Masterprojekt. Afhandling / Master Thesis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9099911.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 12 ECTS / 0.200 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9099912.Godkendt: 17-11-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Forskningsprofessor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Det er en væsentlig forudsætning, at man er i stand til at arbejde selvstændigt og fokuseret med en afgrænset problemstilling over længere tid. Formelle forudsætninger er, at man er adgangsberettiget til MPM, har bestået 1. semester og deltaget i eksamen i 2. og 3. semester fag samt derudover har deltaget i studieophold og -seminar samt metode-samling. Afhandlingsarbejdet bygger således på den samlede viden og de samlede færdigheder og kompetencer, der er erhvervet gennem MPM-studiet. Det er denne viden, disse færdigheder og kompetencer, der skal demonstreres gennem masterafhandlingen. Afhandlingen er en klassisk akademisk afhandling og lægger således hovedvægten på videns- og færdighedsbaserede kompetencer hvor masterprojekt/udviklingsprojektlægger hovedvægten på evnen til at anvende de erhvervede kompetencer i en organisatorisk eller ledelsesmæssigt relevant praksis.


Formål og sigte:
Formålet er, at den studerende - alene eller i en gruppe på maksimalt tre personer - fordyber sig i et udvalgt emne og derigennem demonstrerer metodisk og teoretisk indsigt, evne til selvstændigt at designe og gennemføre undersøgelser og analyser samt i denne forbindelse at demonstrere evne til at integrere de på studiet erhvervede kundskaber i en kritisk reflekteret fler- og tværfaglig analyse og diskussion.


Indhold:
Tilrettelæggelse og gennemførelse af selvstændige dybdegående undersøgelser og eller teoretiske analyser (en masterafhandling vil som regel være empirisk orienteret men kan også være en rent teoretisk analyse og diskussion) på et velafgrænset problemfelt under anvendelse af metodiske og videnskabsteoretiske indsigter samt af flere teoretiske indfaldsvinkler.


Målbeskrivelse:
Formålet er, at den studerende:
selvstændigt gennemfører en undersøgelse og/eller teoretisk analyse af et udvalgt problemområde under anvendelse af metodiske og teoretiske indsigter, hypoteser m.v.
som fører frem til en kritisk diskussion og refleksion over det fundne gennem en tværfaglig integration af indtil flere af fagene på MPM.


Litteratur:
Relevante dele af pensum på MPM.


Undervisningstidspunkt:
4. semester.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: August
Omprøve: Januar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig opgave på 60-80 normalsider med mundtlig eksamen af 45 minutters varighed.
Ekstern censur. 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
De studerende eksamineres individuelt eller i grupper efter aftale. Ved eksamen tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven. Masterprojektet har et omfang af maksimalt 60-80 normalsider à 2400 anslag, hvis man skriver alene, Dertil lægges 30-40 normalsider pr. ekstra person, når man skriver i gruppe.
Masterprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - engelsk. Hvis masterafhandlingen er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan den skriftlige afhandling og den mundtlige eksamination skal vurderes.
Hvis masterprojektet ikke bestås, skal det bearbejdes, så den på ny kan blive bedømt. Den studerende får som udgangspunkt stillet den samme vejleder til rådighed.


Studier:
Master of Public Management
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense