Bachelorprojekt / Bachelor Project

Studienævn for Erhvervsøkonomi
Undervisningsaktivitetsnr.: 94450x1.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 20 ECTS / 0.333 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Periode: Forårssemestret 2018 til Efterårssemestret 2018.Godkendt: 03-11-17.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Lektor Jan Møller Jensen, Department of Marketing & Management.

Forudsætninger:
Viden om og færdigheder i anvendelse af teorier og metoder, som er indeholdt i de obligatoriske fag på uddannelsen.

Formål og sigte:
Bachelorprojektet afslutter uddannelsen. Det er fagets overordnede formål, at den studerende gennem projektarbejde opnår kompetencer til, på en etisk ansvarlig måde, selvstændigt og professionelt at bidrage til håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede problemer indenfor et eller flere af de erhvervsøkonomiske fagområder. Heri indgår, at den studerende opnår kompetencer til at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forbindelse med løsning af en konkret problemstilling. Bachelorprojektet udarbejdes i en gruppe. Dette skal støtte de studerendes kompetence til at indgå i fagligt samarbejde med en professionel tilgang. Desuden indgår, at den studerende får færdighed i at anvende den viden og de færdigheder, der er opnået i løbet af studiet til vurdering og løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endelig skal den studerende opnå færdighed i at formidle problemstillinger og løsninger til såvel fagfæller som andre interessenter.

Indhold:
De studerende udarbejder i grupper på 2-3 personer et bachelorprojekt. Dette indebærer, at de under vejledning skal gennemføre en akademisk analyse og afrapportering af resultatet for en selvvalgt problemstilling. Emnet kan have et teoretisk udgangspunkt eller opstå ud fra et samarbejde med en virksomhed eller en anden type organisation.

Vejleder tildeles via digital blanket. For, at en vejleder kan tildeles, skal udfyldt blanket med angivelse af gruppesammensætning og emneprioritering eller oplæg til selvdefineret emne inklusive problemstilling være afleveret senest den dato, der fremgår af uddannelsens side om bachelorprojektet. Der afleveres én blanket pr. gruppe. Link til digital vejlederaftale findes på studiets side under ”Bachelorprojekt”.


Med udgangspunkt i det valgte emne fastlægges den konkrete problemstilling, den teoretiske ramme samt metodevalg af de studerende i samarbejde med vejlederen. Arbejdstitel og foreløbig problemstilling inklusive undersøgelsesspørgsmål skal godkendes inden en fastsat deadline (se under eksamensbetingelser)

Procedure for tildeling af vejleder og gruppedannelse samt dato for informationsmøde findes på studiets side under Bachelorprojekt.

Målbeskrivelse:
Den studerende har opfyldt fagets læringsmål, når han eller hun kan:
 • Demonstrere kompetence til at identificere behov for og gennemføre egen læring ved at han/hun har tilegnet sig opdateret viden om teorier, metoder og praksisser der er relevante og vidensskabende indenfor projektets problemområde.
 • Demonstrere færdigheder i at anvende disse i vurderingen og løsningen af erhvervsøkonomiske problemstillinger samt færdigheder i at formidle problemstillinger og løsninger til såvel fagfæller som andre interessenter.
 • Demonstrere færdigheder i at kunne løse videnskabelige problemstillinger i samarbejde med andre.
 • Demonstrere kompetencer til at indgå i fagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Demonstrere kompetence til etisk og ansvarlig adfærd i forbindelse med projektarbejdet.

Specifikt betyder dette, at den studerende skal kunne:
 • I en gruppe med andre studerende gennemføre et projektarbejde indenfor den fastsatte tid.
 • Udvælge, argumentere for og strukturere en præcis og relevant problemstilling, der ligger inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
 • Søge, læse, i passende omfang redegøre for samt anvende videnskabeligt baseret viden, der er relevant for den valgte problemstilling. Det være sig viden, der er indgået tidligere på studiet såvel som nytilegnet viden.
 • Anvende den tilegnede viden i forhold til den valgte problemstilling og på den baggrund vurdere behovet for yderligere viden/information samt gøre rede for, hvordan dette kan tilvejebringes.
 • Tilvejebringe samt analysere relevant informations- og/eller datamateriale gennem korrekt anvendelse af relevante teknikker, procedurer og metoder i overensstemmelse med gældende etiske og lovgivningsmæssige standarder på området. Det gælder teknikker, procedurer og metoder der er indgået tidligere i uddannelsen såvel som nytilegnede af relevans for problemstillingen.
 • Præsentere resultatet af analysen på en måde så det identificerede vidensbehov udfyldes, samt vurdere den videnskabelige gyldighed af resultatet.
 • Foretage en konklusion og en perspektivering på basis af ovenstående, herunder formulere implikationer i et bredere perspektiv- Udarbejde en skriftlig rapport, der i form og indhold fremstår struktureret, balanceret og meningsfuld for læseren.
 • Som en gruppe foretage en mundtlig redegørelse for projektet, herunder reflektere over rapportens indhold på en måde, så alle får lejlighed til at byde ind i diskussionen med eksaminator og censor.

Litteratur:
Afhænger af emnevalg. De studerende forventes at inddrage videnskabelig litteratur udover pensum og øvrige lærebøger.

Undervisningstidspunkt:
Forår og efterår. Bachelorforløb med informationsmøder afholdes i forårssemesteret og i efterårssemesteret efter behov.

Undervisningsform:
Bachelorprojektet skrives i gruppe af 2-3 studerende. Da formålet med faget er, at den studerende får lejlighed til at demonstrere færdigheder som beskrevet under målbeskrivelsen, arbejder de studerende selvstændigt med et selvvalgt erhvervsøkonomisk emne. Gruppen modtager under udarbejdelsen af bachelorprojektet vejledning af et omfang svarende til 14 timer inklusive vejlederens forberedelse til møderne samt mail- og anden korrespondance. Vejledningen kan finde sted i form af vejledning af den enkelte gruppe. Den kan også finde sted på
andre måder, for eksempel i form af fælles orienterings-/vejledningsmøder for flere grupper. Plan for fælles vejledning vil fremgå af siden for bachelorprojekt eller i form af information fra den enkelte vejleder. De studerende forventes at tage imod denne fælles vejledning, og de emner, der dækkes på denne måde kan således kun erstattes af gruppevis vejledning efter aftale med vejleder.

Hos en gennemsnitsstuderende forventes arbejdsindsatsen at fordele sig som nedenfor. For en gruppe bør arbejdsindsatsen svare til det antal medlemmer, der i gruppen. Projektets problemstilling og de analyser, der gennemføres skal afspejle dette.

Antal timer i ()
Selvstændigt struktureret projektarbejde (500)
Vejledning (forberedelse og deltagelse) (20)
Eksamen (forberedelse og deltagelse) (20)
Total per studerende (540)

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve med mundtligt forsvar i juni og januar på baggrund af rettidigt indleveret rapport. Aflevering af rapporten sker i uge 21 i forårssemesteret og i uge 50/51 i efterårssemesteret. Den præcise dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Omprøve (andet forsøg) med aflevering og mundtligt forsvar i august og februar.  Dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Næste omprøve (tredje forsøg) med aflevering i september og marts med mundtligt forsvar i oktober og april.  Dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Eksamensbetingelser:
A:
Før bachelorprojektet påbegyndes, skal den studerende have bestået mindst 120 ECTS. (studerende på meritordning skal have bestået 90 ECTS fra overført merit samt mindst 30 ECTS fag på Erhvervsøkonomi, HA). Studienævnet kan dog dispensere fra dette, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Ovenstående krav gælder ikke for studerende på HA(jur).


B:
Det er en betingelse for deltagelse både i den ordinære prøve og omprøven/omprøverne, at en digital vejlederaftale med en arbejdstitel og en problemstilling, der godkendes, er afleveret senest 15. februar (aflevering maj)/15. september (aflevering december). Projektrapporten kan kun afleveres, hvis arbejdstitel og problemstilling er godkendt inden for fristen.  Hvis dette ikke er tilfældet, kan den studerende ikke deltage i hverken den ordinære prøve eller omprøverne og et prøveforsøg er brugt. Begrundet afvigelse i forhold til tidsfristen kan tillades af den lokale ansvarlige for bachelorprojektet.

Det er udelukkende muligt at opfylde forudsætningen for at deltage i prøven forud for den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver således, at forudsætningen for at deltage i prøven er opfyldt før den ordinære prøve.

Link til digital vejlederaftale findes på studiets side under ”Bachelorprojekt”.

Prøveform til eksamensbevis:
Skiftlig rapport med mundtligt forsvar.


Supplerende information til prøveform:
Projektet udarbejdes i en gruppe 2-3 studerende. Studienævnet kan efter begrundet ansøgning herom give tilladelse til gruppestørrelser, der overstiger dette maksimum. Ydermere kan studienævnet efter begrundet ansøgning give en studerende tilladelse til at udarbejde bachelorprojektet individuelt, såfremt særlige forhold gør det umuligt at indgå i en gruppe.
Bachelorprojekter skal have et omfang af maksimalt 45 og 60 sider for grupper med henholdsvis 2 og 3 studerende. Én side udgør 2.400 anslag (inkl. mellemrum). Sidetallet er eksklusiv forside, bilag, noter, indholdsfortegnelse, resume og litteraturliste. Rapporten skrives på det sprog, uddannelsen udbydes på. Studerende, der følger uddannelsen på dansk kan dog skrive rapporten på engelsk, hvis vejleder er indforstået med dette. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen. Resuméet indgår i vurderingen af bachelorprojektet og må fylde maksimalt 2 sider.

Titel på dansk (hvis projektet er skrevet på dansk) og engelsk (altid - uanset sprog, projektet er skrevet på) skal fremgå af forsiden og af en digital blanket, som udfyldes ved aflevering af rapporten. Link til blanketten findes på siden for bachelorprojektet.

Rapporten skal opfylde de formelle krav, der er beskrevet i Formalia til skriftlige opgaver. Rapporten afleveres i et elektronisk eksemplar per gruppe gennem SDUassignment i kurset i blackboard.

Den mundtlige prøve i forbindelse med projektet/specialet sker gruppevis med individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Eksaminator sikrer, at den mundtlige prøve gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Studienævnet kan give tilladelse til at måtte gå op individuelt mundtligt. Ansøgningen skal begrundes.

Til den mundtlige prøve afsættes der 45 minutter for den to studerende og 60 minutter for tre studerende.  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i rapporten og en kort fremlæggelse heraf. Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske, metodemæssige og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede rapport.

Karaktergivning sker ud fra en samlet vurdering af rapporten og præstationen til mundtlige prøve. Karakteren gives ud fra en vurdering af den enkelte studerendes opfyldelse af læringsmålene.

Ved omprøve/omprøver i samme eksamenstermin for alle medlemmer i gruppen på grund af ikke-bestået deltagelse i ordinær prøve sker den mundtlige prøve i en indleveret, revideret rapport med samme emne (og samme virksomhed for opgaver, der involverer virksomhedskontakt) uden anden vejledning end en begrundelse for karakteren i den ordinære eksamen. Hvis omprøven kun angår nogle medlemmer i en gruppe, aftales en ny problemstilling indenfor samme emne med vejleder ud fra den enkelte studerendes bidrag til den oprindeligt indleverede rapport.

Uanset om der er tale om første indlevering ved ordinær eksamen eller ved tidspunktet for omprøve, ydes der udelukkende vejledning inden den dato, der er fastsat til aflevering for den ordinære eksamen.

Ved omprøve i en senere eksamenstermin, skal den studerende udarbejde et nyt projekt i et nyt emne ifølge samme procedure som beskrevet for første forsøg.

Undervisnings- og eksamensnumre for Bachelorprojekt på de enkelte campusser:
Campus Esbjerg:   9445011 (undervisning) og 9445012 (eksamen) samt 8813222 (vejlederaftale)
Campus Kolding: 9445021 (undervisning) og 9445022 (eksamen) samt 8813222 (vejlederaftale)
Campus Odense: 9445031 (undervisning) og 9445032 (eksamen) samt 8813222 (vejlederaftale)
Campus Slagelse: 9445041 (undervisning) og 9445042 (eksamen) samt 8813222 (vejlederaftale)

Studier:
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Virksomhedsudvikling i praksis
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
HA(jur.)
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Entreprenørskab og Innovation
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding
Erhvervsøkonomi, HA - Design og forretningsudvikling
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding