Erhvervsjura / Business Law

Studienævn for Erhvervsøkonomi
Undervisningsaktivitetsnr.: 83130x01.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Periode: Forårssemestret 2018.Godkendt: 29-09-17.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Annette Kronborg, Juridisk Institut, Odense.

Forudsætninger:

Formål og sigte:
Faget skal give de studerende et overblik over det danske retssystem samt et sådant kendskab til retsregler, at de er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale erhvervsretlige områder. Der lægges endvidere vægt på, at de studerende, gennem deres kendskab til juridisk metode og retssystemet samt evnen til at forstå retsregler, er i stand til at vedligeholde og udbygge deres viden efter afsluttet studium, således at de kan undgå eller begrænse juridiske konflikter.

Indhold:
 • Retssystemet, herunder EU-retten
 •  Retskilder og juridisk metode
 • Aftaleret, herunder:         
- Indgåelse af aftaler
- Aftalers ugyldighed
- Fortolkning af aftaler
- Aftaler ved mellemmænd    
 • Købeaftaler, herunder:              
- Misligholdelse af købeaftaler
- Erstatning i købeaftaler
- Convention of International Sale of Goods (CISG)
 • Kreditaftaler
 • Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse, herunder produktansvar

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan:
 • Anvende den juridiske metode til at analysere en konkret ukendt case
 • Ved analysen identificere juridiske problemstillinger
 • Bedømme om fakta i en konkret situation/case er relevant eller irrelevant for en juridisk problemstilling
 • Anvende juridiske argumentationsteknikker i forbindelse med de givne problemstillinger
 • Formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant  
 • Formidle juridiske problemstillinger og løsningsmodeller
 • Forudsige den juridiske korrekte løsning på en problemstilling/case, som den kunne forventes at blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lign.

Litteratur:
Dansk Privatret – seneste udgave – Kan fås som en studieversion til HA. (versionen til HD og HA, kapitlerne 1-17)
Pensum er kapitlerne 1-12, 14, 15 og 17, idet kapitel 10 dog kun læses i hovedtræk.


Erhvervsretlig opgavesamling - seneste udgave, Syddansk Universitetsforlag, Camilla Hørby Jensen og Jørgen Jessen.


Undervisningstidspunkt:
Forår


Skemalagt undervisning:
3 lektioner i 15 uger. I alt 45 lektioner.

Undervisningsform:
Den studerende forventes at lære gennem studier af litteratur. Denne læring understøttes af forelæsninger, der giver et overblik over de enkelte emner og går i dybden med vigtige emner. Desuden støttes den studerendes færdigheder i at bruge den korrekte juridiske metode gennem diskussion af cases i løbet af forelæsningerne. Diskussionerne tager udgangspunkt i de studerendes forslag til, hvilke problemstillinger, casen lægger op til, hvordan den juridiske metode kan anvendes på casen og hvilken løsning, det vil medføre. Gennem denne vekslende undervisning understøttes den studerendes kompetence til at anvende kursets indhold på virkelige problemstillinger.
Den studerende gives mulighed for at aflevere en besvarelse af en opgave svarende til den type opgaver, der mødes til eksamen. Underviseren kommenterer opgavebesvarelsen individuelt, og løsningen diskuteres i forbindelse med forelæsningerne.

Studenterbelastning: Ca. timetal
Forelæsninger: 45 t
Forberedelse til forelæsninger og eksamen: 86 t
Eksamen: 4 t
I alt 135 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni. Omprøve i august.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig eksamen


Supplerende information til prøveform:
Ved eksamen skal de studerende med udgangspunkt i en eller flere cases demonstrere, at de er i stand til at analysere konkrete juridiske problemstillinger inden for de i målbeskrivelsen nævnte emner, diskutere disse i juridisk sammenhæng og komme med en begrundet stillingtagen til disse.

Varighed: 4 timer
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitets trådløse netværk.
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af eksamensopgaven: Fysisk i eksamenslokalet
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i blackboard.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Undervisnings- og eksamensnumre for faget på de enkelte campusser:
Esbjerg: 83130101 (undervisning) og 83130102 (eksamen)
Kolding: 83130201 (undervisning) og 83130202 (eksamen)
Odense: 83130301 (undervisning) og 83130302 (eksamen)
Slagelse: 83130401 (undervisning) og 83130402 (eksamen)

Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Virksomhedsudvikling i praksis
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Entreprenørskab og Innovation
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding
Erhvervsøkonomi, HA - Merit. logistik-, service- og handelsøko
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse