Ledelse og Politik. (Søjle 1 - Ledelsesfaglige grundfag) / Management and Politics

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9225201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9225202.Godkendt: 09-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Formål og sigte:
Faget giver en bred indføring i politiske og administrative forhold og processer. Faget skal forsyne deltagerne med redskaber til at analysere den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig -- herunder hvordan forskellige faktorer i det politisk-administrative system spiller sammen og definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i. Faget giver viden om udviklingen og opbygningen af det politisk-administrative system i Danmark, beslutningsprocesser, budgettet og budgetudviklinger og om forholdet mellem politik, institutioner og ledelsesautonomi. Faget giver færdigheder i at analysere konkrete situationer ved anvendelse af relevante samfundsvidenskabelige teorier. Faget giver kompetencer til at fortolke komplekse ledelsesmæssige situationer ved systematisk anvendelse af alternative fortolkningsrammer og teorier.



Indhold:
Faget indeholder seks moduler, der berører temaer som politik og politiske beslutninger under usikkerhed, institutionsdesign centralt og decentralt, udgiftspolitik og offentlige budgetter, offentlig styring og politikkens indflydelse på ledelse af offentlige organisationer.

Gennem de seks moduler diskuteres en række gennemgående problemstillinger, herunder
- Hvad er politik og hvilke elementer indgår i den politiske beslutningsproces?  
- Hvad betyder institutioner og organisationsdesign for politisk og administrativ ledelse?
- Hvad betyder formelle spilleregler og legitimitet for den offentlige sektors virkemåde og effektivitet?
- Hvilke politiske redskaber anvendes hvornår og med hvilken effekt?
- Hvilke styringshensyn indgår i budgetprocessen, og hvordan realiseres disse under indtryk af politik og politiske interesser?
- Er politisk styring udtryk for interessekamp, varetagelse af det fælles bedste eller noget helt fjerde?
 




Målbeskrivelse:
Viden:
Kan redegøre for en række udvalgte politologiske kernebegreber og -teorier

Færdigheder:
Kan demonstrere evne til at redegøre for og diskutere de grundlæggende formelle såvel som uformelle træk ved den danske velfærdsstats opbygning og virkemåde samt centrale strukturelle og institutionelle særtræk ved den danske offentlige sektor, herunder i sammenligning med andre lande.

Kompetencer:
Kan anvende begreber og teorier i en analyse af konkrete politisk-administrative fænomener, herunder i analyser af deres egen organisation.
Kan reflektere over situationer og begivenheder i Danmark såvel som i deres egen organisation under anvendelse af politologiske teorier

 

Litteratur:
Der undervises efter udvalgte grundbøger suppleret med tidsskriftartikler og andet kompendiemateriale. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af august.
Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 30 timer Faget udbydes i Odense.
Undervisningsform:
Timerne baseres på forelæsninger under anvendelse af cases, eksempler, diskussion og gruppearbejde. Fokus i forelæsningerne vil være at koble deltagernes konkrete erfaringer med udvalgte politologiske teorier med henblik på at deltagerne trænes i analyse af deres omgivelser og ledelsesmæssige udfordringer. Det forudsættes, at de studerende har læst pensum og er velforberedte til timerne, således at vi har en fælles baggrund at diskutere ud fra. Det forudsættes, at den konkrete viden om det danske politisk-administrative system erhverves gennem læsning af pensum.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS, i alt 135 timer inklusiv eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Eksamensforberedelse og Eksamen: 35 = I ALT 135


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
3-dages skriftlig take-home eksamen med bundet emne og eventuelt bilag.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
Max. 10 normalsider a 2400 anslag eksklusive forside og en eventuel litteraturfortegnelse, men inklusive eventuelle bilag.
Der er digital udlevering og aflevering via Blackboard.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense