Marketing (Marketing) / Marketing (Marketing)

Studienævn for Erhvervsøkonomi
Undervisningsaktivitetsnr.: 83108x01.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Periode: Forårssemestret 2018.Godkendt: 29-09-17.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Kristin Balslev Munksgaard, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Faget bygger på de marketingrelaterede samt metode- og studiekompetencer, der er opnået i forbindelse med fagene på 1. semester, især inden for organisationsteori, entreprenørskab, mikroøkonomi.

Formål og sigte:
Marketing er et af de centrale erhvervsøkonomiske fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen i bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at give viden om teorier og metoder, der kan anvendes til at strukturere, beskrive, undersøge og løse marketingproblemer i virksomheden samt teknikker til indsamling af kvalitative og kvantitative data, der kan anvendes til gennemførelse af markedsanalyser og til løsning af marketingrelaterede problemstillinger. Faget skal desuden give færdigheder i at formulere og vurdere teoretiske såvel som praktiske marketingproblemer, opstille og begrunde løsningsmodeller samt formidle disse til fagfæller. De(n) opbyggede viden og færdigheder skal give kompetence til at håndtere og gennemføre aktiviteter relateret til virksomhedens marketing funktion.

Faget danner desuden grundlag for faget ”Videregående kvantitative analyser” og for udarbejdelse af bachelorprojekt indenfor marketing.

Indhold:
 • Marketings rolle i den moderne virksomhed
 • Markeds- og situationsanalyse samt metoder til analyse af brancher og deres udvikling
 • Indsamling af markedsinformationer fra sekundære databaser/kilder
 • Indsamling af primære data via kvalitative og kvantitative metoder
 • Købsadfærd på B2B markedet
 • Købsadfærd på B2C markedet
 • Markedsorientering, kundeværdi, tilfredshed og loyalitet
 • Segmentering og positionering
 • Branding og brand equity
 • Produktudvikling og -strategi
 • Marketingkanaler og distributionsstrategi
 • Prisfastsættelse og -strategi
 • Promotion- og kommunikationsstrategi
 • Digital marketing
 • Serviceprocessen
 • Planlægning og kontrol

Målbeskrivelse:
Det er læringsmålet for faget, at den studerende demonstrerer, at han eller hun ved hjælp af fagets teorier, modeller, begreber og metoder kan:
 • Gennemføre en analyse af virksomhedens markedsmuligheder/markedstrusler og ud fra denne identificere og afgrænse en konkret praktisk marketingrelateret problemstilling.
 • Argumentere og udvælge hvilke teorier og modeller, der kan bidrage til at belyse og analysere problemstillingen og redegøre for disse.
 • Redegøre for konkrete marketingbegreber og modeller (gælder primært MCQ).
 • Identificere forskelle og ligheder ved konkrete marketingbegreber og modeller (gælder primært MCQ).
 • Afdække hvilke informationer som er nødvendige til analyse af problemstillingen, ved hjælp af de valgte teorier.
 • Redegøre for hvordan disse informationer kan tilvejebringes ved hjælp af videnskabelig metode.
 • Tilvejebringe den nødvendige information (i det omfang det er muligt).
 • Analysere problemstillingen ved hjælp af de udvalgte teorier og den tilvejebragte information samt eventuelle nødvendige, eksplicitte antagelser.
 • Fremsætte vel argumenterede forslag til handlingsplan, på basis af analysen og herunder argumentere for implementering og kontrol af denne.
 • Foretage budgetovervejelser for den foreslåede handlingsplan.
 • Præsentere analyse og resultat i en rapport, der er velstruktureret, dokumenteret og følger akademiske standarder.

Litteratur:
Hollensen, S. (nyeste udgave). Marketing management: A relationship approach 3rd ed: Pearson Education.
Saunders, Lewis & Thornhill (nyeste udgave), Research methods for business students. Prentice Hall
En række videoer udviklet til faget
Udvalgte artikler som oplyses ved semesterstart


Undervisningstidspunkt:
Forår

Skemalagt undervisning:
13 forelæsninger á 2 timer i løbet af semesteret (i alt 26 timer).
2 forelæsninger á 2 timer fra SDUB, inkl. Øvelser (i alt 4 timer)
20 timers workshops/seminarer i mindre hold, herunder vejledning af skrivegrupper på 4-5 studerende.

Undervisningsform:
Fagets formål søges opnået gennem enkelte forelæsninger, selvstudier af videomateriale som supplement til lærebog/artikler samt projektarbejde i grupper. Formålet med forelæsningerne er at skabe overblik over faget og kravene til indsats og læringsmål. Lærebog, videoer og vejledning sigter på at skabe forståelse for fagets centrale problemstillinger, teorier og modeller. I projektarbejdet skal de studerende henover semesteret, med udgangspunkt i en udvalgt virksomhed eller markedsorienteret organisation, selvstændigt identificere, afgrænse, analysere og løse en konkret marketingrelateret problemstilling ved anvendelse af fagets teorier og metoder. Projektarbejdet spiller således en central rolle for opnåelse af fagets læringsmål.

Projektarbejdet støttes af vejledning i workshops i større grupper og vejledning i de grupper, projektet skrives i. I forbindelse med den gruppevise vejledning er der mulighed for at få feedback på i forvejen fremsendt materiale svarende til et par sider per vejledning.

I faget skal den studerende indlevere projektarbejdet på fagets side i Blackboard. Krav til indhold i den endelige projektrapport vil fremgå af fagets side i Blackboard. Projektrapporten skal udarbejdes i grupper på 4-5 studerende og indleveres i slutningen af semesteret.

Der undervises og vejledes på dansk og/eller engelsk. Eksamenssproget er altid dansk.

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Forelæsninger: 30 timer
Forberedelse: 60 timer
Projektarbejde: 120 timer
Deltagelse og forberedelse til workshops: 40 timer.
Gruppevis vejledning inklusive forberedelse og opfølgning: 8 timer
Eksamen inkl. forberedelse 12 timer
I alt: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve i MCQ fordelt over semesteret. Rapporten indleveres i juni.
Omprøve i august (gælder både eksamensform A og B).

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Multiple choice test (individuel) og projektrapport (gruppeopgave)

Supplerende information til prøveform:
Eksamen består af to dele. Karakteren for faget fås som gennemsnittet af karakteren for Multiple choice testen og projektrapporten, hvor projektrapporten vejer 70% og Multiple choice testen 30%.

A. Multiple choice test (samlet vægt 30%) internt bedømt.
Afholdes som 3 enkelte Multiple choice tests af hver 23 min. Disse afholdes løbende gennem semesteret.
Denne delprøve skal bestås med karakteren 02 uden afrunding.
Der gives karakter for hver af de tre tests. Samlet karakter for multiple choice testen beregnes som vægtet gennemsnit af de 3 tests. Hver test vægter 10%.
Delkarakteren -3 må ikke indgå i en enkelt test. Delkarakteren 00 kan ikke forbedres i en test, hvis der i den samlede karakter for faget er opnået karakteren 02 eller derover.
Multiple choice testen prøver den studerendes paratviden om fagets teorier, modeller og begreber og tester den studerendes opfyldelse af læringsmålene.
Sted: Multiple choice testen foregår på SDU.
Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler tilladt.

B. Projektrapport (vægt 70%) ekstern censur.
Denne delprøve skal bestås med min. karakteren 02.
Projektrapporten samler op på fagets samlede forløb. Karakteren for projektrapporten gives ud fra en vurdering af den studerendes opfyldelse af læringsmålene.

Projektrapporten tager udgangspunkt i en marketingproblemformulering og skal dække en række emner, som er beskrevet i en vejledning udarbejdet til faget. Arbejdet med rapporten følger undervisningsforløbet.
Projektrapporten udfærdiges i grupper af 4-5 studerende. Rapporten skal individualiseres – dvs. indholdsfortegnelsen skal angive hvilken studerende, der er ansvarlig for hvilke afsnit.
Indlevering af projektrapport: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard.
Omfang: Maksimalt 20 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

For yderligere information om formalia henvises der til de formelle krav til udformning af større skriftlige opgaver ved Studienævn for Erhvervsøkonomi.

Vedrørende omprøven:

A. Multiple choice testen

Omprøven gennemføres som tre på hinanden følgende tests med korte pauser imellem.
Det er muligt at deltage i en enkelt test, der ikke er bestået ved den ordinære eksamen. Dog kan delkarakteren 00 i en test ikke forbedres, hvis der i den samlede karakter for testen eller faget er opnået karakteren 02 eller derover.

B. Individuelt udarbejdet projektrapport.
Omprøven i projektrapporten er en individuel skriftlig rapport, der skal besvare en række udleverede spørgsmål (maksimalt 10 normalsider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Dato for udlevering og indlevering vil fremgå af eksamensplanen.

Den indleverede projektrapport kan ikke overføres til en ny eksamenstermin.

Undervisnings- og eksamensnumre for faget på de enkelte campusser:
Campus Kolding: 83108201 (undervisning) og 83108202 (rapport), 83108212 (multiple choice 1), 83108222 (multiple choice 2), 83108232 (multiple choice 3)

Campus Odense: 83108301 (undervisning) og 83108302 (rapport), 83108312 (multiple choice 1), 83108322 (multiple choice 2), 83108332 (multiple choice 3)

Campus Slagelse: 83108401 (undervisning) og 83108402 (rapport), 83108412 (multiple choice 1), 83108422 (multiple choice 2), 83108432 (multiple choice 3)

Campus Esbjerg: 83108101 (undervisning) og 83108102 (rapport), 83108112 (multiple choice 1), 83108122 (multiple choice 2), 83108132 (multiple choice 3)

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA- Merit, Financial Controller
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA- Merit, Finanøkonomer
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Entreprenørskab og Innovation
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding
Særligt meritforløb
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Kolding
Erhvervsøkonomi, HA - Marketing & Brand Management
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Energi management
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Merit. logistik-, service- og handelsøko
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse