Markeds- og kommunikationsanalyse / Analysis of Markets and Communication

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8812601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8812602.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Niklas Woermann, Department of Marketing & Management.

Forudsætninger:
Generel viden om teorier og modeller om markedsføring, forbrugeradfærd og kommunikation, erhvervet i fagene: Marketing og forbrugeradfærd, Markedskommunikation & reklame, Brand Management.

Den studerende forventes at kunne anvende teorier og modeller fra ovennævnte fag som en del af grundlaget for at opstille undersøgelsesdesign og analyse af indsamlede data. Man skal kunne forholde sig kritisk til sin egen opgave og være i stand til at benytte vejledning på en konstruktiv måde til at forbedre sin opgave.

Formål og sigte:
Formålet med faget er, at den studerende får kompetence til at gennemføre en undersøgelse og til at vurdere kvaliteten af undersøgelser baseret på kvalitative metoder inden for markeds- og kommunikationsanalyser.

Faget tager udgangspunkt i en generel introduktion til hvad det vil sige at lave markeds- og kommunikationsanalyse. Forskellen på kvantitative og kvalitative tilgange gennemgås og drøftes og der gives indblik i gængse kvalitative metodologier.

Faget giver derfor viden om kvalitative metoder og deres videnskabsteoretiske kontekst, markeds- og kommunikationsanalyse. Faget giver desuden færdigheder i at gennemføre en analyse ved anvendelse af ovennævnte teorier og metoder samt færdighed i at afrapportere en undersøgelse i rapportform.

Indhold:
Det teoretiske fundament der skaber grundlaget for at vælge undersøgelsestilgang til en given problemstilling kan være en eller flere af nedenstående:
 • Fænomenologiske positioner som fx Grounded Theory, etnometodologi, symbolsk interaktionisme.
 • Positioner, der tager afsæt i hermeneutikken som fx kritisk teori, diskursanalyse.
 • Strukturelle positioner som fx Strukturalisme, semiotik, post-strukturalisme.

Problemformulering, samt udvælgelse af den optimale empiri samt analysemetode til besvarelse af problemformuleringen.
 • Metoder til indsamling af data: fx forskellige former for dybdeinterview, fokusgruppe-interview, observation, etnografi og  netnografi
 • Anvendelse af metoderne til analyser på mikro- og makroniveau
 • Analyse af data med afsæt i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver og data indsamlet gennem forskellige metoder
 • Sammenskrivning af resultaterne i en rapport.

Kvalitetskriterier for undersøgelser baseret på kvalitative metoder.

Målbeskrivelse:
Det er målet, at den studerende efter at have fulgt faget kan:
 • Definere en relevant problemstilling og opstille en problemformulering, der kan danne baggrund for en undersøgelse gennem anvendelse af teorier og modeller fra fagene nævnt under Forudsætninger.
 • Udvælge de analysemetoder, der vil være relevante for at kunne besvare den opstillede problemformulering, og begrunde denne udvælgelse videnskabsteoretisk.
 • Med udgangspunkt i de valgte metoder at kunne opstille en plan for hvordan undersøgelsen skal gennemføres.
 • Foretage dataindsamling ved at anvende de valgte metoder.
 • Foretage en analyse af de indsamlede data, og sammenskrive dette i en rapport, der besvarer problemformuleringen og som lever op til almindelige standarder for dokumentation af data og analyser.
 • Med baggrund i fagets teoretiske grundlag foretage en reflekteret vurdering af undersøgelsens kvalitet, hvor stærke og svage aspekter påpeges og kommenteres.

Krav til karakteren 12:
Den studerende skal kunne opstille en interessant og relevant problemstilling, der bliver reflekteret i en præcis problemformulering. På baggrund af problemformuleringen foretages der en udvælgelse af de metoder, som vil være relevante for en undersøgelse, der præcist kan besvare problemformuleringen. Denne udvælgelse skal være reflekteret, og begrundet i fagets videnskabsteoretiske fundament, hvor relevante aspekter er belyst.

Der skal opstilles en plan for gennemførelsen af den konkrete undersøgelse, og de foretagne valg skal være kommenteret, så det fremgår hvilke fordele den valgte plan giver. De studerende skal kunne indsamle data, der er dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.

Der skal foretages en dataanalyse, hvor det overbevisende demonstreres, at man behersker de metoder og teknikker, der er relevante i relation til de valgte teorier og metoder. Dataanalysen skal være avanceret og medtage de nødvendige dimensioner og en præcis og dækkende besvarelse af problemformuleringen.

Hele undersøgelsen skal sammenskrives i en rapport, der skal være præcis og medtage de relevante teorier og metoder. Det hele skal være skrevet så det fremstår overbevisende og med en logisk sammenhængende argumentation.

Som afslutning på rapporten skal den studerende give en fremragende redegørelse for undersøgelsen kvalitet. Dette sker med baggrund i fagets teorier og metoder, og undersøgelsens stærke og svage sider diskuteres på et avanceret niveau.

Litteratur:
Eksempler:
 • Introducerende lærebog til kvalitative metoder som fx. Thomas R. Lindlof & Bryan C. Taylor.
 • Qualitative Communication Research Methods, 2. Ed., Sage 2002. 357 sider samt kompendium.

Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
Forelæsninger med 3 timer pr. uge i 10 uger placeret i begyndelsen af semesteret (februar-april).

Herudover vejledning i forbindelse med afløsningsopgaven efter aftale gennem hele semesteret. Der er afsat 1 time til vejledning per studerende inklusive underviserens forberedelse og eventuel mailkorrespondance.

Undervisningsform:
I den første del af kurset forventes den studerende at indlære viden om de mest almindelige tilgange til at foretage kvalitative analyser samt kriterier for vurdering af sådanne analysers kvalitet. Indlæringen sker gennem selvstændige litteraturstudier støttet af forelæsninger over emnerne listet under ”Indhold”. Det er hensigten, at den studerende herigennem skal få indsigt i hvordan man foretager markeds- og kommunikationsanalyse primært baseret på forskellige kvalitative metoder og de teoretiske forudsætninger herfor. I løbet af den første måned skal der formuleres et emne for hjemmeopgaven, og der afleveres en kort synopsis om dette, som skal godkendes. Der gives feedback på synopsen.

Den studerendes opøver herefter i anden del af kurset færdighed i at anvende denne viden i forbindelse med gennemførelse og afrapportering af konkrete undersøgelser. Dette sker gennem arbejde med et udvalgt emne, hvor der foretages indsamling af kvalitative data, der herefter analyseres og sammenskrives til en rapport, der formidler undersøgelsens problemstilling, metode og resultater.

Arbejdsbelastningen for en gennemsnitsstuderende er følgende:

Konfrontationstimer: 30 timer.
Forberedelse: 60 timer.
Vejledning (forberedelse og deltagelse): 20 timer.
Gennemførelse og afrapportering af undersøgelsen, samt arbejde med hjemmeopgaven: 160 timer.
I alt: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Hjemmeopgave.

Supplerende information til prøveform:
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgave: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelsen: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard.
Omfang:
max. 25 sider for 1 studerende (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
max. 35 sider for 2 studerende (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
max. 45 sider for 3 studerende (eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis afløsningsopgaven er udarbejdet af mere end én studerende skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for de enkelte dele. Der må max. være 3 studerende i en gruppe.

Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense