Strategisk kommunikation / Strategic Communication

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9601401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9601402.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Adjunkt Heidi Jønch-Clausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangskrav til MBA.
Formål og sigte:
Kommunikation er blevet en central ledelsesdisciplin. I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det nødvendigt at arbejde professionelt med kommunikation. Derfor betragter stadig flere organisationer kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. I dette fag vil den studerende tilgå kommunikation fra to niveauer: Et teoretisk og et praktisk. Teoretisk vil den studerende opnå teoretisk kendskab til relevante kommunikationsmodeller og de mest centrale discipliner inden for feltet. Praktisk vil den studerende lære selv at beherske de to vigtige discipliner det er at kunne holde en overbevisende tale og begå sig i medierne, både ift. gode og dårlige sager. Både de teoretiske og de praktiske moduler vil være knyttet op på den studerendes egen praksis.

For at opfylde fagets formål, er det læringsmålet, at den studerende opnår viden om fagets begreber, teorier og metoder således at vedkommende både kan analysere og anvende disse i praksis. Analytisk er det målet, at den studerende kan demonstrere færdigheder i at udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere konkrete og praktiske problemstillinger i forbindelse med en organisations strategiske kommunikation. Den studerende skal kunne analysere og vurdere budskabers kvalitet, relevans og mulige effekter, herunder etiske problemstillinger. Derudover skal kurset klæde den studerende på til selv at udarbejde en kommunikationsplan/kampagne, skrive og holde en overbevisende tale og forsvare en sag i medierne.


Indhold:
 • Kommunikationsfagets grundlæggende teorier, modeller og begreber
 • Planlægning af markedsføring og branding i organisationer
 • Centrale dimensioner af intern og ekstern kommunikation
 • Public relations og issues management
 • Kriser og krisekommunikation  
 • Det gode eksempel
 • Ledertalen som disciplin
 • Den overbevisende fremførelse
 • Storytelling
 • Kunsten at komme ind og ad af medierne
 • Evaluering af kommunikationsindsatser


Målbeskrivelse:
Viden
Det er fagets formål at bibringe den studerende kritisk viden om og forståelse for centrale kommunikationsstrategiske begreber, teorier og metoder, der er essentielle i organisationers strategiske håndtering af deres interne og eksterne kommunikation. Denne teoretiske viden vil være så konkret og operationel, at den studerende kan anvende det direkte i opøvelsen og forfinelsen af sine konkrete kommunikative kompetencer.

Færdigheder
Den studerende opnår færdigheder i at anvende fagets begreber, teorier og modeller på konkrete kommunikationsproblemer. De lærer at udvælge og anvende kommunikationsteorier til den strategiske håndtering af interne og eksterne kommunikationsproblematikker. Faget vil være karakteriseret ved sin praktiske tilgang. Under kyndig vejledning fra fagfolk vil den studerende fx selv skulle holde en tale, udarbejde en kommunikationsstrategi og forsvare en kritisk sag i medierne.

Kompetencer
Med udgangspunkt i den opnåede viden og færdigheder får den studerende kompetencer såvel som analytiker af kommunikationsproblematikker og som strategisk kommunikator. Faget har direkte sammenhæng med diverse fag i ledelse, organisation og HRM.   


Litteratur:
Grundbøger:
Nielsen Femø, Mie (2010, anden udgave): Strategisk kommunikation. Akademisk Forlag.

Hestbæk Andersen, Thomas og Smedegaard, Flemming (2014): Diamanten: En model til kommunikationsplanlægning. Samfundslitteratur.

Gabrielsen, Jonas og Juul Christiansen, Tanja (2010): Talens Magt - En indføring i mundtlig retorik. Gyldendal.

Herudover artikler og kapitler, der lægges ud på Blackboard.

Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.  


Undervisningstidspunkt:
Forår 2018

Undervisningsform:
4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semesteret - 30 lektioner

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at teoriforelæsninger kombineres med gruppediskussioner, cases og andre øvelser. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag.

Aktivitet og antal timer:
Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Gruppearbejde: 5 Eksamensforberedelse og Eksamen: 30 = I ALT 135.

Undervisning foregår på dansk


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i maj / juni
Omprøve i august

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve.
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Skriftligt essay á 8 sider (ekskl. problemformulering og litteraturliste).
Internt bedømt. 7-trins-skalaen  
Supplerende information til prøveform:
Skriftlig eksamen á 8 sider (ekskl. problemformulering og litteraturliste).
Opgaven skal være en pensumbaseret, strategisk løsning på et selvvalgt strategisk problem i den studerendes organisation. Produktet skal indeholde et retorisk formidlingsprodukt, dvs. enten en kronik, et debatindlæg eller en tale.
Problemformuleringen vedlægges opgaven, men indgår ikke i sideantallet. Internt bedømt. 7-trins-skalaen  
Besvarelsen afleveres via BlackboardStudier:
MBA - Master of Business Administration
3. semester, valgfag. Udbydes i: Odense