Strategisk Ledelse. Odense (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Strategic Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9226101.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9226102.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Formål og sigte:
Faget har til hensigt at gøre den studerende i stand til selvstændigt at praktisere strategisk ledelse og i samarbejde med andre at udvikle og gennemføre strategisk planlægning og strategiske processer.
Indhold:
- Strategiforståelse
- Den teorihistoriske udvikling
- Strategisk situations- og omverdensanalyse
- Den strategiske proces og den strategiske samtale
- Implementeringen af strategier
- Generiske konkurrencestrategier
- Strategisk ledelse i det offentlige
- Strategisk ledelse på mange arenaer
- Strategisk manøvrering
- Strategisk kommunikation

Målbeskrivelse:
Målet er, at den studerende:

Viden
kan demonstrere viden om fagets emner, og dermed være i stand til at anvende teori om strategisk ledelse til at identificere, analysere og redegøre for den strategiske situation i en given organisatorisk kontekst

Færdigheder
kan demonstrere færdigheder til at udvikle og argumentere for anbefalinger til hvordan en sådan situation kan håndteres, herunder diskutere fordele og ulemper ved valg af forskellige strategiske processer og ved prioriteringer af forskellige strategier.

Kompetencer
kan demonstrere udvikling af kompetencer til at diskutere og kritisk sammenligne forskellige teoretiske indfaldsvinkler til forståelse af denne situation

Litteratur:
Der undervises efter et kompendium samt Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse i det offentlige, København Gyldendal Public. Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af august..

Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer. Faget udbydes i Odense

Undervisningsform:
Dialogbaseret undervisning.
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Eksamensforberedelse og Eksamen: 35 = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Strateginotat på maksimalt 6-8 normalsider a 2400 anslag.
Intern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
Ved denne eksamensform udarbejder den studerende et strateginotat, der former sig som en redegørelse for en udvalgt strategisk problemstilling (en strategisk situationsanalyse) med tilhørende forslag til valg af strategi og proces. I kan typisk anlægge en ledelsessynsvinkel og forestille jer notatet som en optakt til et strategiseminar. Notatet rummer en kort redegørelse for problemstillingen, den eller de strategiske udfordringer, og dernæst en analyse af den strategiske situation under anvendelse af teorier og modeller fra strategilitteraturen og under anvendelse af forhåndenværende empiri. Denne strategi- og omverdensanalyse identificerer typisk den strategiske udgangsposition, organisationens strategiske platform samt hvad det er man er oppe imod af udfordringer, samarbejdspartnere, konkurrenter, aktører, institutionelle barrierer m.v., hvilket naturligt leder over i en begrundet anbefaling af (alternative) strategi(er) og proces(ser). Det forventes at dette strateginotat bliver på maksimalt 6-8 normalsider incl. litteraturliste og eksklusiv bilag. En normalside defineres som 2400 anslag incl. mellemrum.
Der er digital aflevering via blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense