Forandringsledelse / Change Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9600401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9600402.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Søren Voxted, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til MBA.
Formål og sigte:
Fagets formål er at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå de forandringer, der finder sted i virksomheder og organisationer i dag. Det være sig ledelsesinitierede forandringer, forstået bredt som planlagte initiativer der har til formål at skabe en ny og forbedret praksis, eller mere emergerende udvikling uden nogen specifik 'afsender', som i mindre grad følger bestemt formål. Faget giver en basal viden om centrale teoretiske bidrag og det gør den studerende i stand til at arbejde med forandringsinitiativer i forskellige kontekster og ud fra forskellige synsvinkler. Denne opnås ved at give den studerende indblik i, og forståelse for, hvordan virksomheder og organisationer kan forny sig strategisk med forandringsledelse. Fagets fokus vil være på de processer og syn på forandring, som dominerer såvel den teoretiske forståelse som modeller, der anvendes i praksis i forbindelse med forandringsprocesser. Kurset giver den studerende indsigt i forandringsledelsens historik, grundbegreber og i ledelsesmæssige og strategiske udfordringer samt muligheder der forventeligt opstår ved ledelsesinitierede forandringsprocesser. 

Faget giver den studerende kompetence til forandringsledelse og færdigheder i at kunne begrunde og forholde sig kritisk til egen og egen virksomheds praksis omkring forandringer ved brug af ledelse. 

Indhold:
Af centrale områder der bliver præsenteret og diskuteret er følgende:
- Teorier om ledelse af forandringsprocesser
- Centrale begrebsdannelser om forandring af organisationer
- Den strategiske og organisatoriske kontekst hvori forandringsledelsespraksis kan foregå
- Forskellige teoretiske perspektiver på forandring og ledelse
- Den historiske og organisationsteoretiske baggrund for forandringsledelse
- Modeller for organisering af forandringsledelse

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne demonstrere sin viden om fagets teorier, forudsætninger, modeller og metoder. Den teoretiske viden giver den studerende grundlag for at udvikle færdigheder i at analysere og give konkrete bud på, hvordan praktiske problemstillinger i forbindelse med forandringsledelse kan gribes an. Den studerende skal såvel kunne begrunde som forholde sig kritisk til egen og egen virksomheds praksis omkring forandringer ved brug af ledelse. Den studerende skal desuden kunne demonstrere et teoretisk analytisk overblik, og udvise kompetence i at identificere, forstå, designe og kritisere forandringsledelses initiativer relateret til praksis og empiriske problemstillinger. Det centrale er, at de studerende forstår processer, der leder til skabelse af ny praksis og viser indsigt i de forskellige måder det ny forsøges realiseret på i forskellige kontekster og virksomheder.

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de i analyser, kritikker og dømmekraft udviser forståelse af den teoretiske viden der findes i teorier om forandringsledelse.

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at begrunde fagets teorier og mulige anvendelser, og samtidigt demonstrere forståelse af pensum.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at analysere en selvvalgt ledelsespraksis i relation til fagets teorier og modeller og bruger teorierne til at løfte refleksionsniveauet i og omkring denne praksis.


Opnåelse af karakteren 12: Fremragende
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende har et overbevisende og kompetent overblik over såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med forandringsledelse.
- Den studerende har en særdeles kompetent forståelse for samt anvendelse af relevante teorier, modeller og metoder.
- Den studerende har en overbevisende indsigt i grundlæggende antagelser bag teorier og modeller
- Den studerende har en fremragende kompetence til at identificere og overskue praktiske problemstillinger og argumentere for, hvad der er væsentligt og knap så væsentligt.
- Den studerende kan på overbevisende vis demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg.

Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun uvæsentlige mangler

Opnåelse af karakteren 02: Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende har et minimum af acceptabel forståelse for problemstillinger forbundet med forandringsledelse.
- Den studerende har en mangelfuld og ustruktureret, men dog netop acceptabel forståelse for samt anvendelse af teorier, modeller og værktøjer.
- Den studerende besidder en mangelfuld, men dog netop acceptabel indsigt i de grundlæggende antagelser bag teorier og modeller.
- Den studerende kan kun i et meget begrænset omfang identificere og overskue praktiske problemstillinger.
- Den studerende kan kun i meget begrænset omfang demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg.

Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af januar
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af januar

Palmer, I, R. Dunford & D. A. Buchanan (2017); Managing Organizational Change, New York: McGraw Hill Education

Beer, M. og N. Nohria (2000); Cracking the code of change, Harvard Business Review, May-June 2000, pp. 133-141

John P. Kotter (1995): Leading change - Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. HBS Press

John P. Kotter, Leonard A. Schlesinger (1979): Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review. March-April 1979. HBS Press.

Senge, Peter and Kaeufer, Kathrin H. (2000): Creating Change. Executive Excellence. 4 october 2000. 2 sider.

Dent, Eric B. and Goldberg, Susan Galloway (1999): Challenging Resistance to Change. Journal of Applied Behavioral Science 1999; 35; 25. Sage Publications. 17 sider.

Quinn, James Brian (1985): Managing Innovation - Controlled Chaos. Harvard Business Review, pp.73-84, May-June 1985, Harvard Business School.

Westley, Frances and Mintzberg, Henry (1989): Visionary Leadership and Strategic Management. Strategic Management Journal, Vol. 10, Special Issue: Strategic Leaders and Leadership, pp.17-32.Undervisningstidspunkt:
Forår.

Undervisningsform:
Vekslende mellem traditionelle teoretiske præsentationer og studentergruppearbejde, diskussioner og præsentationer. 

Faget undervises på dansk
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne samt forberedelse til og gennemførelse af eksamen

Undervisningen foregår som vekslende mellem traditionelle teoretiske præsentationer og studentergruppearbejde, diskussioner og præsentationer. 

De 135 timer er fordelt således:

30 konfrontationstimer
51 timer til forberedelse
57 timer til eksamensforberedelse

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i maj / juni
omprøve i august.
Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven.
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Skriftligt essay max. 15 sider - internt bedømt efter 7 trinsskalaen

Supplerende information til prøveform:
Skriftlig hjemmeopgave.
Max 15 sider essay / analyse af en forandringsledelsesrelevant problemstilling.
Formålet med opgaven er at demonstrere teorikendskab samt evnen til at relatere denne til en ledelsespraksis (jf. målbeskrivelsen ovenfor).
Hjælpemidler: Alle skriftlige
Digital aflevering via SDU Assignment i Blackboard

Studier:
MBA - Master of Business Administration
3. semester, valgfag. Udbydes i: Odense