Regnskab / Accounting

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 83400401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 83401412, 83401402, 83400402.Godkendt: 16-03-17.
Periode: Efterårssemestret 2017 til Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse.

Fagansvarlig:
Lektor Mogens Nielsen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Forudsætninger:
Faget bygger primært videre på faget Virksomhedens Økonomi. Derfor forudsættes et rimeligt kendskab til dette fags emner.

Formål og sigte:
Enhver organisation har brug for viden om de økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes. Det økonomiske billede af organisatoriske enheder, forretningsområder og virksomheden som helhed er en central del af den information, der indgår når der træffes forretningsmæssige dispositioner.

For at kunne anvende denne information og bidrage til dens tilvejebringelse i forskellige situationer skal den studerende kende de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i opbygningen af en virksomheds regnskabssystem. Regnskabsopgørelserne omfatter såvel analyser til internt brug i virksomheden, som virksomhedens årsregnskab til brug for virksomhedens eksterne interessenter.

Undervisningen i fagområdet regnskab skal give den studerende viden og kompetencer til at indgå i regnskabs- eller økonomifunktionen i en virksomhed, samt til på et kvalificeret grundlag at deltage i centrale beslutninger som involverer økonomisk information andre steder i virksomheden.


Indhold:
Fagets fokus er rettet mod to centrale områder – det eksterne regnskab (årsregnskab), og det interne regnskab (økonomistyring). Centrale emner er:

 • Interessenternes krav til og anvendelse af regnskabsoplysninger, og
 • Registrerings- og periodiseringsprincipper for en række konkrete regnskabsposter i relation til det eksterne regnskab.
 • Omkostningsopgørelser for produkter og organisatoriske enheder,
 • Planlægnings- og budgetteringsmetoder, og
 • Budgetopfølgning og indsatsevaluering i relation til det interne regnskab. .

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det målet at de studerende:
Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • Identificere, beskrive og vurdere alternative regnskabsmetoder, der i årsregnskabet vil kunne anvendes i konkrete situationer, herunder inddrage overvejelser omkring relevans og pålidelighed samt incitamenteffekter.
 • Sammenfatte og beskrive anvendte begreber og definitioner,
 • Forklare og relatere begreber og definitioner i forhold til økonomiske beslutningsproblemer,
 • Relatere det interne regnskabs formål og grundbegreber til de metoder og procedurer, der anvendes i regnskabssystemet.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Opstille og føre et bogholderi af begrænset omfang, herunder bogholderi for simple produktionsvirksomheder.
 • Anvende bogholderiet som basis for årsafslutning og opstilling af resultatopgørelse og balance.
 • Beregne og demonstrere hvordan årsregnskabets resultatopgørelse og balance påvirkes af forskellige transaktioner og hændelser.
 • Anvende simple metoder til opgørelse af produktomkostninger, vareforbrug og værdi af varebeholdninger i ordre- og procesregnskaber samt andre almindelige regnskabssystemer, bl.a. Activity Based Costing systemer.
 • Udarbejde såvel grundbudgetter som fleksible budgetter for en given periode på grundlag af kendte antagelser om ressourceforbrug og politikker.
 • Beregne og analysere afvigelser mellem faktiske og budgetterede omkostninger for en given periode.
 • Anvende økonomiopgørelser til beslutninger om priser, produktmix, processer og aktiviteter.

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
 • Udvælge, beskrive og anvende regnskabsmetoder og modeller til anvendelse i årsregnskabets enkelte poster, herunder bl.a. omsætning, vareforbrug, finansielle indtægter og omkostninger, skat, anlægsaktiver, varebeholdninger, egenkapital og gæld.
 • Vælge et hensigtsmæssigt regnskabssystem for en virksomhed på grundlag af kendte karakteristika ved virksomheden.
 • Anvende økonomiopgørelser til intern styring af virksomheden som en decentral organisation, herunder bl.a. budgettering, motivation, kontrol og præstationsvurdering.

Litteratur:
Eksempler:
I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur:
 • John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen og Mogens Nielsen: Omkostningsteori og regnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag.
 • Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, Madhav Rajan: Cost Accounting - a managerial emphasis, nyeste udgave, Prentice Hall. Kan være specialudgave til SDU.
 • John Christensen og Mogens Nielsen: Virksomhedens årsregnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag.

Undervisningstidspunkt:
Hvert efterår og følgende forår.

Skemalagt undervisning:
2 forelæsningstimer ugentlig i 30 uger ligeligt fordelt over efteråret og foråret, samt 2 øvelsestimer hver anden uge ligeledes i 30 uger fordelt over efterår og forår.

Undervisningsform:
Faget undervises på dansk. For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at underviseren i forelæsningstimerne gennemgår udvalgte dele af fagets pensum. Til hver øvelsestime forbereder de studerende, gerne i grupper, løsning af opgaver som relaterer sig til det gennemgåede stof. Opgaveløsningerne præsenteres i øvelsestimerne under vejledning af en instruktor (normalt en ældre studerende). Hertil kommer at der på kursets Blackboard-hjemmeside tilbydes et antal mindre tests som træning til de to multiple choice prøver (se herom nedenfor) som indgår som et led i eksamen.

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Konfrontationstimer: 60 timer.
Forberedelse: 90 timer.
Øvelsestimer: 30 timer.
Forberedelse af øvelsestimer: 45 timer.
Forberedelse til to multiple choice prøver: 10 timer.
Gennemførelse af de to multiple choice prøver: 5 timer.
Forberedelse til take home eksamen: 15 timer.
Gennemførelse af take home eksamen: 15 timer.
Total: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i januar for efterårssemesteret.
Omprøve i februar for efterårssemesteret.

Ordinær eksamen i juni for forårssemesteret.
Omprøve i august for forårssemesteret.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt efter tilmeldingsfristens udløb.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen, bliver du automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.

For de prøver der afvikles om vinteren gælder det:
Ordinær prøve afvikles i forlængelse af undervisningen og foregår i januar 2018. Omprøven i samme eksamenstermin afvikles i februar 2018. Det 3. prøveforsøg afvikles i januar 2019.

For de prøver der afvikles om sommeren gælder det:
Ordinær prøve afvikles i forlængelse af undervisningen og foregår i juni 2018. Omprøven i samme eksamenstermin afvikles i august 2018. Det 3. prøveforsøg afvikles i juni 2019.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Multiple Choice og Take home.

Supplerende information til prøveform:
Eksamen består af 3 delprøver:

1: Multiple choice eksamen i januar. Prøven besvares individuelt. Denne del bedømmes internt med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Varighed: 2 timer.
Sted: Prøven gennemføres som stedprøve med egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: På en specielt oprettet side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Specielt oprettet side i Blackboard.
Omfang: Ikke angivet.
Hjælpemidler: Ingen bortset fra lærebogen i trykt version og et ved eksamen udleveret tomt Excel-regneark.
Ingen løse ark eller printerudskrift af lærebogen er tilladt. Der er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Prøven består af et antal multiple-choice spørgsmål som tester den studerendes kendskab til og forståelse af de begreber, modeller og metoder der er gennemgået i kursets første semester. Den opnåede karakter indgår med vægten 25% i den endelige karakter for faget.

Omprøven for denne prøve finder sted i februar måned.

2: Multiple choice eksamen i juni. Prøven besvares individuelt. Denne del bedømmes internt med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Varighed: 2 timer.
Sted: Prøven gennemføres som stedprøve med egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: På en specielt oprettet side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Specielt oprettet side i Blackboard.
Omfang: Ikke angivet.
Hjælpemidler: Ingen bortset fra lærebogen i trykt version og et ved eksamen udleveret tomt Excel-regneark.
Ingen løse ark eller printerudskrift af lærebogen er tilladt. Der er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Prøven består af et antal multiple-choice spørgsmål som tester den studerendes kendskab til og forståelse af de begreber, modeller og metoder der er gennemgået i kursets andet semester. Den opnåede karakter indgår med vægten 25% i den endelige karakter for faget.

Omprøven for denne prøve finder sted i august måned.

3: Take-home opgave i juni. Prøven besvares individuelt. Denne del bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Varighed: 48 timer.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: På kursets side i Blackboard eller en specielt oprettet side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets hjemmeside på Blackboard eller en Specielt oprettet side i Blackboard.
Omfang: Max. 4 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Den studerende trækker via Blackboard sin individuelle opgave. Den studerendes besvarelse må have et omfang på maksimalt 4 normalsider (maskinskrevet). Den studerende uploader sin besvarelse til SDUassignment (på Blackboard) inden udløbet af den annoncerede 48 timers periode. Prøven tester stikprøvevis den studerendes målopfyldelse indenfor hele kursets pensum. Den opnåede karakter indgår med vægten 50% i den endelige karakter for faget.

Omprøven for denne prøve finder sted i august måned.

Faget er i sin helhed bestået når den studerende i hver af de tre delprøver har opnået karakteren 00 eller derover, og når det vejede gennemsnit af de opnåede karakterer er mindst 2,0 uden oprunding. De 3 delprøver kan tages om hver for sig. De skal ikke nødvendigvis bestås i samme studieår. En delprøve, hvor den studerende har opnået karakteren 02 eller derover kan ikke tages om. Ingen delprøver kan tages om når faget i sin helhed er bestået.

Undervisnings- og eksamensnumre for faget på campus Odense og campus Slagelse:
Campus Odense, del 1: 83400301 (undervisning) og 83400302 (mce januar)
Campus Odense, del 2: 83401301 (undervisning) og 83401302 (mce juni)
Campus Odense, del 3: 83401301 (undervisning) og 83401312 (take home juni)

Campus Slagelse, del 1: 83400401 (undervisning) og 83400302 (mce januar)
Campus Slagelse, del 2: 83401401 (undervisning og 83401402 (mce juni)
Campus Slagelse, del 3: 83401401 (undervisning) og 83401412 (take home juni)

Studier:
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
HA(jur.)
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
HA(jur.)
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.scient.oecon. (Matematik-Økonomi)
5. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.scient.oecon. (Matematik-Økonomi)
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Markedsførings- og Finansøkonomer
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Markedsførings- og Finansøkonomer
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Logistik-, Service- og Handelsøkonomer
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Logistik-, Service- og Handelsøkonomer
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense