Human Resource Management / Human Resource Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9604101.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9604102.Godkendt: 07-05-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Adjunkt Mette Strange Noesgaard, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til MBA.
Formål og sigte:
Det er nærmest blevet et dogme at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. Dette dogme forpligter. Og forpligtigelsen fordrer en klar prioritering og et målrettet, omfattende og systematisk arbejder med de menneskelige ressourcer for at opnå den fulde effekt. Dette modul vil udvikle de studerendes forståelse af HR funktionens forskellige roller og af konsekvenserne af sammenhængen mellem styring af de menneskelige ressourcer og opnåelse af hele organisationens mål og målsætninger. De studerende vil udvikle en bevidsthed om de problemer og praksisser, der understøtter og hindrer ledelse og udvikling af mennesket i organisationen og de vil opnå et bredt perspektiv på, hvordan en tæt sammenknytning mellem den strategiske forretningsorientering og HRM processerne er med til at skabe gode resultater. Modulet er designet til at introducere de studerende til en række overordnede temaer og begrebsdannelser (f.eks. strategi, kultur, ledelsesteori, psykologi, motivation, læring, kompetencer) som bindes sammen med de fire HRM kerneprocesser: tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere.

Indhold:
 • HR funktionens roller
 • Strategisk human ressource management
 • Målstyring af de menneskelige ressourcer
 • Planlægning og udvikling af de menneskelige ressourcer
 • Det psykiske arbejdsklima
 • International HRM

Målbeskrivelse:
Viden:
Det er målet:
-at give den studerende viden om state-of-the-art metoder til at få de rigtige medarbejdere, med de rette kompetencer og det rette motivationsniveau til at gøre det rigtige set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.
-at give den studerende viden om eksisterende teorier omkring værdien af HR set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.


Færdigheder:
Målet er, at den studerende på det abstrakte niveau opnår færdighed i at identificere og analysere samspillet mellem HRM kerneprocesserne og de overordnede temaer indenfor organisation, strategi, kultur og ledelse. Den MBA-studerende skal opnå færdigheder i fagets teorier, modeller og metoder, som sætter den studerende i stand til at analysere og forhold sig kritisk til problemstillinger i tilknytning til HR. Den studerende skal opnå færdigheder til at analysere, vurdere og formidle den empiriske evidens indenfor HR.  


Kompetence:
Den studerende skal kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for værende HRM kerneprocesser og kunne argumentere for ændringer. Den studerende skal kunne anvende generelle teorier som en forudsætning for det praktiske arbejde med HRM – og skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier.


Lærings - og eksamensmål:

Opnåelse af karakteren 12. Fremragende
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer:
 • Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller og teorier, der indgår som pensum i faget
 • En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på.
 • En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller og teorier – som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans/irrelevans i forhold til den konkrete situation.
 • En fremragende generel og specifik kompetence til at overskue praktiske case-problemstillinger, samt en særdeles overbevisende evne til at argumentere for hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne.
 • En fremragende generel og specifik kompetence til at identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til case-problemstillinger ved velargumenteret at anvende fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder.
 • En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af at anlægge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til konkrete kontekstspecifikke problemstillinger.
 • Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, men kun få uvæsentlige mangler.  


Opnåelse af karakteren 02.
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer:

Et ikke særligt omfattende overblik over, samt en usikker viden om de forskellige modeller og teorier i faget.
En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som fagets modeller og teorier bygger på.
 • En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier.
 • En ret usikker begrundelse for modeller og teoriers relevans/ irrelevans i forhold til konkrete situationer.
 • En forholdsvis almen og generel og ikke særlig specifik evne til at overskue praktiske case-problemstillinger, samt en forholdsvis almen og generel kompetence til at argumentere for hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne.
 • En ikke særlig veldokumenteret generel eller specifik kompetence i at kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til case-problemstillinger.
 • En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af at anlægge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til konkrete kontekstspecifikke problemstillinger.
 • Et ikke overbevisende overblik over egne problemløsningsmetoder i relation til både teori og praksis samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion over valg.


Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger primo august.

 • Bratton & Gold (2012); Human Resource Management – Theory and Practice, MacMillan International Higher Education

 • Artikler og cases

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018

Undervisningsform:
4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semesteret - 30 lektioner

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Undervisning foregår på dansk

De 135 arbejdstimer fordeler sig således
Konfrontationstimer - 30
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer
Udarbejdelse af skriftlig opgave til eksamen - ca. 35 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i december / januar
Omprøve i februar

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve.
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Essay på max. 15 sider. Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Internt bedømt.

Individuel skriftlig opgave. Den studerende skal vælge en organisation eller et projekt fra praksis, som vedkommende skal beskrive, diskutere og analysere ud fra de teorier og metoder, der er præsenteret i undervisningen og i pensum.  

Supplerende information til prøveform:
Sted: Hjemmeopgave
Omfang: individuel skriftlig opgave på max. 15 normalsider (1 normalside = 2400 anslag) inkl. noter og litteraturfortegnelse, men ekskl. evt. bilag.

Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde følgende:
 • En indledning indeholdende opridsning af problemfeltet, en afgrænsning af problemet samt en problemformulering, der uddyber, præcis hvilken del af problemfeltet, der belyses samt eventuelle antagelser om sammenhænge eller andet, der skal belyses (herunder evt. hypoteser, der ønskes diskuteret eller testet).
 • En argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og metodiske perspektiver og indfaldsvinkler, der er relevante for besvarelsen.
 • En analysedel, hvor teorier, modeller og metoder bringes i anvendelse.
 • En konklusion og perspektivering.
 • En litteraturoversigt, der følger retningslinjerne i Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 6. eller nyere udgave.

Indlevering af besvarelse: Opgaven skal afleveres via SDU Assignment i BlackboardStudier:
MBA - Master of Business Administration
3. semester, obl./valgfag. Udbydes i: Odense