Strategisk forhandling i praksis / Strategic Negotiation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9846751.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9846752.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Morten Kallestrup, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.

Formål og sigte:
Ifølge World Economic Forum udgør beslutningsdygtighed og forhandlingsevne to af de ti vigtigste arbejdsmarkedskompetencer. For ledere i den offentlige sektor er evnen til at træffe beslutninger og forhandle løsninger på plads derfor helt centralt. Beslutningsdygtighed og forhandlingsevne er kompetencer som alle offentlige ledere bør mestre, uanset om de er topledere, mellemledere eller sagsbehandlere med et særligt ansvar. Beslutnings- og forhandlingsprocesser i den private sektor har ofte til formål at bidrage til at øge virksomhedens økonomiske bundlinje, mens de i den offentlige sektor primært drejer sig om at nå mulige løsninger på tværs af mange forskellige interesser inden for en given politisk-administrativ ramme. Inden for denne ramme er der dog et forhandlingsrum for lederen. Forudsætningen for at skabe gode resultater er, at lederen kender og bruger forhandlingsrummet og -mulighederne med omhu.

Formålet med faget er, at de studerende får viden om og kompetencer til at analysere og forstå politisk-administrative beslutnings- og forhandlingsprocessers baggrund, forløb og konsekvenser. Hensigten er, at de studerende bliver bedre til at begå sig i og drive politiske og administrative forhandlingsprocesser i offentlige organisationer – uanset hvilken rolle og formel position, de varetager.Indhold:
Faget omfatter introduktion til teorier og praksis om politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser samt forhandlinger på tværs af niveauer (internationalt, nationalt, regionalt og lokalt). Teorierne eksemplificeres og kobles med konkrete casestudier og -analyser. Som en del af faget gennemføres ét eller flere forhandlingsspil (praktiske øvelser med forhandlingssimulation/rollespil). Via Decision Dynamics Decision StylesTM-testværktøjet vil de studerende få lavet en individuel analyse af deres personlige beslutningsprofil.

Emnerne omfatter bl.a.:
Klassiske teorier om politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser.
Moderne beslutningsteori, adfærdsøkonomi og ”nudging”
Internationale og nationale politiske beslutnings- og forhandlingsprocesser
Forhandlingsteknik
Forhandlingsspil (praktiske øvelse med forhandlingssimulation, rollespil m.v.)
Analyse af personlig beslutningsprofil ( Decision Dynamics Decision StylesTM-test)
Målbeskrivelse:
Målet er, at de studerende opnår og kan demonstrere a) viden om politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser, b) færdigheder til at analysere politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser, samt c) kompetencer til bedre at forstå samt begå sig i og drive politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser.


Litteratur:

Den obligatoriske litteratur består af grundbøger samt en række tidsskriftsartikler og kapitler.

Grundbøgerne omfatter:
Robinson, Nicolai (2012). Bedre forhandling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Green-Pedersen, Christoffer, Carsten Jensen og Peter Nannestad (2015). Offentlig politik. København: Hans Reitzels Forlag

Grundbogen ”Bedre forhandling” redegør for forhandlingsprocesser generelt. Bogen introducerer endvidere en række praktiske forhandlingsteknikker. Grundbogen ”Offentlig politik” fokuserer på, hvordan offentlig politik (policy) bliver til som et resultat af politiske processer (politics). Bogen introducerer en række teorier om politiske processer og offentlige beslutningsprocesser. Den endelige litteratur fremgår af læseplanen.Undervisningstidspunkt:
Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer Faget udbydes i Odense.  

Undervisningsform:
Forelæsninger og cases, gruppeøvelser, aktiv deltagelse og diskussioner, dialog og opsamling ved forelæser samt gennemførelse af forhandlingsspil (rollebaseret simulation af en forhandlingsproces). De studerende vil via Decision Dynamics Decision StylesTM-testværktøjet få lavet en analyse af deres personlige beslutningsprofil.

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS, i alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, samt forberedelse og gennemførelse af eksamen. Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde: Konfrontationstimer: 30, forberedelse til moduler samt afsluttende eksamen 105, total 135 timer.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.
 

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Hjemmeopgave på max. 8 ns. med bundet emne – 53 timer
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen


Supplerende information til prøveform:
Opgaveformulering udleveres via blackboard.
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for relevant teori samt en teoretisk baseret analyse af problemstillingen, inklusive konkrete handlingsforslag.
Opgaven er altid individuel, og besvarelsen må max. fylde 8 sider á 2400 anslag, inklusive referencer og noter, eksklusive evt. bilag.
Eksamensdatoer fremgår af eksamensplanen.
Besvarelsen afleveres digitalt via blackboard.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense