Konkurrence og markeder / industrial organization

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9603301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9603302.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Christian Kronborg, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Forudsætninger:
Generelle adgangsbetingelser.
Formål og sigte:
Det er fagets formål at give deltagerne en grundlæggende viden om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsformer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til europæisk konkurrence- og erhvervspolitik. Kurset sigter på at sætte deltagerne i stand til at anvende industriøkonomiske begreber og metoder på konkrete problemstillinger, herunder at analysere en virksomheds strategi på kort og lang sigt afhængigt af markedsform og regulering, at vurdere og forstå udvikling og opståen af forskellige markedsformer og reguleringsdilemmaer, og at beskrive og vurdere forskellige branchers forhold. Den studerende bliver således i stand til at anvende centrale industriøkonomiske begreber og metoder til at beskrive og analysere egen og andre brancher og omsætte denne viden til konkrete strategiske anbefalinger. 

Indhold:
- Markedsformer: Fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol
- Virksomhedens strategier og konsekvenser heraf under forskellige markedsformer
- Konkurrencepolitik, erhvervspolitik og handelspolitik

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet, at de studerende demonstrerer viden om

 • markedsformerne monopol, fuldkommen konkurrence og oligopol
 • teoretiske modeller for prissætning, prisdiskrimination og produktdifferentiering
 • hovedprincipperne i dansk og europæisk konkurrencelovgivning
 • dansk og europæisk konkurrence-, erhvervs- og handelspolitik
 

Desuden skal de studerende demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at
 • identificere problemstillinger og udfordringer på konkrete markeder og brancher
 • vurdere og vælge blandt teoretiske modeller til at analysere mulige strategier, og herunder sammenligne og diskutere de teoretiske modeller
 • redegøre for og analysere en virksomheds ageren, muligheder og begrænsninger under forskellige markedsformer under hensyntagen til gældende konkurrencelovgivning
 • anbefale løsninger og handleanvisninger til konkrete problemstillinger og udfordringer
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-fagfæller

Endelig skal de demonstrere kompetencer, således at de er i stand til
 • analysere en virksomheds strategiske muligheder
 • analysere og forklare udviklinger på konkrete markeder og forskellige brancher

Lærings- og eksamensmål:

Karakteren 12. Fremragende

Eksaminanden udviser:
- Et omfattende overblik over og dermed en evne til præcist at sammenligne de forskellige modeller og teorier (der indgår i pensum) for virksomheders muligheder og ageren samt konsekvenser heraf under forskellige markedsformer.
- En omfattende specifik viden om hovedprincipperne i dansk og europæisk konkurrencelovgivning, og evne til at forklare baggrunden for denne regulering med udgangspunkt i de forskellige modeller og teorier (der indgår i pensum).
- En fremragende generel og specifik kompetence til at anvende viden om konkurrencelovgivning, markedsformer og virksomheders ageren under forskellige markedsformer til at analysere og forklare udviklinger på konkrete markeder og i forskellige brancher og til at identificere udfordringer og vurdere og sammenligne strategier for virksomheder på sådanne markeder og i sådanne brancher.  
- En omfattende viden om konkurrence-, erhvervs- og handelspolitik samt en kompetence til at analysere konsekvenserne af disse for markedsformen og virksomhedernes valg af strategi ved hjælp af fagets modeller og teorier.

Karakteren 02. Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Eksaminanden udviser:
- En basal viden om de centrale modeller og teorier (der indgår i pensum) for virksomheders muligheder og ageren samt konsekvenser heraf under forskellige markedsformer.
- En basal indsigt i hovedprincipperne i dansk og europæisk konkurrencelovgivning.
- En almen viden om konkurrencelovgivning, markedsformer og virksomheders ageren under forskellige markedsformer, der kan bruges til at forklare centrale udviklinger på kendte eller simple konkrete markeder og til at identificere de vigtigste udfordringer og mulige strategier for virksomheder på sådanne markeder.
- En basal indsigt i konkurrence-, erhvervs- og handelspolitik og deres konsekvenser for markedsformen og virksomhedernes valg af strategi.

Litteratur:
Oplyses ved kursusstart på Blackboard.

En gennemgangsplan lægges på Blackboard ved undervisningsstart.

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018.  

Undervisningsform:
Oversigtsforelæsninger. Øvelser og cases, der løses i grupper. Et antal skriftlige øvelser og opgaver med obligatorisk aflevering mellem undervisningsgangene

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

De 135 arbejdstimer fordeler sig således:

Konfrontationstimer - 30
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen afholdes i december eller januar
Omprøve afholdes i februar

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra den ordinære eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:

Prøveform til eksamensbevis:
Individuel take-home eksamen. Bedømmes ud fra 7-trins-skala. internt bedømt.Supplerende information til prøveform:
Ved kursets afslutning sammensætter hver deltager en eksamensportefølje bestående af dele af tidligere individuelle afleveringer til kursets skriftlige øvelser og opgaver med uddybende kommentarer efter nærmere retningslinier. Retningslinierne gives senest 6 dage inden porteføljen skal afleveres. Aflevering af kursets skriftlige øvelser er obligatorisk og gennemføres individuelt.

Der er tale om en digital eksamen, hvilket betyder at den studerende skal aflevere sin besvarelse via E-læringssystemet Blackboard

Varighed: 6 dage
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgave: Via Blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment under kurset i Blackboard
Hjælpemidler: Alle

Kommentar:

Studier:
MBA - Master of Business Administration
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense