Organisations- og ledelsespsykologi. (Søjle 1 - Ledelsesfaglige grundfag) / Organizational- and Leadership Psychology

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9225501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9225502.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Lektor Thomas Jønsson, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse
Formål og sigte:
Hvis medarbejdernes indsats er nøglen til arbejdspladsens succes, så er ledelse af personale en central udfordring for lederen. En central del af ledelse er at sikre at medarbejderne fungerer godt, således at mål kan opnås. Men hvordan sikrer man at kompetente medarbejderes indsats, adfærd, relationer og handlekraft styrker både organisationens målopnåelse og medarbejdernes trivsel? Dette overordnede spørgsmål er centralt i organisations- og ledelsespsykologi.
Dette fag sigter mod at styrke lederens evne til at forstå sin egen og medarbejdernes psykologi på arbejdspladsen, at forstå psykologien i arbejdspladsens strukturer og relationer for på den baggrund at kunne agere mest hensigtsmæssigt i forhold til at styrke arbejdspladsens funktion og medarbejdernes trivsel.
Faget har således til formål at sætte den studerende i stand til at analysere centrale organisationspsykologiske fænomener, herunder adfærd og relationer i organisationer, og på den baggrund at opstille handlingsstrategier for hensigtsmæssig ledelse af personale.
I forhold til studiets kompetenceprofil har faget fokus på at:
- give viden om organisations- og ledelsespsykologiske teorier og forskningsresultater
- give færdigheder i at analysere situationer ud fra denne viden samt at opstille og vurdere handlemuligheder
- give kompetence til at forstå og agere adækvat i forhold til muligheder og udfordringer ved ledelse af personale, herunder at forstå implikationerne af egen ledelsespraksis for medarbejderes adfærd og holdninger.Indhold:
Ledelse og involvering handler om, hvordan (og hvornår) man involverer og engagerer medarbejderen, og hvordan man faciliterer medarbejdernes handlekraft og autonomi. Her indgår teorier om empowerment, en af de allernyeste ledelsestilgange, ”distributed leadership”, samt inddragende ledelsesstil.
Ledelse af målsætning handler om, hvornår og hvordan mål motiverer.
Ledelse af organisatoriske relationer handler både om lederens betydning for medarbejderens bånd til organisationen og relationer mellem enkeltpersoner og de grupper, de indgår i. Her indgår teorier om commitment og psykologisk kontrakt.
Ledelse af grupper og teams handler både om, hvordan man indgår ledelsesmæssigt i relationer mellem grupperinger på arbejdspladsen, og hvordan teams ledes mest effektivt. Her indgår teorier om social identitet i organisationer og om teamledelse.
Medarbejdertilfredshed sigter mod øget forståelse af, hvad tilfredshed er, og hvad der skaber det.
I fagets temaer ligger et underliggende spørgsmål om, hvad der har betydning for medarbejdernes præstation, fravær og optimale kompetenceanvendelse.Målbeskrivelse:
Den studerende skal gennem undervisningen opnå

Viden om og forståelse af forskellige teoretiske tilgange om organisations- og ledelsespsykologiske fænomener, herunder at kunne sammenligne og diskutere de forskellige teoretiske tilganges styrker og begrænsninger inden for området.

Færdigheder til analyse og problemløsning gennem anvendelse af den opnåede viden, dvs.:
- at kunne relatere de litteraturbeskrevne fænomener til praktiske erfaringer
- at analysere relevante elementer i en konkret situation eller problemstilling ud fra den opnåede litteraturgivne viden
- at kunne opstille handlemuligheder for at løse et givent problem gennem anvendelse af den relevante litteratur

Kompetencer, således at den studerende er i stand til at identificere problemstillinger fra litteraturen i sin egen hverdag samt vurdere den praktiske relevans af forskellige strategier og løsningsforslag i forhold hertil.
- Selvstændigt og struktureret at kunne formidle forståelse, analyse og anvendelse af fagets fænomener i forhold til selvstændigt udvalgte problemstillinger fra egen hverdag.Litteratur:
Grundbøger og artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af august.
Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer Faget udbydes i Aarhus.
Der er internat på faget. Den studerende afregner selv for hotel via webshop.


Undervisningsform:
Dialogbaseret forelæsningsform kombineret med oplæg fra de studerende og gruppearbejde. 3 hverdage + 2 dages internat. Den studerende afholder selv udgiften til internat.
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 80 Eksamensforberedelse og eksamen: 25 = I ALT 135


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i december/januar
Omprøve i februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af samlet ca. 45 minutters varighed pba. en ud af tre synopser.
Ekstern censur. 7-trins-skalaen.
Individuel eksamen.


Supplerende information til prøveform:
Den mundtlige eksamen på 45 minutter inkluderer: Trækning af synopsis, forberedelse ca. 10 minutter, eksamination og votering.
Der afleveres tre synopser, der hver højst må fylde 3 normalsider à 2.400 anslag, eksklusiv bilag, der ikke lægges til grund for bedømmelse, indholdsfortegnelse og litteraturliste. De tre synopser skal hver indeholde ét tema fra undervisningen. De må gerne (men skal ikke nødvendigvis) indeholde samme case, der analyseres. Til mundtlig eksamen trækkes lod om, hvilken én af synopserne, der skal danne udgangspunkt for den mundtlige eksamen.
Synopsis afleveres digitalt via Blackboard.

Hver synopsis indeholder en beskrivelse af enten en teoretisk problemstilling eller case, baseret på egne erfaringer. Den rummer en ultrakort indledning, hvor problemfelt/-formulering indkredses og beskrives sammen med tilvalg af ét tema fra faget (ca. ¼ side), en beskrivelse af en case (ca. ½ side). Dernæst gives en redegørelse for relevant litteratur inden for de valgte temaer (ca. 1 side) samt en analyse af den opstillede case eller problemstilling ud fra den redegjorte litteratur (ca. 1 side). Desuden opstilles kort diskussionspunkter og handlemuligheder (ca. ¼ side). Disse kan (men ikke skal) tages videre op i den mundtlige eksamination. I den mundtlige eksamen kan en mere dybdegående analyse og diskussion af handlemuligheder relateret til synopsen foregå, ligesom forståelsesmæssige spørgsmål også kan tages op. Den studerende får retten til at lægge ud med et kort oplæg. I den mundtlige eksamen tages udgangspunkt i synopsen, men eksaminationen kan eventuelt bevæge sig ind i andre temaer for at vurdere breddekendskabet til faget. Ved bedømmelsen gives en samlet vurdering af synopsis og den mundtlige eksamen. Det vil sige, at der vurderes ud fra den studerendes samlede skriftlige såvel som mundtlige demonstration af forståelse og evne til analyse og problemløsning.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus