Masterprojekt. Udviklingsprojekt / Master Project

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9099921.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 12 ECTS / 0.200 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9099922.Godkendt: 17-11-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Forskningsprofessor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Det er en afgørende forudsætning, at den studerende har praktisk mulighed for at stille sig i spidsen for et ledelsesrelevant projekt på sin arbejdsplads og derigennem har mulighed for direkte at påvirke projektets forløb og for at afrapportere forløbet af projektet i et masterprojekt, der dog kan holdes fortroligt, hvis det er nødvendigt.
Adgangsberettiget til MPM. Bestået 1. semester og deltaget i eksamen i 2. og 3. semester fag. Deltaget i studieophold og -seminar samt metode-samling.


Formål og sigte:
Formålet er dobbelt, idet den studerende for det første skal demonstrere evne til at omsætte teoretisk forståelse i praksis og sætte sig i spidsen for at gennemføre et udviklingsprojekt baseret på en sådan forståelse og for det andet skal demonstrere akademisk evne til selvstændigt og kritisk at afrapportere dette udviklingsprojekt.

Arbejdet bygger således på den samlede viden og de samlede færdigheder og kompetencer, der er erhvervet gennem studiet. Hvor den klassiske akademiske afhandling lægger hovedvægten på videns- og færdighedsbaserede kompetencer, lægger masterprojektet/udviklingsprojektet hovedvægten på evnen til at anvende de erhvervede kompetencer i en organisatorisk eller ledelsesmæssigt relevant praksis.


Indhold:
Master udviklingsprojektet skal være et konkret projekt, som den studerende er ansvarlig for, og som involverer og udvikles i et samarbejde med lederkolleger og/eller medarbejdere. 
Konkret kan projektet tage udgangspunkt i enhver organisatorisk eller ledelsesmæssig problemstilling, som er relevant for en organisation, hvor den studerende har adgang til at stå for projektet, hvorved det vil være relevant for MPM-studiet. Det kan f.eks. være at sætte sig i spidsen for en bestemt proces vedr. afklaring, afvikling, udvikling eller implementering af noget f.eks. en værdiproces, en konfliktproces, en rationaliseringsproces, en innovationsproces, en medarbejder- eller lederudviklingsproces, en strategiafklaringsproces en strategiimplementeringsproces eller lignende.
Det behøver ikke være i egen organisation, men der kan utvivlsomt i mange tilfælde med fordel tages udgangspunkt i en konkret personlig ledelsesudfordring, dvs. i egen organisation. Den studerende kan vælge at tilføje nye modeller og teorier, men det afgørende er, at projektet funderes i det, der er undervist i på studiet.
I projektet skal det demonstreres, hvad der er lært gennem studiet. Dvs. projektet skal rumme tværfaglige elementer af teori og modeltænkning, som kan benyttes ved tilrettelæggelsen og dermed begrundelsen af projekt design og ved den efterfølgende refleksion over resultatet.


Målbeskrivelse:
Formålet er for det første, at den studerende individuelt demonstrerer evne til at tilrettelægge/projektdesigne samt til at sætte sig i spidsen for at gennemføre et udviklingsprojekt, der tilrettelægges og gennemføres gennem selvstændig og kritisk anvendelse af den metode og teori, der er tilegnet gennem studiet. 

Formålet er for det andet, at dette afrapporteres på en måde, hvor den studerende redegør for sit projektdesign herunder for sine metode- og teorivalg, demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at diskutere disse teorier og valg, evaluerer projektet og demonstrerer evne til kritisk at diskutere anvendeligheden og perspektiverne i det gennemførte projekt.


Litteratur:
Relevante dele af pensum på MPM.


Undervisningstidspunkt:
4. semester.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: August
Omprøve: Januar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen på baggrund af projektrapporten. Varighed 60 min. inklusiv votering og tilbagemelding.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
Master udviklingsprojektet kan ikke udarbejdes i grupper. Projektet skal igangsættes og gennemføres så langt, det kan nås, og afrapporteringen skal rumme:
* En beskrivelse af problemstillingen og dens baggrund (ca. 2-3 sider)
* Et teoretisk begrundet projektdesign, inklusiv en plan for dets gennemførelse (ca. 6-8 sider)
* En logbog over forløbet af projektet, som kan føres løbende (ca. 5-8 sider)
* En evaluering af resultatet af projektet dertil hvor det er nået, før der skal afrapporteres til MPM-studiet (ca. 4-8 sider)
* En teoretisk refleksion over hvorfor det gik, som det gik (ca. 6-10 sider)
* En perspektivering over hvad der kunne have været gjort anderledes, og hvordan den fremtidige proces og opfølgning kan gribes an (ca. 2-3 sider).
Rapporteringen kan med andre ord maksimalt fylde 40 normalsider à 2400 anslag og skal som minimum fylde 25 normalsider (begge alt inklusive - dog eksklusiv bilag). Master udviklingsprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog -engelsk. Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan den skriftlige afhandling og den mundtlige eksamination skal vurderes. Hvis master udviklingsprojektet ikke bestås, skal det bearbejdes så det på ny kan blive bedømt. Den studerende får som udgangspunkt stillet den samme vejleder til rådighed. 


Studier:
Master of Public Management
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense