Videregående Kvantitative Analyser / Applied statistics

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8821601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8821602.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse.

Fagansvarlig:
Jørgen Lauridsen, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Studerende, som følger faget forventes, at have kendskab til beskrivende statistik og hypotesetest vedrørende middelværdi og varians, analyse af krydstabeller, simpel og multipel OLS metoden i regression. I faget vil indgå en udstrakt anvendelse af statistisk software til at analysere datamateriale, hvilket forudsætter aktiv deltagelse i øvelsestimer.


Formål og sigte:
Faget har til formål at give den studerende kompetencer til selv at gennemføre empiriske analyser med forskellige typer af erhvervsøkonomiske data: tværsnitsdata (hvor alle observationer stammer fra samme tidsperiode og typisk vil være surveydata), og tidsseriedata (hvor observationerne stammer fra mange forskellige tidsperioder, f.eks. virksomheders regnskabstal eller aktiekurser). I tilfælde af tværsnitsdata skal den studerende kunne foretage surveyanalyser, som er en af de mest anvendte indsamlingsmetoder af kvantitative data indenfor erhvervsøkonomiske fagområder, og til at vurdere kvaliteten af surveyanalyser, som andre har foretaget. Derudover har faget til formål at sætte den studerende i stand til at udføre de mest basale tidsserieanalyser af bl.a. finansielle data.


Indhold:
I faget er den metodemæssige indfaldsvinkel et anvendelsesperspektiv overfor konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger. De studerende skal bibringes en indsigt i forskellige kvantitative metoders styrke og svagheder i forbindelse med løsning af forskellige typer af problemstillinger, og opnå kompetencer i metodernes anvendelse fra dataindsamling, over analyse til validering af data og resultater.

Faget indeholder følgende faglige områder:
- Introduktion til tidsserieanalyse
- Univariat tidsserieanalyse og forecasting
- Mulitivariat tidsserieanalyse
- De formelle tests af forudsætningerne (dvs. modelkontrol)
- Statistiske modeller for diskrete data (logistisk regression)
- Databehandling og dataanalyse med STATA


Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende demonstrerer evne til at:
  • Kunne anvende den kvantitative metode i form af at udfærdige design, indsamle og forberede kvantitative data til videre empirisk analyse.
  • Kunne vælge den rigtige statistiske metode i forhold til en given problemstilling og en given type af datamateriale.
  • At kunne udføre kvalitetsvurdering af resultater, vurdere om forudsætningerne for anvendelsen af metoderne er opfyldt.
  • At kunne give en relevant fortolkning af resultaterne.Litteratur:
"A gentle Introduction to STATA”. By Allan Acock, Stata Press. Nyeste udgave.Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
2 lektioner hver uge i 15 uger fordelt mellem forelæsninger og øvelser.


Undervisningsform:
ECTS-ramme:
5 ECTS svarende til ca. 130 SAT
Dialogtimer fordelt mellem forelæsninger og øvelser: 30 a 3,0 SAT = 90 SAT
Projekteksamen: 1 a 40 SAT = 40 SAT


Eksamenstidspunkt:
Juni og august.


Eksamensbetingelser:
Ingen.Prøveform til eksamensbevis:
Individuel skriftlig take-home opgave.


Supplerende information til prøveform:
Individuel skriftlig take-home opgave med et omfang på maksimalt 6 normalsider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse og bilag). Eksamensopgaven skal besvares indenfor en tidsfrist på 48 timer.

Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmes med intern censur.


Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse