Ledelsesadfærd og performance / Leadership and performance

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9852731.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9852732.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Professor Christian Bøtcher Jacobsen, Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig ledelse.

Formål og sigte:
 Det overordnede formål med faget er at gøre deltagerne bedre i stand til at bidrage til at opnå deres organisationers målsætninger, samtidig med at deltagernes medarbejdere bevarer en høj grad af motivation. Mere specifikt arbejder vi med oversættelse af de organisatoriske visioner og dermed tydeliggørelse af meningen med arbejdet, ligesom deltagerne også vil få mulighed for at videreudvikle deres evner til at give konkret, positiv feedback baseret på medarbejdernes indsats og resultater. Faget bygger på resultaterne fra forskningsprojektet LEAP, der systematisk har undersøgt, hvilke typer ledelsestræning der gør, at lederen – set med medarbejdernes øjne – lykkes med at gøre det tydeligt, hvilken retning organisationen skal, og hvordan de enkelte medarbejdere bidrager til dette (se www.leap-projekt.dk). LEAP var finansieret af Det Frie Forskningsråd og blev udført i samarbejde mellem bl.a. medlemmerne af konsortiet bag Master i Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS og Syddansk Universitet. Forskningsprojektets formål var at undersøge, hvordan forskellige former for systematisk ledelsestræning påvirker organisatorisk performance. Faget er en videreførelse af forskningsprojektets systematiske ledelsestræning, der har vist sig at have positive effekter på medarbejdernes opfattelse af lederen, værdioverensstemmelse og motivation – på tværs af meget forskellige organisationer. Det handler om via systematisk ledelsestræning at gøre offentlige ledere endnu bedre i stand til at lede netop deres organisation. Undervisningen inddrager derfor såvel forskelle som ligheder mellem deltagernes ledelsesudfordringer.

Undervisningsforløbet har altså til formål at udvikle den enkelte deltagers evne til at arbejde efter en højere grad af opfyldelse af organisationens mål. Det sker ved, at den enkelte deltager sættes i stand til at analysere og vurdere, hvorledes ledere via konkrete tiltag kan formulere en given organisations mål, formidle dette til medarbejderne og implementere transaktionsledelses- og/eller transformationsledelsestiltag rettet mod at nå disse mål. Undervisningsforløbene giver indsigt i og overblik over relevant ledelsesteori og relevante ledelsesmæssige metoder, ligesom der også er en tæt kobling til deltagernes egen ledelse i egne organisationer.
Samspillet mellem teori og praksis vil være dominerende i undervisningsforløbet, og der kobles i høj grad til deltagernes lederroller og lederadfærd i dagligdagen

Indhold:
  • Oversættelse af mål til de organisatoriske rammer
  • Dele vision/målsætning og implementere ledelsesmæssige tilgange
  • Vedholdenhed og forankring
  • Udvikling på langt sigt (herunder ændringer af målsætninger og visioner)

Målbeskrivelse:
Viden
- Målet er, at de studerende kan demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at redegøre for disse og beskrive konkrete ledelsesmæssige problemstillinger ved egen arbejdspraksis. – herunder især organisationers mål og samspillet mellem ledelse og medarbejdermotivation.

Færdigheder
- Målet er, at de studerende kan demonstrere færdigheder i at kunne analysere, hvorledes organisationens overordnede mål deles og indføres generelt og i egen organisatorisk kontekst

Kompetencer
- Målet er, at de studerende kan demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne iværksætte ledelsestiltag og vurdere effekterne af disse. Herunder skal lederne kunne identificere, hvorledes mål deles og indføres i egen organisation, samt hvordan ledere konkret kan håndtere udvikling og ændringer i organisationens overordnede mål.


Litteratur:
Undervisningsforløbet er baseret på litteratur på 600 sider. Litterature er sammensat med særligt henblik på den form for ledelsestræning, der tilbydes. Ved undervisningens start vil der foreligge en specifik liste over litteratur.


Undervisningstidspunkt:
Efterårssemesteret, 30 timer. Faget udbydes i Aarhus.

Undervisningsform:
Der undervises 30 timer fordelt over 4 heldages-forløb kombineret med individuel feedback i tre omgange. Undervisningen foregår på dansk. Undervisningsformen omfatter dialogbaseret interaktion, bl.a. forelæsninger, plenumdiskussioner og gruppearbejde. Mellem undervisningsgangene udarbejdes skriftlige opgaver under vejledning af underviser og på grundlag af sparring med andre deltagere.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30, Forberedelse: 60, Eksamensforberedelse og eksamen: 45 = I ALT 135.
 


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i december/januar
Omprøve i februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.
 

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig hjemmeopgave på max. 15 normalsider. Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Opgaven er altid individuel og må maks. fylde 15 normalsider à 2400 anslag inklusiv mellemrum, bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. Hjemmeopgaven udarbejdes i løbet af semesteret.
Der afleveres digitalt via Blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus