Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) / Analysis of quantitative survey data (Advanced quantitative analysis)

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8812901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8812902.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Jan Møller Jensen, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Faget bygger videre på de kompetencer, som den studerende har opnået i fagene Kvantitative analyseredskaber (deskriptiv statistik og hypotesetest) og Marketing (marketingbeslutninger, købsadfærd og indsamling af kvantitative survey data). Studerende som ikke har haft de pågældende fag forudsættes enten at have tilsvarende kompetencer eller selvstændigt at tilegne sig de nødvendige færdigheder.

Formål og sigte:
Fagets overordnede formål er at give den studerende viden om og ikke mindst færdigheder i, via simple og avancerede analyseteknikker, at omdanne kvantitative data til informationer, som kan anvendes til at træffe beslutninger i en erhvervsøkonomisk kontekst. Fagets Ved hjælp af statistikpakken SPSS opøves færdigheder i at anvende simple og avancerede analyseteknikker på en eller flere erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endvidere er det målet, at får den studerende opøver færdighed i at fortolke og afrapportere resultaterne på en måde som tydeliggør deres gyldighed og relevans i en erhvervsøkonomisk sammenhæng.

Indhold:
 • Vurdering af survey datas kvalitet; reliabilitet,validitet og generaliserbarhed
 • Introduktion til statistikpakken SPSS.
 • Opstilling/klargøring af datafil; missing data og outliers
 • Oversigt over analyseteknikker; opstilling af analyseplan
 • Hypotesetest, statistisk inferens, effektmål og praktisk relevans
 • Deskriptive analyser
 • Middelværdi- og variansanalyse; t-test og ANOVA
 • Analyse af sammenhænge; korrelationsanalyse, multipel regression og diskriminantanalyse.
 • Strukturanalyser; faktor- og klyngeanalyse.
 • Konstruktion af sammensatte skalaer; reliabilitetstest  vha. Cronbach’s alpha
 • Analyserapporten.

Målbeskrivelse:
Det er målet, at de studerende tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til på selvstændig vis at udvælge, gennemføre og afrapportere kvantitative dataanalyser i relation til en eller flere erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Konkret skal de studerende kunne:
 • Foretage vurderinger af reliabilitet og validitet i spørgeskemaer og surveydata
 • Opstille en relevant og brugbar analyseplan til løsning af en problemstilling ud fra et givet datasæt
 • Gennemføre analyseplanen ved korrekt anvendelse af de valgte teknikker inklusive gennemførelse af kontrol af data i det anvendte datasæt
 • Afrapportere de gennemførte analyser og opnåede resultater på en måde, som klart viser resultaternes gyldighed og relevans for den opstillede problemstilling

Litteratur:
Eksempler:
 • Mooi, E., & Sarstedt, M. (2011). A concise guide to market research: The process, data, and methods using IBM SPSS statistics.
 • Jan Møller Jensen & Thorbjørn Knudsen (2014): Analyse af Spørgeskemadata med SPSS, Syddansk Universitetsforlag.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
3 forelæsningstimer i 10 uger placeret i begyndelsen af semesteret (februar-april) med vejledning efter aftale på projektopgaven de efterfølgende uger. Der er afsat 30 minutter  per gruppeprojekt til vejledning.

Undervisningsform:
Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Konfrontationstimer: 30 timer.
Forberedelse: 30 timer.
Vejledning til projektopgaven: 3 timer (inklusiv forberedelse til og opfølgning på mødet)
Arbejde med projektopgaven: 72 timer.
Total: 135 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Projektopgave. 

Supplerende information til prøveform:
Rapporten udarbejdes i grupper på op til 4 personer. Arbejdet med projektopgaven strækker sig over hele semesteret, men den projektrelaterede arbejdsbelastning vil erfaringsmæssigt være koncentreret i maj måned.

Varighed: Afleveringsdato fremgår af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgave: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard.
Omfang:
Max. 20 sider for 1 person (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 25 sider for 2 personer (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 30 sider for 3 personer (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 35 sider for 4 personer (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis projektopgaven er udarbejdet som gruppeopgave, skal det tydeligt fremgå, hvem i gruppen, der har ansvaret for enkelte dele.

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Markedsførings- og Finansøkonomer
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Logistik-, Service- og Handelsøkonomer
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
HA(jur.)
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense