Ledelseskommunikation i praksis / Management Communication

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9874001.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9874002.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Adjunkt Heidi Jønch-Clausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse
Formål og sigte:
Det er vigtigt for en leder selv at beherske de helt fundamentale kommunikative kompetencer: at argumentere, tale og skrive samt at kunne begå sig i medierne. Fagets fundament vil derfor være opøvelsen og finpudsningen af disse discipliner. Undervisningens udgangspunkt er at give de studerende en teoretisk viden om disse discipliner. Den teoretiske tilgang vil primært være retorisk, da retorikken tilbyder et unikt katalog af praktisk anvendelige teorier, refleksioner og metoder i udarbejdelsen af alle ledelsesmæssige tekster – fra taler og oplæg til nyhedsbreve, mails, pressemeddelelser og interviews. Fagets overordnede formål er dog af praktisk karakter. De studerendes kommunikative færdigheder vil blive styrket gennem lige dele teori og praktiske øvelser, hvor den individuelle studerende er i fokus.

Indhold:
Faget er opdelt i fire tematiske moduler

1. Situationsanalyse, argumentation og vinkling
De teoretiske udgangspunkter er her Toulmins argumentationsmodel, det retoriske vinklingsredskab topik og eksemplet som magtfuldt kommunikativt redskab.

2. Klart og levende skriftsprog
De studerende lærer at disponere og formulere deres stof ud fra nogle principper om klart og levende sprog, som vil blive appliceret på forskellige skriftlige genrer.

3. Ledertalen
Gennem lige dele teori og praksis lærer de studerende at forberede og afholde en overbevisende tale og/eller oplæg.

4. Kunsten at komme ind og ud af medierne
De studerende stifter bekendtskab med mediernes logik og vil lære nogle principper for at sælge den gode historie, såvel som at forsvare den kritiske historie.


Målbeskrivelse:
Fagets klare mål er at opruste den enkelte studerendes kommunikative evner udi disciplinerne at argumentere, skrive, tale og håndtere medierne.
Viden:
For at opfylde dette mål er det fagets læringsmål, at den studerende opnår en grundlæggende teoretisk viden om disse fire centrale discipliner. Denne viden vil primært have et retorisk udgangspunkt- både af klassisk og moderne karakter.

Færdigheder:
Den teoretiske viden vil være så konkret og operationel, at den studerende kan anvende det direkte i opøvelsen af sine konkrete kommunikative færdigheder. Herudover vil den studerende opnå færdigheder til at kunne analysere både skriftlig og mundtlig retorik.

Kompetencer:
Faget vil være karakteriseret ved sin praktiske tilgang. Under kyndig vejledning fra fagfolk vil den studerende fx selv skulle holde en tale, udarbejde et debatindlæg og forsvare en kritisk sag.

Litteratur:
Gabrielsen, Jonas og Juul Christiansen, Tanja: "Talens Magt - En indføring i mundtlig retorik". Academica,
Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Mette: "Praktisk argumentation", København: Nyt teknisk forlag.
Pontoppidan, Christina: "Gør teksten klar: Principper for klart skriftsprog". København: Samfundslitteratur.

Der vil desuden blive lagt tekster ud på Blackboard, inden semesteret starter
.

Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer.
Faget udbydes i Odense.

Undervisningsform:
Forelæsninger, dialog og større og mindre øvelser
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Eksamensforberedelse og Eksamen: 35  = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig eksamen bestående af et debatindlæg og en analyse af debatindlægget på baggrund af pensum.
Internt bedømt efter 7-trins-skalaen

Supplerende information til prøveform:
Debatindlægget skal fylde ca. to normalsider a 2.400 anslag og analysen max. fire normalsider a 2.400 anslag. Sideantallet er ekskl. bilag. De to produkter skal afleveres samlet.
Opgaverne afleveres via Blackboard.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense