobiel vækstkinetik
Batch, fed-batch og kontinuerlige fermenteringer
Udformning af bioreaktorer
Downstream processer
Laboratorieprojekt:
Laboratorieprojektet omfatter opsætning og klargøring af en bioreaktor, gennemførsel af en fermenteringsproces, prøveudtagning og måling af vækst og produktdannelse. De eksperimentelle data analyseres og der skrives en rapport.  Målbeskrivelse:
Kurset skal give den studerende en grundlæggende viden om den mikrobielle diversitet samt mikroorganismers vækstbetingelser og betydningen af disse i bioteknologiske processer. Endvidere opnår den studerende både teoretisk og praktisk viden om bioreaktorers opbygning og drift.

Viden:
Mikrobiologi
Den studerende
 • får kendskab til bakterie- og svampesystematik og kan beskrive udvalgte arter ved anvendelse af denne
 • kender vækstfaktorer for mikrobiel vækst og kan anvende disse til vurdering af vækstmuligheder

Fermentering
 • får kendskab til egenskaber for industrielt anvendte mikroorganismer
 • får kendskab til sammensætningen af industrielle substrater
 • lærer ligninger til at beskrive mikrobiel vækst
 • får viden om batch, fed-batch og kontinuerlig fermentering
 • kan forstå mekanismer for regulering af metabolisme mht. produktdannelse

Færdigheder:
 • kan beskrive de overordnede teknikker for DNA-rekombination (gensplejsning)
 • kan foreslå passende metoder til screening og selektion af mikroorganismer
 • kan foretage kinetiske beregninger på batch, fed-batch og kontinuerlige fermenteringer
 • kan beregne vigtige parametre for vækst og produktdannelse for eksperimentelle målinger
 • kan vurdere anvendelsen af diverse enhedsoperationer til downstream processing

Kompetencer:
 • har praktisk erfaring i arbejde med mikroorganismer, herunder opsætning og drift af bioreaktorer
 • kan planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde
 • kan udarbejde en teknisk rapport
 • kan selvstændigt tilegne sig viden fra relevant litteratur indenfor området

Litteratur:Undervisningstidspunkt:
Afholdes hvert forår

Undervisningsform:
Undervisningslektioner (7 dage à 4 timer) i de første 10 uger. Laboratorieprojekt 3 dage à 8 timer, samt rapportskrivning i de sidste 5 uger.

Eksamensbetingelser:
Aflevering af en individuel skriftlig rapport udfærdiget på baggrund af laboratorieprojektet.

Prøveform:
En individuel ekstern mundtlig eksamen  hvor der eksamineres i rapportens indhold og i den i kurset gennemgåede teori. Bedømmelsen er efter 7-trinsskalaen. Karakteren baseres  både på  en vurdering af  rapporten og på den mundtlige eksamination.
 

Kommentar:
Kurset er obligatorisk for specialisering i Procesteknologi og kemisk syntese og er valgfrit for øvrige specialiseringer.


Kursusudbyder: Det Tekniske Fakultet, SDU, Institut for Kemi-, Bio- og MiljøteknologiStudier:
Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense