Organisationsforståelse og -kulturanalyse / Organizational Culture

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8904701.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8904702.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Studielektor Mette Lund Kristensen, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Ingen.

Formål og sigte:
Organisationsforståelse og -kulturanalyse et af kernefagene på tilvalgsuddannelsen i Marketing, Branding og Kommunikation. Det er fagets formål at give de studerende kompetence i at analysere, hvorledes forskellige sammenhænge i organisationen kan forklares ved organisationskulturen. Den studerende får derfor viden om begreber, teorier og metoder inden for organisationsteori og teorier om organisationskultur, der kan bruges til at forstå organisatoriske sammenhænge generelt og helt specifikt, hvorledes en organisationskultur indeholder, opbygges og vedligeholdes ud fra forskellige teoretiske perspektiver samt færdighed i at analysere organisationers kulturer ud fra de præsenterede teoretiske perspektiver.

Indhold:
 • Organisationsteori
 • Organisationskulturteori
 • Funktionalistisk organisationskulturanalyse
 • Metaforisk organisationskulturanalyse

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
 • Redegøre sikkert for grundlæggende teorier og begreber inden for organisationsteori samt funktionalistisk og metaforisk organisationskulturperspektiv og –analyseformer
 • Foretage en grundig analyse af en selvvalgt organisations organisationskultur ved anvendelse af et af fagets to organisationskulturperspektiver: det funktionalistiske og det metaforiske organisationskulturperspektiv.
 • Gøre eksplicit brug af organisationsteoriens teorier og begreber i organisationskulturanalysen.
 • Reflektere og diskutere selvstændigt over den gennemførte organisationskulturanalyse ud fra det i analysen ikke anvendte organisationskulturperspektiv
 • Foretage metateoretiske refleksioner over organisationers kulturer og de dataindsamlingsmetoder, den studerende har anvendt i analysen heraf.

Litteratur:
Eksempler:
 • Edgar H. Schein (2000): Organisationskultur og ledelse. København: Forlaget Valmuen, 2. Udg.
 • Gareth Morgan (2006): Images of organization. New York: Sage Publications, 4. Ed.
 • Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal (2010): Organisationsteori - Struktur, Kultur, Processer. Handelshøjskolens Forlag, 5. udgave.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
3 timers undervisning om ugen i 13 uger.

Undervisningsform:
Undervisningen består i en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, vejledning  og diskussion og bygger i høj grad på den studerendes aktive deltagelse. Med henblik på at fremme de studerendes forståelse af teoriernes betydning og anvendelse i praksis, inddrages cases, som underviseren medbringer, samt cases fra de organisationer, som de studerendes vælger at analysere i eksamensrapporten, med henblik på at analysere disse ud fra de teorier og metoder, der præsenteres i faget.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsat hos en studerende på følgende måde:
Forelæsninger: 39 timer.
Vejledning: 6 timer fordelt over semestret.
Forberedelse: 100 timer.
Arbejde med projektopgave: 125 timer.
I alt: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.


Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Rapport.

Supplerende information til prøveform:
Individuel rapport: I rapporten analyseres ud fra fagets pensum organisationskulturen i en selvvalgt organisation. Organisationen analyseres på baggrund af én organisationskulturanalyseform fra pensum. Den gennemførte organisationsanalyse diskuteres i forhold til den ikke anvendte organisationskulturanalyseform.

Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internet adgang: Nødvendig.
Indlevering af besvarelsen: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard.
Omfang: 12-15 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.Studier:
Marketing, Branding og Kommunikation
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense