Forandringsledelse og implementeringsudfordringer. Aarhus (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Change Management and Implementation Challenges

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9229201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9226202.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Lektor Anne Bøllingtoft, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Studerende, der tidligere har bestået faget Forandringsledelse og reorganiseringer, fagnr. 9226201, kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte:
Faget har til formål at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve forandringsledelse. Det sker ved, at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer af såvel organisatorisk som mere opgavenær art. Faget giver indsigt i og overblik over relevante teorier inden for implementering og ledelse af forandringer.  


Indhold:
Der sker konstant forandringer i den offentlige sektor, både i den enkelte organisation og i omgivelserne. Målet med ”Forandringsledelse og implementeringsudfordringer” er at kvalificere deltagerne til at kunne analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer samt at give indsigt i og overblik over relevante teorier inden for implementering af forandringer.

Af eksempler på centrale problemstillinger vil være:
- Værktøjer og strategier i forandringsledelse
- Identifikation af behov for forandring og reorganisering
- Forandringer og forandringsledelse i politisk styrede organisationer
- Implementering af nye politikker, nye metoder eller reorganiseringer
- Håndtering af modstand mod forandringer og reorganiseringer.Målbeskrivelse:
Læringsmålet for faget er, at de studerende
- demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at redegøre for forudsætningerne bag planlagte forandringstiltag eller organisatoriske tiltag, både generelt og i forhold til konkrete cases

- demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
  - Identificere, analysere og argumentere for behov for forandringstiltag eller organisatoriske tiltag i forhold til konkrete cases/situationer
 - Analyse og vurdering af større konkrete forandringer og/eller organisatoriske ændringer, herunder udarbejdelse af effektive implementeringsstrategier

- demonstrerer kompetencer, således at de er i stand til at identificere og ledelsesmæssigt håndtere modstand over for planlagte forandrings- og/eller igangsatte reorganiseringsstrategier, både generelt og i forhold til konkrete cases.

Litteratur:
Hayes, John: The Theory and Practice of Change Management, 4. udgave, Palgrave Macmillan.
Ovenstående vil være grundbog i faget, men kapitler fra andre bøger samt artikler vil også indgå i pensum.
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af august.
Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer. Faget udbydes i Aarhus

Undervisningsform:
Dialogbaseret forelæsning, gruppearbejde og opsamlende plenumdiskussioner.
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag.
Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen således: Konfrontationstimer: 30, Forberedelse: 72, Eksamensforberedelse og eksamen: 33 = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar.
Omprøve: Februar.
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamenstermin.
Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve.
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
3-dages hjemmeopgave med bundet emne, max. 12 normalsider à 2400 anslag.
Internt bedømt, 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
De 12 normalsider er inkl. evt. bilag.
Eksamensopgave udleveres og afleveres digitalt via Blackboard.Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus