IT for Erhvervsøkonomer / IT for Business Administration

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8623001.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8623012, 8623002.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse.

Fagansvarlig:
Professor Ole Bent Olesen, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Kurset Matematik og Statistik, HA 1. semester forventes gennemført inden deltagelse i dette kursus. Endvidere forventes det at den studerende har et grundlæggende kendskab til anvendelse af regneark.

Formål og sigte:
At løse problemstillinger inden for erhvervsøkonomi kræver ofte ikke-standardiserede IT-løsninger, f.eks. til at udtrække virksomhedsdata og analysere disse data ved hjælp af Excel. Formålet med kurset er derfor at give den studerende grundlæggende viden om, hvordan man strukturerer data, udtrækker data samt hvordan man anvender VBA i Excel til at imitere udvekslingen af informationer i et ERP-system.

Sigtet er, at den studerende får
i) viden om hvordan man og færdighed i at designe og implementere et lille og enkelt informationssystem ved hjælp af VBA i Excel,
ii) viden om hvordan man og færdighed i at udtrække data fra et informationssystem (en database) og ved hjælp af VBA i Excel anvender dataene til at analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger,
iii) grundlæggende viden om, hvordan en database er opbygget.

Indhold:
  • Introduktion til programmeringssproget VBA (Visual Basics for Applications) i Excel, herunder
       - variabel deklaration, anvendelse af logiske betingelser og loops samt debugging.
       - hvordan man kan konstruere en simpel brugerflade i Excel, og hvordan man importerer og eksporterer data og        håndterer undtagelser.
  • Strukturering af et computerprogram ved hjælp af moduler og subroutiner.
  • Introduktion til de grundlæggende principper for databasedesign, inkl. begreber som relationer, nøgler og normalisering.
  • Introduktion til, hvordan man foretager dataudtræk fra databaser ved hjælp af SQL-datahåndtering.
 

Målbeskrivelse:
Målet med faget er, at den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer til at beskrive, analysere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Specielt skal den studerende kunne:

  • Vise en grundlæggende viden om, hvordan data kan struktureres i en database, så det letter udtræk af vigtige dataenheder til brug for erhvervsøkonomiske analyser. Den studerende skal kunne implementere løsninger af erhvervsøkonomiske problemstillinger vha. VBA i Excel og kunne præsentere løsningerne i en management-kontekst.
  • Vise en overordnet viden om ERP-systemer, herunder informationsflow i ERP-systemer. Den studerende skal på et generelt niveau kunne redegøre for hvordan et ERP system kan opbygges, så det kan anvendes til at tage erhvervsøkonomiske beslutninger.
  • Vise en grundlæggende viden om VBA-programmering i Excel. Den studerende skal kunne løse en erhvervsøkonomiske problemstilling ved hjælp af VBA.
  • Vise en grundlæggende viden om SQL. Den studerende skal kunne kode en eksekvering af enkle SQL-udtryk til brug for dataudtræk fra en database.
  • Den studerende skal kunne vise en grundlæggende viden om ovenstående emner ved for en erhvervsøkonomisk problemstilling at udarbejde og implementere løsninger vha. VBA i Excel i kombination med dataudtræk fra databaser vha. SQL.
  • Anvende VBA i Excel til at konstruere programmer/applikationer, som kan bruges til at løse specifikke erhvervsøkonomiske problemstillinger..

Litteratur:
Oplyses ved semesterstart.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
2 timers forelæsning hver anden uge, første gang i semesterets anden uge (14 timer i alt) og 2 timers øvelser hver uge, første gang i semesterets første uge (28 timer i alt).

I forbindelse med opgaveskrivningen har grupperne op til 30 minutters vejledning pr. gruppemedlem, højst 2 timer pr. gruppe.

Undervisningsform:
Lektionerne er en kombination af blended learning og forelæsninger på universitetet. Den grundlæggende viden formidles gennem en række blended learning-videoer, som er tilgængelige på Blackboard. Fokus i lektionerne er på at anvende materialet efter øvelserne. I lektionerne indgår øvelser, hvor der arbejdes med små eksempler på erhvervsøkonomiske problemstillinger og implementering af løsningsmetoder ved hjælp af VBA i Excel, hvilket udvikler de studerendes færdigheder inden for beskrivelse af datastrukturer og programmering. En obligatorisk opgave giver de studerende mulighed for at udvikle deres færdigheder inden for ret kompleks programmering gennem at løse en større erhvervsøkonomisk problemstilling ved hjælp af VBA i Excel. Den obligatoriske opgave udleveres i løbet af semesteret.

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsat hos en studerende på følgende måde:
Forelæsninger og øvelser: 42 timer.
Forberedelse: 35 timer.
Obligatoriske øvelser: 8 timer.
Eksamen og vejledning: 50 timer.
I alt: 135 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget er automatisk en tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et eksamensforsøg. Hvis den studerende ikke deltager i prøven, tæller det som et brugt prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt efter tilmeldingsfristens udløb.

Eksamensbetingelser:
Den studerende skal bestå en obligatorisk opgave (kursus-id 8623012). Der udleveres en tidsplan i starten af semesteret. Den obligatoriske opgave kan løses i grupper af op til fire studerende og bedømmes internt med bestået/ikke bestået.

Hvis eksamensbetingelserne ikke opfyldes, kan den studerende ikke gå til prøve i faget, og det tæller som et brugt forsøg. Det er kun muligt at opfylde eksamensbetingelserne før den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver således, at eksamensbetingelserne opfyldes før den ordinære prøve.

Afvigelser fra afleveringsfristen kan accepteres af underviseren, hvis der er en rimelig grund.                      

Varighed: 7 dage (kan inkludere en weekend). Afleveringsfristen fremgår af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering: Fagets side i Blackboard.
Aflevering: Via SDU-assignment på fagets side i Blackboard.
Omfang: Højst 15 sider (ekskl. den del af opgaven, som omhandler kildekoden).
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Prøveform til eksamensbevis:
Take-home med individuelt mundtligt forsvar.

Supplerende information til prøveform:
Take home-opgaven/Hjemmeopgaven kan skrives i grupper af op til fire studerende.

Varighed: Ca. to måneder. Eksamensopgaven udleveres primo april, og besvarelsen skal afleveres senest ultimo maj. De nøjagtige datoer fremgår af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering: Fagets side i Blackboard.
Aflevering: Via SDU-assignment på fagets side i Blackboard.
Omfang: Højst 25 sider (ekskl. den del af opgaven, som omhandler kildekoden).
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Efter aflevering af besvarelsen vil eksaminator afholde en individuel 10 minutters mundtlig prøve med udgangspunkt i opgaven.

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse