Human Resource Management (HRM) / Human Resource Management (HRM)

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8067401.
Undervisningssprog: Engelsk, dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8067402.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse.

Fagansvarlig:
Adjunkt Marian van Bakel, Department of Leadership and Corporate Strategy.

Forudsætninger:
Ingen.


Formål og sigte:
Formålet med faget er at bibringe de studerende en forståelse af det begrebsapparat, som benævnes Human Resource Management (HRM). Dette hviler på en basal indsigt i HRM teori og teoriens forudsætninger. Faget tager sit udgangspunkt i mennesker med deres viden og kompetencer set som en strategisk ressource for arbejdspladsen. I forbindelse med rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere fokuseres på medarbejdernes ansættelsesmæssige rolle i og for organisationen. De studerende bliver bekendte med centrale skoledannelser og grundlæggende antagelser indenfor HRM. Det gør dem i stand til at reflektere over de forskellige tilgange, der er til ledelse af de menneskelige ressourcer, og på den baggrund kritisk at kunne analysere og vurdere muligheder og begrænsninger i forskellige ledelsestiltag. Faget udmærker sig ved især at sætte sammenhængen mellem strategi og de menneskelige ressourcer, samt medarbejdernes udvikling i forbindelse med forandringer i fokus.

Indhold:
- Human Relations og Human Resource Management begrebernes historik og udvikling nationalt og internationalt
- Forskellige skoledannelser og perspektiver på HRM, bla. Harvard-skolen og New York/Michigan-skolen, og hvordan de afspejler sig i forskellige måder at anskue medarbejderne på
- Identifikation af strategiske, taktiske og operative muligheder og udfordringer indenfor klassiske personaleledelsestemaer såsom rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere
- HRM og viden, kompetencer samt employability (individualism og new career theory)
- Kritiske vinkler på HRMs forudsætninger og tilsigtede som utilsigtede konsekvenser (fra kollektiv til individuel forståelse af ansættelsesforholdet, harmonibetragtninger mm)
- HRM som forandrende funktion (roller som strategisk partner, forandringsagent, administrativ ekspert og medarbejderudvikler og hvilke udviklingsstrategier man kan følge)
- Retslige regler og procedurer i forbindelse med ændringer i (kollektive) ansættelsesforhold
- HR-funktionens organisatoriske placering og ændringer i HRM-funktionen (bla. oursourcing, manglende insourcing)
- HR og linieledelsen - roller og udviklingsstrategier (HR-konsulenten)

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
1.
 • Gengive.
 • Vise overblik over fagets indhold, herunder de centrale temaer som faget består af.
 • Redegøre for teorier, metoder og modeller indenfor for HRM samt anvendelsen heraf. Det vil sige en redegørelse for tilgange til hvordan man leder den menneskelige side af organisationen.
2.
 • Forstå
 • Vise en forståelse og et overblik over fagets centrale modeller og teorier, herunder en forståelse for indhold, antagelser samt fordele og ulemper ved de enkelte modeller og teorier.
 • Identificere og formulere fagområdets centrale problemstillinger.
3.
 • Bearbejde.
 • Analysere konkrete problemstillinger ud fra relevante begreber og begrebsapparater.
4.
 • Bruge og producere viden.
 • Vurdere løsningsmuligheder og frembringe solide argumenter for valg og fravalg.
 • Reflektere over til dine løsningsforslag.
 • Vise selvstændig og kritisk stillingtagen til fagets teorier og metoder.


Litteratur:
For eksempel:
Nick Wilton. An introduction to Human Ressource Management (part one and two)

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
Der undervises 45 lektioner i semesteret.
3 lektioner / uge i 15 uger.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår på dansk og engelsk. Undervisningen gennemføres i form af forelæsninger, hvor underviseren præsenterer og perspektiverer fagets emneområder. Undervisningen vil være en blanding af traditionel forelæsning omhandlende de nævnte temaer og det tilhørende begrebsapparat, kombineret med diskussioner. Der vil være oplæg fra inviterede HRM ansvarlige i organisationer og virksomheder. Der lægges vægt på en dialogorientering med de studerende i en aktiv, lærende rolle. Der vil være gæsteforelæsninger.

Workload: ECTS-ramme: ECTS svarende til ca. 260 SAT
Forelæsninger: 45 SAT
Studier af litteratur: 203 SAT
Besvarelse af eksamenscase 12 SAT


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni og omprøve i august.

.

Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Take-home.

Supplerende information til prøveform:
Take-home opgaven stilles i form af en case.

Varighed: 12 timer.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: På kursets side i Blackboard eller en specielt oprettet side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets hjemmeside på Blackboard eller en Specielt oprettet side i Blackboard.
Omfang: Max. 10 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA, Meritordning
2. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse