Matematik 2 / Mathematics 2

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 83140x01.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 83140402, 83140302.Godkendt: 03-11-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense.

Fagansvarlig:
Professor Anders Yeo, IMADA.

Forudsætninger:
Viden svarende til Kvantitative Analyseredskaber første del.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at give den studerende matematisk indsigt og praktiske færdigheder indenfor teorier, metoder og teknikker i lineær algebra, som finder anvendelse i andre fag på uddannelsen, som for eksempel ressourcestyring og supply chain management og finansiering.


Indhold:
Lineære ligningssystemer, matricer og vektorer, egenværdier og egenvektorer. Anvendelser på kvadratiske former, approksimation af generelle ligningssystemer med lineære ligningssystemer, og lineær programmering.


Målbeskrivelse:
Målet er at den studerende skal kunne:
 • anvende matematiske teorier og resultater til løsning af opgaver indenfor lineær algebra,
 • forklare og korrekt begrunde de enkelte skridt i opgaveløsningen,
 • vurdere om opnåede resultater er korrekte.

Med hensyn til opgavetyper forventes den studerende at kunne:
 • løse lineære ligningssystemer ved hjælp af eliminationsmetoden, undersøge om der er ingen, én eller uendelig mange løsninger og angive den fuldstændige løsning
 • finde antal overflødige ligninger og antal frihedsgrader for et lineært ligningssystem
 • bestemme rangen af en matrix
 • bestemme om en mængde af vektorer er lineært afhængige eller uafhængige, og bestemme en størst mulig lineær uafhængig delmængde af en mængde af vektorer
 • addere og multiplicere matricer, samt bestemme om en givet matrix har en invers matrix og i bekræftende fald finde den inverse
 • bestemme determinanten af matricer og benytte determinanter til at undersøge egenskaber ved lineære ligningssystemer og matricer
 • bestemme adjungerede matricer og benytte den adjungerede til at finde den inverse - løse Leontief input-output problemer
 • finde egenværdier og egenvektorer for en matrix, og anvende egenværdier og egenvektorer til diagonalisering af en matrix
 • undersøge om en matrix er positiv semidefinit, negativ semidefinit eller indefinit
 • diagonalisere en kvadratisk form
 • anvende lineær approksimation for et generelt ligningssystem og ved løsning af et lineært ligningssystem differentiere implicit givne funktioner.

Litteratur:
Lærebog og Supplerende Noter. Meddeles ved semesterstart.


Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer ugentligt i 15 uger.

Undervisningsform:
De studerendes indlæring af stoffet sker ved at studere kursuslitteraturen, enten alene eller i grupper. Denne indlæring understøttes af forelæsninger, hvor der gives oversigter over stoffet og præsenteres udvalgte eksempler. De studerende forventes at forberede sig til øvelserne, hvor på forhånd stillede konkrete opgaver diskuteres og løses. Der stilles også i 4 uger i slutningen af kurset typiske eksamensopgaver som frivillige hjemmeopgaver til aflevering - hjemmeopgaverne rettes/kommenteres af lærer og/eller instruktor.

Forventet timeforbrug:
Forelæsningstimer: 30 timer.
Regneøvelser: 30 timer.
Forberedelse: 60 timer.
Hjemmeopgaver: 15 timer.
I alt: 135 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni,
Omprøve i august.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig (PC).

Supplerende information til prøveform:
Varighed: 4 timer.
Sted: Prøven gennemføres med egen pc.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: Fysisk i lokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard. Det er ikke tilladt at supplere med håndskrevne bilag.
Omfang: Ubegrænset.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Undervisnings- og eksamensnumre for faget på de enkelte campusser:
Odense: 83140301 (undervisning) og 83140302 (eksamen)
Slagelse: 83140401 (undervisning) og 83140402 (eksamen)

Studier:
HA(jur.)
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense, Slagelse
Markedsføringsøkonomer
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense