Dit personlige lederskab / Personal leadership

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9873501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9873502.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Signe Pihl-Thingvad, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse samt deltaget i indledende samtale og erhvervspsykologisk test.
Det anbefales, at den studerende, når dette fag følges, er i job og har konkrete ledelsesopgaver.
Studerende, der tidligere har bestået faget Det personlige lederskab, fagnr. 9225101 / Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder! fagnr. 8031801/8041701, kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.


Formål og sigte:
Det overordnede formål med faget er, at den enkelte leder styrker sit fokus på egne præferencer og personlige ledelsesstile og disse præferencers og stiles betydning for udøvelse af ledelsesgerningen.
Målet er på denne baggrund at styrke lederens selvindsigt og handlekompetence. Samtidig er målet at lederen udvikler sine kompetencer i praksis via afprøvning af handlinger og redskaber i sin ledelsespraksis.


Indhold:
 • Perspektiver på personlig ledelse
 • ”Mig som leder” - værdier, præferencer og ledelsesstil
 • Autentisk ledelse
 • Følelser i ledelse
 • Paradokser og dilemmaer i personlig ledelse
 • Mod og handlekraft
 • Selvledelse
 • Feedback teknikker
 • Magt og autoritet i ledelse
 • Refleksiv ledelse
 • Konflikthåndtering som leder


Målbeskrivelse:
Som leder får du viden indenfor en række områder:
 • Du får udviklet din viden om den anvendte erhvervspsykologiske test, , relateret til dit personlige lederskab, herunder sammenhænge mellem din adfærd, følelser og selvbillede.
 • Du vil få øget kendskab til, hvordan paradokser og forandringer påvirker dit personlige lederskab. Og hvad det vil sige at arbejde med følelser i ledelse.
 • Du vil blive præsenteret for viden om forskellige perspektiver og centrale begreber forbundet med det personlige lederskab, herunder ex autenticitet, selvledelse, konflikter, mod og magt/ autoritet.
 • Du vil ligeledes få præsenteret forskellige teorier om feedback, og hvordan dette som ”ledelsesværktøj” vil kunne styrke din ledelsesgerning.

Lederens færdigheder:
 • Lederen vil i højere grad være i stand til at udøve mere bevidst, integreret ledelse. Via et større kendskab til egen ”inderside”, herunder ledelsespræferencer og stile, vil lederen opleve skærpede færdigheder ift. sin ledelsespraksis, herunder arbejdet med ex. ”den svære samtale”, paradokser, konflikter, mm.
 • Lederen vil opleve at det øgede kendskab til egen ”personlig ledelse” vil fremme klarheden og ”hvad/ hvilke faktorer” der er i spil i komplekse situationer.
 • Lederen vil fremadrettet via brugen/ læringen af systematisk feedback få øje på udvikling af ledelsesgerningen, og herunder ex. få øje på egne ”blinde vinkler/ pletter”.
 • Lederen vil opleve en større sikkerhed i arbejdet omkring egne kundskaber/ ”værktøjer”.
 • Lederen vil kunne skifte mellem forskellige stile ift. den konkret forestående opgave – men stadig bevare kontakten til sig selv.

Faget giver lederen følgende kompetencer:
 • En styrkelse af indsigten på den enkeltes personlige lederskab
 • At lederen erhverver en øget forståelse af sammenhængen mellem adfærd, følelser og selvbillede i ledelsesgerningen.
 • At lederen opøver sine kompetencer til at omsætte ny viden til praksis


Litteratur:
Litteraturen omfatter følgende bøger samt et kompendium med udvalgte tekster (Der tages forbehold for løbende udskiftning af tekster, så det anbefales altid at tjekke den udleverede læseplan før undervisningens start.)

Andersen, Goldscmidt & Barlebo (2011): Den Refleksive leder. Kap 1-9+13. L&R Business, Forlaget A/S .
Heen, S. &  Stone, D. (2014). Thanks for the feedback : The Science and Art of Receiving Feedback Well (Viking/Penguin, 2014).
Lüscher, Lotte (2012). Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. .
Holm, I. (2014) Dit personlige lederskab. Hans Reitzelz Forlag
Pensums størrelse vil være ca.  1400 sider.


Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 60 timer. Faget udbydes i Odense. Undervisningen består en undervisningsdag på SDU og 3 internater. Den studerende afregner selv med hotel.
Maks. deltagerantal: 24 pr. hold.

Undervisningsform:
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 270 timer i dette fag. Timerne fordeles på personlige test og to personlige samtaler, forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

I arbejdet med at understøtte denne målsætning, er faget, designet efter principperne fra Action Learning teorierne. Dette betyder, at den enkelte leder skal arbejde med og omsætte sin læring til praksis. Ved fagets start vil lederen få hjælp til at formulere og gøre sig konkrete tanker om den enkeltes forestående udviklingsarbejde. Valget af det givne projekt må gerne være defineret som en hverdagsudfordring. Den studerende får muligheden for at vælge en praksisnær ledelsesopgave, som kan understøtte arbejdet med lederens personlige udviklingsmål.

Faget indledes med en undervisningsdag på SDU. Introduktionsdagen har til formål, dels at rette fokus mod og klæde den studerende på til undervisningsforløbet, og dels at få skærpet den studerendes udviklingsplan. Introduktionsdagen følges op af en individuel udviklingssamtale med en af fagets undervisere inden internat 1. formålet med den første udviklingssamtale er at skærpe lederens udviklingsmål og få konkretiseret en række aktioner, som lederen kan afprøve i egen praksis.

Inden Internat 1 sendes der en mail til den studerende indeholdende beskrivelse og link til en erhvervspsykologisk test. Den erhvervspsykologiske test er skræddersyet ift. modulets hovedformål, idet denne giver mulighed for udforskning af sammenhængen mellem lederens adfærd, følelser og selvbillede.Den studerende får først selve testresultatet på Internat 1, og vil her bla. få sparring på dette i sammenhæng til formuleringerne relateret til udviklingsplanen.

Det første internat er et tre-dages internat, efterfulgt af internat II og III som begge er to-dages internater. Mellem de tre internatter vil der være individuel forberedelse af en minicase og et ledelsesspejl. Disse elementer vil blive introduceret nærmere på internat I. Mellem internat II og III bliver den studerende inviteret til en midtvejssamtale, hvor den enkelte kan få individuel sparring ift. ex. læring i forløbet, udviklingsplan, coaching på testresulatat, mm. Samtalen varetages igen af en af fagets undervisere.
 
I forhold til Action Learning principperne er undervisningsformen designet på en sådan måde, at lederen får mulighed for at arbejde med den ny-erhvervede viden i mellem afviklingen af internaterne – dette både i forhold til egen praksis og med mulighed for selvorganiseret sparring i de nedsatte læringsgrupper. Herved optimeres mulighederne for at sætte ledelseshandling bag læringen, og i samspil, løbende med praksis at teste de hypoteser, ideer, teorier, etc. som tilegnes i undervisningen.

Endelig er det tanken, at undervisningen skal gå ind og udfordre og understøtte den ”personlige ledelses-profil”, som den erhvervspsykologiske test som udgangspunkt har tegnet. Intentionen er, at denne proces yderligere vil nuancere den enkelte leders personlige selvindsigt, samt omsætte ”testmaterialet” til et egentligt og dynamisk hands-on ledelsesværktøj.

Det anbefales at man dokumenterer sine erfaringer og oplevelser ifm. respektive ledelses-interventioner, og fører en systematisk log-bog. Denne dokumentation vil hjælpe lederen med at konkretisere den kumulerede viden fra faget som helhed. Erfaringen viser endvidere at noterne ofte kvalificere eksamensopgaverne.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende eksamen.

Eksamensbetingelser:
90% aktiv deltagelse i undervisningen. Fravær i undervisningen er kun acceptabel i særlige tilfælde. Fravær skal aftales med underviserne på forhånd og vil blive afløst med en skriftlig opgave.


Prøveform til eksamensbevis:
30 minutters mundtlig prøve med fremlægning af præsentationsposter.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Der er tale om et portefølje-forløb med det formål at sikre, at det er den læring, der udvikles og opleves i både undervisningsforløbet og i praksis, bliver udslagsgivende for den endelige vurdering ud fra 7-trins-skalaen med ekstern censur.
Til den afsluttende poster-eksamen, deltager hele læringsgruppen samtidigt. Denne tilgang vælges for at fortsætte linjen med fokus på, at læringen fortsat udvikles (også) mellem de studerende i læringsgruppen. At disse fortsat får nye perspektiver fra gruppens arbejde med ”Dit personlige lederskab”.  Det er derfor obligatorisk at deltage under hele læringsgruppens eksamination, hvor lederne på skift fremlægger deres posters. En poster skal således forstås som et udtryk for ”den enkelte leders personlige læringsrejse” Efter lederne har præsenteret hver deres poster (ca. 12 min.), sendes gruppen ud af eksamensrummet og kommer efterfølgende ind én efter én til individuel eksamination (ca. 12 min.). Her vil det være muligt for censor og undervisere at spørge mere ind i forhold til bredden i pensum. Eksamen finder sted over to dage, hvor hver læringsgruppe møder op på en halv dag (ca. 3 timer i alt).

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense