Masterprojekt / Master Thesis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9600801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9600802.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Stephen Rosenbaum, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Inden masterprojektet kan påbegyndes skal den studerende have bestået certifikatdelen samt have bestået eller været tilmeldt fag på 3. semester svarende til 15 ECTS. 

Formål og sigte:
Formålet med udarbejdelse af masterprojektet er, at den studerende demonstrerer en evne til selvstændigt at indkredse og afgrænse en tværfaglig problemstilling, der har relevans for og relation til praksis, at gennemføre en empirisk og teoretisk undersøgelse af denne problemstilling, samt foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel løsningsforslag som løsningsproces. Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt (såvel teoretisk som metodisk) med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved løsning af praktiske problemstillinger.

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden, således at de er i stand til at:
  • Demonstrere fagligt overblik samt teoretisk og empirisk indsigt
  • Begrunde udvælgelse af relevante teorier, modeller og videnskabelige metoder som belyser problemfeltet

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
  • Indkredse og afgrænse en tværfaglig praktiskrelevant problemstilling og problemformulering
  • Anvende teorier, modeller og videnskabelige metoder til løsning af en konkret erhvervsøkonomisk problemstilling
  • Gennemføre empiriske undersøgelser
  • Fremlægge, analysere og diskutere undersøgelsens resultater    


Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:

  • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport
  • Reflektere over såvel problemløsningsprocessen som resultatet af denne
  • Træffe og begrunde velkvalificeret erhvervsøkonomiske beslutninger og handlingsforslag  

Projektet skal være empirisk/praktisk i sit udgangspunkt, dvs. tage afsæt i et reelt og veldefineret problem i en konkret organisation. Afhandlingen kan udarbejdes alene eller i grupper (max. 2 personer). Ved 2 mands grupper skal afhandlingens omfang og resultat afspejle, at der er tale om 2 personers arbejdsindsats.

Lærings- og eksamensmål:

Karakterbeskrivelse 12 & 02
; Karakteren 12 Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende har en overbevisende og kompetent indsigt i såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med vidensproduktionsprocessen.
- Den studerende har en særdeles kompetent forståelse for og er i stand til at anvende relevante teorier, modeller og værktøjer.
- Den studerende har en særdeles god og sammenhængende metodeforståelse
- Den studerende har en særdeles god evne til at anvende de teorier, modeller og metoder, som afhandlingen bygger på.
- Den studerende selvstændigt og overbevisende kan argumentere for svagheder og forbedrings-muligheder ved et bestemt paradigme og undersøgelsesdesign.
- Den studerende på kompetent og overbevisende måde formår at gennemføre en undersøgelse, der afføder et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.
- Den studerende på en særdeles overbevisende måde kan reflektere over samt perspektivere de forslag til handlingsalternativer, som afhandlingen lægger op til.
- Den studerende på en særdeles overbevisende måde kan reflektere over det procesforløb, der er forbundet med udarbejdelsen af afhandlingen, og på en særdeles overbevisende måde kan vurdere sin rapport på en konstruktiv, kritisk måde

Karakteren 02 Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende har et minimum af acceptabel forståelse for såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med vidensproduktionsprocessen.
- Den studerende har en mangelfuld og ustruktureret, men dog netop acceptabel forståelse for samt anvendelse af relevante teorier, modeller og værktøjer.
- Den studerende har en mangelfuld, men dog netop acceptabel metodeforståelse.
- Den studerende kun i et meget begrænset omfang kan argumentere for svagheder og forbedrings-muligheder ved et bestemt paradigme og undersøgelsesdesign.
- Den studerende har en mangelfuld evne til at anvende de teorier, modeller og metoder, som afhandlingen bygger på.
- Den studerende kun i begrænset omfang formår at gennemføre en undersøgelse, der afføder et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.
- Den studerende kun i meget begrænset omfang kan reflektere over samt perspektivere de forslag til handlingsalternativer, som afhandlingen lægger op til.
- Den studerende kun delvist formår at reflektere over det procesforløb, der er forbundet med udarbejdelsen af afhandlingen og kun på en netop acceptabel måde kan vurdere sin rapport på en konstruktiv, kritisk måde.

Litteratur:
Afhænger af tema og problemformulering
Undervisningstidspunkt:
Meddeles af studieadministrationen.
Undervisningsform:
I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterprojektet tilbydes der vejledning. Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om afhandlingens struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder. De studerende afleverer emne til masterprojektet i forlængelse af masterintroduktionen. Vejleder tildeles inden for en uge derefter.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: juni  
omprøve: oktober / november

Eksamensbetingelser:
Indleveret masterprojekt
Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen på baggrund af indleveret masterprojekt. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur

Supplerende information til prøveform:
Projektet udprøves med mundtligt forsvar med ekstern bedømmelse og karaktergivning efter 7-trinsskalaen.

Der eksamineres altid individuelt, også ved gruppeopgaver. Når eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, skal vedkommende kunne stå til ansvar for (dvs. eksamineres i) det samlede produkt. Øvrige medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, før vedkommende selv eksamineres. Ved mundtlige prøver meddeles bedømmelsen til den studerende umiddelbart efter afholdelsen af den individuelle eksamen.

For omfanget af afhandlingen gælder følgende: 1 studerende: 80 sider og 2 studerende: 110 sider (inkl. noter og litteraturfortegnelse, men ekskl. evt. bilag). Der udarbejdes et 5 siders resume på engelsk. Dette placeres før indholdsoversigten og tæller ikke med i ovennævnte sidetal.

Såfremt masterprojektet ikke bestås, gives der tre måneder til at omarbejde projektet, så det på ny kan blive bedømt. Projektet skal afleveres i 2 eksemplarer og skal ligeledes indleveres via E-læringssystemet Blackboard

Studier:
MBA - Master of Business Administration
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense