Personalejura / Labour Law

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9846441.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9846442.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Adjunkt Christian Højer Schjøler, Juridisk Institut, Odense.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Kendskab til andre juridiske fag kan være en fordel, men absolut ingen betingelse.
 

Formål og sigte:
De arbejdsretlige regler deler sig i to grene:

Den ansættelsesretlige, kaldet den individuelle del, vedrører forholdet mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelse, arbejdsfunktioner og ikke mindst vedr. ophør af ansættelsesforholdet – det være sig i form af afskedigelse med varsel (på almindelig dansk fyring) eller ophævelse med øjeblikkelig virkning (bortvisning).

Den arbejdsretlige, kaldet den kollektive del, vedrører etablering af overenskomster (inklusive lokaleaftaler) og ikke mindst forvaltningen af disse på den enkelte arbejdsplads – herunder behandlingen af overenskomstbrud.

Fokus vil være bredt på arbejdsmarkedet, men der vil også ske inddragelse af de relevante forvaltningsretlige regler, der gælder på det offentlige arbejdsmarked.
Via undervisningen opbygger den studerende kompetencen til at kunne løse/forlige konfliktsituationer inden for det arbejdsretlige problemfelt og hvis dette ikke lykkes så gennem anvendelse af det komplicerede arbejdsretlige konfliktsystem – domstole, arbejdsretten, faglig voldgift og afskedigelsesnævn.Indhold:
Tema I: Kollektiv arbejdsret
- Kollektive overenskomster – begreb og formål
- Arbejdsgivers ledelsesret, men også samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
- Konfliktret ved interessekonflikter men fredspligt i overenskomstperioden – retskonflikter
- Det faglige processystem

Tema II: Individuel arbejdsret
- Betydning af overenskomster i forhold til den enkelte medarbejder
- Ansættelse og ansættelsesformer
- Forbud mod forskelsbehandling
- Løn og arbejdstid
- Arbejdsfravær

Tema III: Individuel ansættelsesret
- Ændringer i ansættelsesforholdet
- Afskedigelse med varsel
- Ophævelse af ansættelsesforholdet

Tema IV: Offentlig ansættelse/Internationale aspekter
- Særregler – især forvaltningsretlige
- Offentlighed i forvaltningen
- EU og det danske arbejdsmarked
- EMRK
Målbeskrivelse:
Viden:
De studerende tilegnes viden om en række arbejdsretlige regler i form af love, overenskomster, arbejdsretlige grundsætninger og ikke mindst arbejdsretlig praksis for de forskellige organer, der regulerer forholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Færdigheder:
De studerende opnår færdigheder i at kunne identificere og analysere konkrete arbejdsretlige problemstillinger gennem anvendelse af den juridiske metode – sammenkædning af de i sagen forekommende faktiske omstændigheder med de relevante retskilder (løse problemer)

Kompetencer:
Det er målet med faget, at de studerende skal kunne agere med personaleansvar på det offentlige arbejdsmarked med en god og grundig viden om håndteringen af de typisk forekommende arbejdsretlige problemer. Derved kan de studerende forebygge, at der opstår juridiske uklarheder og deraf følgende mulige konflikter på de enkelte arbejdspladser.


Litteratur:
Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, DJØF-forlaget, seneste udgave.
Arbejdsretlig regelsamling,ex. Ole Hasselbalch, DJØF-forlaget seneste udgave kan købes, men er ikke pensum.

Evt. supplerende litteratur (oplyses ved semesterstart)


Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer som udbydes i Odense.  

Undervisningsform:
Udgangspunktet er en teoretisk gennemgang af arbejdsrettens grundlæggende regler såvel inden for den kollektive arbejdsret som den individuelle ansættelsesret med inddragelse af relevante domme og kendelser. Undervisningen vil i ikke ringe grad være opgave/casebaseret med aktiv inddragelse af de studerende.

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS, i alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
De 135 arbejdstimer fordeler sig således:
Konfrontationstimer:                30
Forberedelse til undervisning:        75 timer
Forberedelse til eksamen:        29,5 timer
Eksamen                        0,5 time
total:                                  135 timer.Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.


Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen, 20 min. uden forberedelse.
Eksternt bedømt efter 7-trins-skalaen.Supplerende information til prøveform:
Den studerende vil indledningsvist trække et eksamensspørgsmål, der dels vil indeholde en kendt arbejdsretslig opgave (case) samt et mere teoretisk arbejdsretsligt spørgsmål (som vedrører en anden type problemstilling end den i opgaven omhandlede – det kunne være kollektiv arbejdsretsligt/ individuel ansættelsesret).Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense