Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse / Sustainability, wellbeing and management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9846551.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9846552.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.

Formål og sigte:
Bæredygtighed handler om at skabe balance i vores brug af ressourcer, således at vi ikke bruger flere, end vi har til rådighed. Det gælder både miljømæssige, menneskelige og økonomiske ressourcer. Bæredygtighed er derfor et fornuftigt princip for god ledelse og udvikling af en fremtids-holdbar organisation.

Miljømæssig bæredygtighed ligger stadig fjernt. Hvis alle levede ligesom en gennemsnitsdansker, skulle jordens befolkning bruge 4 jordkloder, hvilket selvsagt er ubæredygtigt. Pt. er offentlige organisationer i DK en del af problemet fremfor en del af løsningen. Som offentlig organisation og leder er det derfor nødvendigt at udvikle sig. Fx for at bevare sin legitimitet og for at imødegå forventninger fra medarbejdere og borgere, som tager miljømæssig bæredygtighed alvorligt. Eller for at imødegå lovgivning og udviklingsmål, som fordrer et fokus på miljømæssig bæredygtighed.

Menneskelig bæredygtighed og trivsel er også ufravigeligt i en velfungerende organisation. Dels af hensyn til medarbejderen, men også fordi trivsel giver højere produktivitet, højere commitment, bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt lavere sygefravær.

Økonomisk bæredygtighed er også ufravigeligt.

Dette leder til følgende spørgsmål:
Hvordan udvikler vi organisationer, afdelinger, ledere og medarbejdere, så miljø, mennesker og økonomi spiller sammen og understøtter hinanden på bæredygtig vis?
Fagets formål er at give inspiration, teorier og metoder til at svare og handle på dette spørgsmål
Indhold:
Metode og indhold:
På faget arbejder vi psykologisk, helhedsorienteret og praksisnært. 
Ved psykologisk arbejde forstås, at vi bruger psykologiske teorier, dvs. teorier om menneskets psyke og relationen til adfærd. Fx arbejder vi med teorier som svarer på, hvordan motivation øges, hvordan trivsel øges og hvordan miljømæssigt bæredygtig adfærd øges.
Endvidere anvendes en helhedsorienteret ramme i form af kvadrantmodellen. Her ses 1) indre oplevelser, 2) adfærd, 3) kultur og 4) systembetingelser som nødvendige for at forstå helheden. Herved sikres en god balance imellem fokus og overblik. Kvadrantmodellen er brugbar som analyse- og forandringsredskab og øger lederens evne til at reflektere og handle i teori og praksis.
Ved praksisnært forstås, at lederens egen organisation er i fokus. Det er fagets intention at være direkte anvendelig i forhold til at skabe samspil imellem miljø/naturressourcer, mennesker og økonomi i lederens praksis. Lederen kan derfor i høj grad prioritere sit fokus ud fra, hvad han eller hun finder mest brugbart. En god teori er brugbar, og der vil være fokus på at anvende teorien. Fagets teorier fokuserer på miljømæssig og menneskelig bæredygtighed, men sammenhængen til økonomisk bæredygtighed er også gennemgående. Fx når øget medarbejdertrivsel eller smartere ressourceforbrug er økonomisk fordelagtigt. Eller når trivsel eller miljømæssig bæredygtighed skal fremmes for ingen eller få økonomiske midler.


Delspørgsmål i undervisningen er fx:  
1) Hvad er trivsel i organisationen, og hvordan kan trivsel og motivation øges? Der arbejdes med trivsels- og motivationsteorier.
2) Hvad er miljømæssigt bæredygtig adfærd i organisationen, og hvordan kan denne adfærd øges? Der arbejdes med modeller til at forstå og påvirke adfærd. Herunder teorier om motivation og beslutningsprocesser.
3) Hvordan og hvorvidt kan trivsel og miljømæssigt bæredygtig adfærd øges samtidigt? Der arbejdes med psykologiske tilstande/processer, som hænger sammen med både en højere trivsel og en højere grad af miljømæssigt bæredygtig adfærd.

Faget forløber over 5 undervisningsdage (Rækkefølge og indhold i nedenstående kan ændre sig).

1. gang. Introduktion, kvadrantmodel og psykologiens rolle
Introduktion til faget og fagets centrale problemstillinger og muligheder.
Bæredygtighed: begrebets tre bundlinjer, dvs. miljø/naturressourcer, mennesker og økonomi.  
Kvadrantmodel: Hvordan kan kvadrantmodellen bruges til at arbejde med teori og praksis?
Den psykologiske tilgang til bæredygtighed.

2. gang. Bæredygtig adfærd og trivsel i en organisatorisk kontekst.
Hvordan kan modeller over adfærd bruges til at øge graden af miljømæssigt bæredygtig adfærd?
Hvordan kan trivselsteorier bruges til at øge graden af trivsel og motivation i organisationen?

3. gang. Psykologiske tilgange til trivsel OG miljømæssigt bæredygtig adfærd
Hvorvidt og hvordan kan trivsel, motivation og miljømæssig bæredygtig adfærd øges samtidigt?

4. gang. Psykologiske tilgange til trivsel OG miljømæssigt bæredygtig adfærd
Hvorvidt og hvordan kan trivsel, motivation og miljømæssig bæredygtig adfærd øges samtidigt?
 
5. gang. Opsamling og arbejde med case
Opsamling på faget. Videre fokus på hvordan teorierne kan anvendes på de konkrete udfordringer/potentialer, som lederen har valgt at fokusere på.

Undervejs er der mulighed for sparring på det arbejde, som lederen senere præsenterer til eksamenenMålbeskrivelse:
Viden
- Målet er at lederen opnår viden om og forståelse for fagets centrale teorier, begreber, problemstillinger og muligheder i forhold til arbejdet med de 3 bundlinjer

Færdigheder
- Målet er at lederen kan demonstrere praktiske og teoretiske færdigheder i forhold til fagets problemstillinger og muligheder.

Kompetencer
- Målet er at lederen selvstændigt kan anvende viden og færdigheder i sin organisation i relation til fagets problemstillinger og muligheder. Fx at anvende kvadrantmodellen og psykologisk forskningsbaseret viden til at skabe synergi imellem de tre bundlinjer. Der lægges vægt på både teori og praksis.


Litteratur:
Cooperrider, D. & Fry, Ronald (2012). Mirror Flourishing and the Positive Psychology of Sustainability+. Journal of Corporate Citizenship, 46, summer 2012, s. 3-12.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life’s Domains. Canadian Psychology, 49 (1) s. 14-23

Glavas, A (2012). Employee Engagement and Sustainability. A model for Implementing Meaningfulness at and in Work. Journal of Corporate Citizenship, 46, summer 2012, s. 13-29.
Hildebrandt. S. (2015, 13. juni). Hvorfor bæredygtighed og bæredygtig ledelse? Mandag Morgen 


Robertson, J. L. & Barling, J. (2015). The Role of Leadership in Promoting Workplace Pro-Environmental Behavior. I Robertson, J. L. & Barling, J. (Eds.) The Psychology of Green Organisations (Kap. 8, s. 164-186). New York., NY: Oxford University Press.

Sheldon, K. M., Nichols, C. P. & Kasser, T. (2011). Americans Recommend Smaller Ecological Footprints When Reminded of Intrinsic American Values of Self-expression, Family and Generosity. Ecopsychology. Vol. 3 (2) 97-104

Tønnesvang, Jan, Hedegaard, Nanna og Nygaard, Simon Elsborg (2015) KVADRANTMODELLEN. En Introduktion, 2. udgaven. Forlaget Klim. Udvalgte dele. (kan downloades på Simons AU-hjemmeside).
Unsworth, K. L. (2015). ”Green me up Scotty”: Psychological Influence Techniques for Increasing Pro-Environmental Employee Behavior. I Robertson, J. L. & Barling, J. (Eds.) The Psychology of Green Organisations (Kap. 10, s. 215-243). New York., NY: Oxford University Press.

En komplet litteraturliste gennemgås første undervisningsgang og kan downloades fra Blackboard senest 14 dage inden undervisningsstart. I alt ca. 500 sider.
Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer
Faget udbydes i Aarhus.  

Undervisningsform:
Undervisningen består af forelæsninger, gruppediskussioner samt case-arbejde, hvor der tages udgangspunkt i lederens virkelighed.

Vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS, i alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. De 135 arbejdstimer fordeler sig således: Konfrontationstimer 30 timer, forberedelse til undervisning 70 timer, eksamen og eksamensforberedelse 35 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.
 

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed (incl. votering) på baggrund af en case/synopsis på max. 3 normalsider (se nedenfor). Ekstern censur efter 7-trins skalaen.
Det vil være muligt at gå til gruppeeksamen i grupper på op til 4 personer. For hver ekstra person i gruppen øges den mundtlige og skriftlige eksamenstid med 50%. Bedømmelsen vil stadig være individuel.  Supplerende information til prøveform:
Casen/synopsen vil omhandle lederens overvejelser over og/eller arbejde med egen organisation. Det vil typisk være et aktuelt spørgsmål eller potentiale fra lederens hverdag, som lederen har arbejdet med undervejs i forløbet.
Casen/synopsen skal fylde max 3 normalsider à 2400 anslag inklusiv mellemrum men eksklusiv bilag. Ved gruppeeksamen øges casens/synopsens omfang med 50% for hver ekstra person i gruppen. Da der gives en individuel bedømmelse, skal det tydeligt fremgå af det skriftlige arbejde, hvem der har skrevet hvad.  Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både det skriftlige arbejde (casen/synopsen) og den mundtlige eksamen.Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Århus