Metode-supplement Forskningsdesign / Social Science Method supplement Research design

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9229101.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 3 ECTS / 0.050 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9229102.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Udbydes i: Århus, Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Mads Bøge Kristiansen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse og være tilmeldt/ bestået min. 45 ECTS. Adgang kun for studerende, indskrevet på studieordning ældre end august 2014.


Formål og sigte:
Formålet med faget er at supplere den studerendes metodekundskaber i forhold til samfundsvidenskabelige undersøgelser og dermed kvalificere den studerende til at gennemføre et masterprojekt på 12 ECTS.


Indhold:
  • Samfundsvidenskabelige undersøgelsesdesigns
  • Indsamling af kvalitative og kvantitative data
  • Forskellige former for analyse af kvalitative og kvantitative data
  • Argumentation om metodiske problemstillinger

Målbeskrivelse:
Målet med faget er, at den studerende ved fagets slutning kan:
  • opstille et relevant samfundsvidenskabeligt undersøgelsesdesign i forhold til en selvvalgt problemformulering og argumentere for anvendeligheden af det opstillede undersøgelsesdesign
  • give eksempler på, hvilke datakilder der kan anvendes og hvordan data kan indsamles
  • give eksempler på, hvordan data kan behandles og analyseres
  • diskutere fordele og ulemper ved det valgte design i forhold til validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.


Litteratur:
Vælges af den studerende selv i samarbejde med underviser/vejleder

Undervisningstidspunkt:
Efterår

Undervisningsform:
Undervisningen afvikles som en-to yderligere vejledningsgange i forbindelse med den almindelige vejledning af masterprojektet.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: december/januar
Omprøve i februar
Tilmelding til omprøve forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig hjemmeopgave som må fylde maksimalt10 normalsider (en normalside er 2.400 anslag), eksklusiv for­side, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag og ophold mellem ord og tegn.
B/IB, internt bedømt.Supplerende information til prøveform:
Hjemmeopgaven udarbejdes i løbet af semesteret under vejledning. Hjemmeopgaven må maksimalt fylde 10 normalsider a 2.400 anslag og skal indeholde en selvvalgt problemformulering (½-1 side), en skitse til teoretisk grundlag for analyse af problemformuleringen (½-1 side), præsentation og argumentation for valg af undersøgelsesdesign, beskrivelse af hvilke data der tænkes indsamlet og hvordan, eksempler på hvordan data kan behandles og analyseres, afsluttende diskussion af fordele og ulemper ved det valgte forskningsdesign i forhold til validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.

Opgaven kan anvendes som inspiration for metodekapitlet i masterprojektet.

Undervisning og bedømmelse af hjemmeopgave varetages af vejlederen til masterprojektet.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense