Forfatningsret / Constitutional Law

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9358911.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 20 ECTS / 0.333 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9358912, 9358902.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018 til Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Frederik Waage, Juridisk Institut .

Forudsætninger:
Det er en fordel, hvis den studerende har tilegnet sig kundskaber i grundlæggende juridisk metode, svarende til faget Juridisk metode. I faget vil indgå en udstrakt anvendelse af funktioner i SDU’s e-læringssystem Blackboard, hvorfor deltagelse i faget forudsætter at den studerende behersker disse funktioner.

Formål og sigte:
Forfatningsrettens, eller med en anden betegnelse: statsrettens, område omfatter forholdet mellem staten og borgerne og reglerne om statsorganerne og deres funktion. Selv om forfatningsretten ikke er den ældste blandt de juridiske discipliner, betragtes den i dag som grundlæggende i forhold til den gældende rets øvrige områder: den nationale regeldannelse skal således ske i overensstemmelse med de bestemmelser som behandles inden for forfatningsrettens rammer. Derfor er faget placeret på 1. del af åben uddannelse.

Faget har til formål at give den studerende kompetence til at varetage forfatningsretlige/grundlæggende menneskeretlige opgaver i den offentlige forvaltning, Folketinget, advokatsektoren, domstolene mv.
Dette indebærer at de studerende skal have viden om og forståelse for de regler og retsprincipper, der udgør den yderste ramme for det offentliges virksomhed, herunder for de øverste statsorganers konstitution og virke og for grundlæggende nationale og europæiske menneskerettigheder. Faget skal endvidere give den studerende færdighed i at anvende disse regler og retsprincipper på konkrete problemstillinger.

Fagets formål er desuden at give en grundlæggende offentligretlig kompetence som forudsætning for andre offentligretlige/menneskeretlige fag på BA jur. og cand.jur.-uddannelsen.

Indhold:
  • Reglerne om opbygning af statsorganerne, herunder om magtfordelingen  
  • Bestemmelserne om det offentliges regeldannelse  
  • Reglerne om kontrol med de offentlige myndigheder  
  • Reglerne om de grundlovssikrede menneskerettigheder  
  • Supranationale og internationale reglers betydning for forfatningsretten, herunder om suverænitetsafgivelse og forholdet til EU  
  • Uddrag af den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder.  

Målbeskrivelse:
Den studerende skal være i stand til at identificere forfatningsretlige problemstillinger, beskrive disse ved hjælp af fagets terminologi, og systematisk analysere og løse disse problemstillinger. Dette indebærer, at den studerende skal kunne lokalisere og fortolke relevante forfatningsretlige retskilder, foretage afvejninger mellem disse og kunne redegøre for denne afvejning. Herudover skal den studerende kunne beskrive statsorganernes funktioner og kompetencer, samt reflektere over og kunne perspektivere spørgsmål af forfatningsretlig interesse. Der skal udvises gode praktiske færdigheder i juridisk metode, kildebehandling og sprogbehandling.

Indenfor et mindre, afgrænset emne, skal den studerende i en rapport selvstændigt kunne perspektivere spørgsmål af forfatningsretlig interesse og derved opvise gode praktiske færdigheder i juridisk metode, kildebehandling og sprogbehandling.

Litteratur:
Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, seneste udgave, DJØF-forlaget.

Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, seneste udgave, Karnov Group.

Frederik Waage, Forfatningsret: tekster, opgaver og materialer, seneste udgave (udkommer i januar 2018.)

Desuden udvalgte domme og afgørelser.

Undervisningstidspunkt:
Forår og efterår.

Skemalagt undervisning:
93 timer fordelt på 2 semestre med 63 timer i foråret, fordelt på 9 undervisningsdage, og 30 timer i efteråret, fordelt på 4 undervisningsdage og en spørgetime.
Undervisningen foregår om lørdagen.

Undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet, Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet.

Undervisningsform:
For at opfylde læringsmålene er undervisningen tilrettelagt på følgende måde:  
Med skemalagte undervisningstimer, hvor der forelæses over en række emner i, og hvor den gennemgåede teori i øvrigt søges omsat til konkrete problemstillinger via case-arbejde (opgaveløsning).
De skemalagte undervisningstimer vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet. Undervisningen
struktureres endvidere omkring videooptagelser, hvor grundlæggende problemstillinger gennemgås. Undervisningen suppleres af mindre opgaver, der kan løses online til brug for eksamensforberedelsen.

Undervisningen, der vil være en kombination af forelæsninger, øvelser, cases og studenteroplæg, vil være placeret på lørdage i løbet af perioden. I forårssemesteret vil der indimellem - med bistand fra en instruktor - være mulighed for at opdele forelæsningsholdet i mindre hold. Undervisningen vil desuden indeholde betydelige elementer af blended learning.

Der vil som led i undervisningen blive stillet 4 eksamenslignende opgavesæt, som de studerende frivilligt kan aflevere og få rettet.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
93
Forberedelse
211
Udarbejdelse af øvelsesopgaver (aflevering)
48
Udarbejdelse af individuel opgave
120
Eksamensforberedelse
64
Eksamen
4
Total
540


Eksamenstidspunkt:
Individuel skriftlig opgave (artikel): ordinær prøve i juni og januar. Omprøve i august og februar
Skriftlig prøve: ordinær eksamen i januar og juni. Omprøve i februar og august.

Deltagelse i omprøven kræver, at man har deltaget i ordinær prøve i samme eksamenstermin. Det vil sige, at "udeblevet" fra ordinær prøve ikke giver adgang til omprøven.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig med PC og Individuel skriftlig opgave (artikel)

Supplerende information til prøveform:
Faget evalueres ved to delprøver:

1. En individuel skriftlig opgave (artikel), som indgår i den samlede karakter med vægten 1/3.

2. En 4 timers individuel skriftlig prøve (m/hjælpemidler), som indgår i den samlede karakter med vægten 2/3.

Begge delprøver skal bestås. Den samlede karakter for faget gives ved en sammenvejning af de to delkarakterer; hvis den individuelle skriftlige opgave eller den skriftlige prøve er bestået, kan denne delprøve efterfølgende ikke forbedres.
----------------------------------
Individuel skriftlig opgave (artikel) (fagnr. 9358912):

Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af prøveplanen (afholdes i juni og januar)
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgaven: Kursets side i blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard
Omfang: Nærmere oplysninger om opgavens omfang følger af opgavevejledningen.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

Opgaven bedømmes med intern censur.
----------------------------------

4 timers individuel skriftlig prøve (fagnr. 9358902) (afholdes i januar og juni):

Varighed:   4 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.
Udlevering af opgaven: Fysisk i prøvelokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i blackboard. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.
Omfang: Ingen begrænsninger.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.


Kommentar:
De studerende skal selv tilmelde sig undervisningen i efterårssemesteret (fagnr. 9358901), når undervisningstilmeldingen i selvbetjeningen er åben.


Studier:
Jura BA på deltid
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Jura BA på deltid
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense