Den Offentlige Sektors Økonomi. (Søjle 1 - Ledelsesfaglige grundfag) / Public Finance and Public Policy

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9227601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9227632, 9227622, 9227612, 9227602.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Professor Marianne Simonsen, Institut for Økonomi.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse
Formål og sigte:
Formålet med faget er at introducere deltagerne til centrale problemstillinger og metoder inden for den offentlige sektors økonomi. Det er hensigten, at deltagerne bibringes en forståelse af økonomiske argumenter og analyser, som kan anvendes både i forbindelse med mere overordnede strategiske beslutninger og i det daglige arbejde med ledelse i den offentlige sektor.


Indhold:
- Velfærdsstatens økonomiske sammensætning og udfordringer
- Eksternaliteter; offentlige og private goder; regulering som styringsværktøj i den offentlige sektor; særtemaer: uddannelse og sundhed
- Forsikringselementet i velfærdsstaten: principper og konsekvenser, efficiens versus omfordeling; særtemaer: forsikrede og ikke-forsikrede ledige; førtidspension og sygedagpenge
- Finansieringen af den offentlige sektor: principper bag og konsekvenser af beskatning
- Effekt-måling, cost-benefit analyse, cost-effectiveness analyse, introduktion til evalueringsmetoder
Målbeskrivelse:
Faget har to primære mål. For det første at deltagerne i faget tilegner sig redskaber til at analysere problemstillinger i velfærdsstatens økonomi og evaluere mulige løsninger på den offentlige sektors udfordringer. For det andet at deltagerne bringes i stand til aktivt at inddrage disse i deres daglige arbejde.
Kompetencemål:
Modulet giver den studerende følgende kompetencer:

Den studerende opnår viden og forståelse for:
Centrale økonomiske problemstillinger omkring finansiering og forbruget i den offentlige sektor
Grundlæggende begreber i de centrale økonomiske teorier og metoder omkring økonomiske incitamenter og effektevalueringer med relevans for ledelse i den offentlige sektor

Den studerende opnår færdigheder til at:
Identificere centrale økonomiske problemstillinger omkring finansiering og forbruget i den offentlige sektor
Redegøre for og illustrere med eksempler de grundlæggende begreber i de centrale økonomiske teorier og metoder omkring økonomiske incitamenter og effektevalueringer med relevans for ledelse i den offentlige sektor
Identificere og redegøre for økonomiske metoder og analyseværktøjer, der kan afdække adfærd i forbindelse med offentlige interventioner og tiltag

Den studerende opnår kompetencer til:
At gennemføre analyser med brug af økonomiske argumenter om hvilke forventede adfærdsmæssige konsekvenser brugen af økonomiske styringsinstrumenter i den offentlige sektor vil have
Kritisk forholde sig til gennemførte effektanalyser med relevans for den offentlige sektor

Litteratur:
Gruber, Jonathan (2016): Public Finance and Public Policy. Worth Publishers 5th edition.
Dansk Økonomi Foråret (2018), Det Økonomiske Råds Sekretariat
Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af august.


Undervisningstidspunkt:
Efterårssemestret - 30 timer.
Faget udbydes i Aarhus.

Undervisningsform:
Forelæsninger kombineret med diskussion, deltagerpræsentationer og gennemgang af cases.
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag.
Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 71 Eksamensforberedelse og eksamen: 34= I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i december/januar
Omprøve i februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Tre hjemmeopgaver à 4-6 normalsider, som afleveres i umiddelbar forlængelse af de tre første mødegange. Det er en betingelse, at opgaverne opfylder de formelle krav, og at der afleveres til tiden.

Prøveform til eksamensbevis:
Individuel synopsis eller synopsis udformet i grupper afleveres digitalt via Blackboard.
Eksamen er altid individuel.
Ekstern censur, 7-trinsskalaen.

Supplerende information til prøveform:
Udlevering af opgaveformulering og aflevering foregår elektronisk via Blackboard.
Den maksimale gruppestørrelse er tre studerende.
 En individuel synopsis er maximalt 6 normalsider à 2400 anslag, eksklusiv for­side, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag og ophold mellem ord og tegn.
 For en synopsis udformet af en gruppe udvides antallet af normalsider med 50% pr. person, sådan at en synopsis udformet af en gruppe bestående af to studerende er maksimalt 9 sider à 2400 anslag, eksklusiv for­side, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag og ophold mellem ord og tegn. En synopsis udformet af en gruppe bestående af tre studerende er maksimalt 12 sider à 2400 anslag, eksklusiv for­side, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag og ophold mellem ord og tegn. For synopser udformet i grupper gælder endvidere, at individuel bedømmelse skal muliggøres ved, at de studerende i teksten angiver, hvem der har ansvar for synopsens forskellige afsnit.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus