International BtB Markedsføring / Valgfag Strategisk Kommunikation F18 / International Business-to-Business Marketing

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 82114321.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8211432.Godkendt: 03-11-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Jesper Strandskov, Department of Marketing & Management.

Forudsætninger:
De studerende forventes at have kendskab til de teorier og metoder, der anvendes i faget ”Entreprenørskab og forretningsforståelse” De studerende skal desuden kunne læse og forstå engelsksprogede lærebøger og engelsksprogede akademiske artikler. Ligeledes forventes de studerende at kunne strukturere en skriftlig fremstilling og argumentere for besvarelsen af en opgave på et let læseligt dansk.

Formål og sigte:
Formålet med faget er, at den studerende opnår kompetencer til at håndtere komplekse situationer for virksomheder på de industrielle markeder på et planlæggende og udførende niveau. Det er derfor fagets sigte
  • at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og forretningsmodeller indenfor B2B markedsføring
  • at opøve de studerendes færdigheder i at anvende begrebsapparatet til at undersøge konkrete problemer i B2B virksomheder
  • at øge de studerendes interesse for, indsigt i og forståelse for internationale markeder

Indhold:
BtB virksomheders konkurrenceevne afhænger af deres evne til at tilbyde værdiskabende ydelser til deres kunder. Disse ydelser skabes i et netværk, af kunder, leverandører og samarbejdspartnere i ind- og udland, som udgør rammen for markedsdannelse, indtrængning på nye markeder og vækst.  Derfor er fagets tre hovedtemaer værdiskabelse, relationer mellem virksomheder og forholdet mellem service og produkter på BtB markedet. Desuden præsenteres en række centrale temaer og begreber indenfor B2B marketing. 

Målbeskrivelse:
Målet er, at den studerende kan anvende fagets pensum til at undersøge diskutere og vurdere konkrete problemstillinger i B2B virksomheder ved at demonstrere evnen til, for en konkret situation beskrevet i en case, at kunne:
  • identificere væsentlige temaer og problemstillinger
  • beskrive de identificerede problemstillinger med afsæt i udvalgte dele af pensum
  • analysere og diskutere problemstillingerne ud fra fagets begrebsapparat
  • vurdere problemstillingerne ved at anvende en kombination af flere begreber / perspektiver fra pensum og på dette grundlag præsentere en helhedsorienteret og nuanceret løsning
  • i nogen grad selvstændigt at kunne reflektere over begrebsapparatets muligheder og begrænsninger i forhold til at beskrive og analysere situationen beskrevet i den konkrete case

Litteratur:
Eksempler:
  • Ross Brennan, Louise Canning og Raymond McDowell: Business-to-Business Marketing, SAGE, nyeste udgave
  • Ca. 20 artikler hvoraf nogle læses i uddrag

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
2 forelæsningstimer om ugen i  de første 7 uger af semesteret – i alt 14 KT.  

Herudover afsættes der 2 timer per grupper til vejledning i forbindelse med eksamensprojekt. Til studerende, der skriver alene, er der afsat 1 time til vejledning.Undervisningsform:
Undervisningen planlægges med henblik på at styrke de studerendes evne til at uddrage de væsentlige elementer i en akademisk artikel, at kunne bruge artiklerne som grundlag for en undersøgelse af konkrete problemstillinger, og at styrke den akademiske skriftlighed. De studerende forventes gennem selvstændige studier af pensum at tilegne sig de nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger for kunne deltage i forelæsninger og case-arbejde. Forelæsningerne har dels til formål at give overblik over og sammenhæng i stoffet og dels at hjælpe til forståelsen af vanskelige tekster og komplicerede emner.
De studerende forventes at anvende:
Forelæsninger 14 timer

Forberedelse til forelæsninger 66 timer.
Arbejde med eksamensprojekt 190 timer.
I alt: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen, bliver du automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.
Ordinær prøve (1. prøveforsøg) afvikles i juni 2018.
Omprøven (2. prøveforsøg) afvikles i august 2018.
Omprøve (3. prøveforsøg) afvikles i januar 2019.


Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Rapport.

Supplerende information til prøveform:
Rapporten udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. Det er tilladt at skrive alene.
Varighed:  Henover semesteret. Deadline for aflevering fremgår af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgave: Ikke relevant
Indlevering af besvarelsen: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard.
Omfang: 1 studerende: Max 10 sider. 2-3 studerende max. 15 sider
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

De studerende vælger selv et emne indenfor pensum, som de vil skrive om. Emnet skal godkendes af underviser.

Ved omprøve i samme eksamenstermin er der mulighed for at aflevere en revideret udgave af den rapport, der blev indleveret til den ordinære prøve.

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense