Offentlig ret i en brydningstid - aktuelle emner / Public law in a time of upheaval - current topics

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9873901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9873902.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Rikke Gottrup, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse
Formål og sigte:
Den offentlige forvaltning og dens ledere skal fungere i en kompleks virkelighed med bl.a. nye samarbejdsformer i forhold til private, en politisk dagsorden og offentlig debat samt en øget international indflydelse. Der har de seneste år været eksempler på en række sager, hvor de grundlæggende juridiske spilleregler ikke i tilstrækkelig grad er blevet varetaget. Formålet med faget er at give den studerende viden om og forståelse for nogle af de centrale retlige problemstillinger, man kan komme ud for som offentlig leder. Faget tager udgangspunkt i den retlige ramme for forvaltningen og behandler aktuelle temaer inden for den offentlige ret. Faget søger at give indsigt i de grundlæggende retlige værdier og kilder og aktuelle retlige udfordringer, så den studerende opnår kompetencer til at identificere og finde løsningsforslag på konkrete offentligretlige problemstillinger.

Indhold:
Faget indeholder en række temaer, som er aktuelle inden for offentlig ret, herunder:.
Offentligretlige grundprincipper og rammer – retskildernes samspil:
- Centrale retlige værdier i den offentlige forvaltning (herunder f.eks. saglighed, lighed, partshøring, proportionalitet, begrundelsespligt og notatpligt)
- Dilemmaer ved håndtering af international ret
- Aktører på området
Åbenhed og offentlighed. Ytringsfrihed og tavshedpligt:
- De grundlæggende principper omkring åbenhed i forvaltningen
- Offentlig ansattes ytringsfrihed, meddeleret og tavshedspligt
Politikere og embedsmænd:
- De retlige rammer for samspillet mellem embedsmænd og politikere i staten og kommunerne, herunder kravene til embedsmænds neutralitet, loyalitet og rådgivning samt offentlig ansattes adgang til at tage imod gaver
- Ministeransvar og embedsmandsansvar
Digital forvaltning:
-  Retlig udvikling mod en digital forvaltning og digitaliseringsklar lovgivning samt retlige  udfordringer ved digital forvaltning
-  Forvaltningsretlige krav til digital forvaltning
Persondata:
-  Dele af databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslovgivning
- Rette til privatliv og databeskyttelse
Samarbejdsformer, herunder offentlig-privat samarbejde:
- De juridiske rammer for offentlig-privat samarbejde
- Samarbejdsformer – myndighedsudøvelse, faktisk forvaltningsvirksomhed og hjemmelskrav


Målbeskrivelse:
Målet med faget er, at den studerende
- Opnår viden, så  de kan redegøre for de grundlæggende retlige rammer for den offentlige forvaltning, herunder åbenhed, ansattes ytringsfrihed, loyalitet og tavshedspligt, samspillet mellem embedsmænd og politikere samt rammerne for offentlig-privat samarbejde
- Opnår færdigheder, så de kan identificere de centrale retlige dilemmaer man som offentlig leder står overfor inden for de behandlede temaer
- Opnår færdigheder, så de kan beskrive de central retlige dilemmaer ved hjælp af fagets terminologi
- Opnår kompetencer, så de kan analysere grundlæggende offentligretlige problemstillinger og opstille relevante handlemuligheder.

Litteratur:
Materialesamling, evt. via Blackboard
Sten Bønsing:Forvaltningsret – lærerbog for statskundskab, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2016
Endelig litteratur fastlægges ved semesterstartUndervisningstidspunkt:
Efterårssemester, 30 timer.
Faget udbydes i Odense.

Undervisningsform:
Der undervises på dansk. Fagets overordnede formål søges opnået gennem dialogbaserede forelæsninger og casearbejde. 

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitstuderende på følgende måde:

Konfrontationstimer, 30
Forberedelse til forelæsninger, 64,5
Synopsis, 30
Eksamensforberedelse, 10
Eksamen,0,5
Total, 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
IngenPrøveform til eksamensbevis:
Skriftlig opgave og mundtlig prøve.
Intern censur, 7-trins-skalaen

De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en mundtlig eksamen. Prøven tester mål nævnt under målbeskrivelsen for faget. Denne eksamensform er altid individuel.


Supplerende information til prøveform:
Prøven i faget består af to dele:
Individuel skriftlig opgave i form af en synopsis om et selvvalgt emne inden for faget.
20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse.
Der gives én samlet karakter baseret på underviserens samlede vurdering af begge dele.

Synopsis
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplanen
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgaven: Kursets side i blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard
Omfang:  Max 5 sider af 2400 anslag (max 12.000 anslag i alt inkl. mellemrum). Bilag er ikke omfattet af max antal anslag.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

Emnet for synopsis vælges af den studerende inden for fagets område. Det forventes at den studerende indhenter relevant litteratur ud over fagets pensum til udarbejdelse af synopsen.

Mundtlig prøve:
Mundtlig prøve uden forberedelse med en varighed af 20 minutter inkl. votering. Der tages i prøven udgangspunkt i den udarbejdede synopsis, men udprøvningen kan også omfatte fagets øvrige emner.
Det er et krav for at kunne deltage i den mundtlige prøve, at den studerende har afleveret en synopsis.

Omprøve:
Omprøven består som udgangspunkt af en skriftlig opgave (synopsis) og mundtlig eksamen på samme måde som ordinær eksamen. Der kan udarbejdes en ny synopsis til omprøven eller den synopsis indleveret i forbindelse med ordinær eksamen kan indleveres igen.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense