Certifikatprojekt / Certificate of Business Administration

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9600701.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9600702.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Per Vagn Freytag.

Forudsætninger:
Inden certifikatprojektet påbegyndes skal den studerende have bestået i grundmodulerne på 1. semester samt være tilmeldt undervisningen i grundmodulerne på 2. semester.Formål og sigte:
Et væsentligt formål med MBA-studiet er at udvikle de studerendes evne til at løse praktiske problemer på en systematisk måde ved en bevidst anvendelse af uddannelsens teorier og metoder. De studerende skal kunne formidle deres løsningsforslag til andre på en sådan måde, at løsningsforslagets forudsætninger, konsekvenser, pålidelighed og metodemæssige grundlag klart fremgår. Opøvelse af en sådan arbejdsmetode er til stor nytte i forbindelse med de studerendes arbejde i praksis, og er forudsætningen for at kunne udarbejde certifikatprojektet

Formålet med fagmodulet , som består af metodeundervisning samt udarbejdelse af certifikatprojektet, er således at udvikle de studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske, administrative og ledelsesmæssige problemstillinger.

De studerende introduceres til videnskabsteori for at få en forståelse for hvordan forskellige videnskabsteoretiske ståsteder influerer på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af vidensproduktionsprocessen. Med udgangspunkt i forskellige paradigmer/tilgange trænes de studerende i at kunne udarbejde en klar problemformulering og at kunne udforme et undersøgelsesdesign.
I forlængelse heraf skal de studerende kunne afgrænse og operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst og som skal danne baggrund for at kunne udforme velbegrundede løsningsforslag til det definerede problem.

Med udgangspunkt i problemformuleringen og på baggrund af foretagne analyser og tolkning af data, skal de studerende således også kunne opstille relevante løsningsforslag.

Gennem  metodeundervisningen  skabes et overblik og en forståelse for centrale videnskabsteoretiske paradigmer/tilgange og de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af oplysninger, så resultaterne kan blive til viden i en given sammenhæng 

Indhold:
Modulet fokuserer på videnskabsteori, problemidentifikation, -formulering og –afgrænsning samt tilrettelæggelse af undersøgelsesdesigns og herunder introduktion til centrale kvalitative og kvantitative metoder og deres praktiske anvendelse. De kvalitative og kvantitative metoder har til formål at introducere den studerende til grundlæggende metode og vidensproduktion med særligt henblik på løsning af erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.
Centrale temaer i certifikatprojektet er problemformulering, identifikation af relevant teori og metode samt anvendelsen af kvalitative og kvantitative analyseteknikker. Anvendelsen af analyseteknikker vil især vedrøre brugen af eksplorative teknikker, ekspertinterviews, forbrugerinterviews samt gruppeinterviews. For kvantitativ metode er det primære formål, at give de studerende indsigt i en bred viden om kvantitative analyser, således at de er i stand til at vurdere kvaliteten (validitet og reliabilitet) af data i forbindelse med anvendelse eller indkøb af sekundære eller primære data. Herudover skal den studerende i mindre omfang være i stand til selv at gennemføre kvantitative undersøgelser med anvendelse af kvantitative dataanalyseteknikker og relevant software.

Målbeskrivelse:
Efter deltagelse i fagmodulet skal den studerende kunne demonstrere følgende:

Viden:
- have viden om centrale videnskabsteoretiske paradigmer/tilgange
- have viden om vidensproduktionsprocessens centrale elementer og forklare samspillet mellem disse, dvs. beskrive og forklare samspillet mellem projektets problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning.
- have viden om centrale teknikker (interview, spørgeskema, observation og databaser) som kan anvendes som led i dataindsamlingen.

Færdigheder:
- have færdighederne til at tilrettelægge vidensproduktionsprocessen med udgangspunkt i et eller flere paradigmer/tilgange samt kunne redegøre for centrale implikationer af valget af paradigmer/tilgange.
- være i besiddelse af færdigheder for at kunne beskrive og anvende vidensproduktionsprocessens centrale elementer og forklare samspillet mellem disse, dvs. beskrive og forklare samspillet mellem projektets problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning
- have færdigheder til at kunne opstille forslag til dataindsamlingsmetoder/-teknikker med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder samt være i stand til at gennemføre dataindsamlingen med udgangspunkt i de valgte dataindsamlingsteknikker.
- have færdighederne til at vurdere pålidelighed, validitet samt reliabilitet ved det foreslåede undersøgelsesdesign
- have færdighederne til at kunne udarbejde en velstruktureret rapport

Kompetencer:
- besidde kompetencer til at kunne anvende og eventuelt tilpasse relevante begreber og metoder ved opstilling af problemdefinition, undersøgelsesspørgsmål samt undersøgelsesdesign for en selvvalgt problemstilling
- demonstrere kompetence i at kunne foretage et velbegrundet valg og eventuel tilpasning af begreber, teorier og modeller som inspiration i de enkelte dele af vidensproduktionsprocessen
- have kompetencerne til at kunne udlede løsningsforslag til et formuleret problem
- være i besiddelse af kompetencerne for at opstille forslag til analyser og foretage tolkningsamt at kunne gennemføre analyse og tolkning og herunder på en hensigtsmæssig måde at kunne kobler til teori og problemstilling.  
- have kompetencerne til at kunne vurdere såvel resultat og proces i forbindelse med udarbejdelse af certifikatprojekt

Vurderingskriterier for målopfyldelse
Karakteren 12

Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at:
Den studerende som kan på meget kompetent måde redegøre for centrale videnskabsteoretiske paradigmer/tilgange samt forklare hvilke implikationer valget af paradigme/tilgang har for tilrettelæggelsen af empiriske undersøgelser.
Den studerende demonstrerer en særdeles kompetent og en fuld forståelse for generelle og specifikke problemstillinger i hele vidensproduktionsprocessen
Den studerende viser en særdeles kompetent og struktureret anvendelse af teorier, modeller, metoder og værktøjer som afspejler en sammenhængende metodeforståelse
Den studerende kan selvstændigt og struktureret argumentere for svagheder og forbedringsmuligheder i forbindelse med sin anvendelse af et valgt bestemt paradigme og undersøgelsesdesign.

Karakteren 02

Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at:
Den studerende har kun vist et begrænset kendskab til centrale videnskabsteoretiske paradigmer/tilgange og forståelse for hvilke implikationer valget af paradigme/tilgang har for tilrettelæggelse af empiriske undersøgelser.
Den studerende demonstrerer et minimum af acceptabel forståelse for generelle og specifikke problemstillinger i hele vidensproduktionsprocessen
Den studerende demonstrerer en mangelfuld og ustruktureret anvendelse af teorier, modeller, metoder og værktøjer som afspejler en meget begrænset metodeforståelse.
Den studerende kan kun i et meget begrænset omfang argumentere for svagheder og forbedringsmuligheder i forbindelse med sin anvendelse af et valgt bestemt paradigme og undersøgelsesdesign.

Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i løbet af december / januar

Bryman & Bell (2015): Business Research Methods, Oxford University Press

Ib Andersen Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, København, seneste udgave.

Grethe Heldbjerg Grøftegravning i metodisk perspektiv, Samfundslitteratur, København, seneste udgave.

Peter Dahler-Larsen (2010): At fremstille kvalitative Data, Syddansk Universitetsforlag.  

Supplerende litteratur:

Coghlan, David og Brannick, Teresa (seneste udgave). Doing action research in your own organization, 2nd edition. London: Sage.

Freytag, P. V. & Young, L. (2017): Collaborative Research Design: Working with Business for Meaningful Findings, Springer.

Halkier, Bente (seneste udgave). Fokusgrupper, Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rosaline S. Barbour & Jenny Kitzinger (ed.) Developing Focus Group Research Saga Publication (seneste udgave).

Marko Sarstedt and Erik Mooi (2014): "A Concise Guide to Market Research." The Process, Data, and Method  

Ib Andersen: Guide til problemformulering - i projektarbejder inden for samfundsvidenskaberne

Lotte Rienecker: Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser

Jan Møller Jensen & Thorbjørn Knudsen (seneste udgave): Analyse af spørgeskemadata med SPSSUndervisningstidspunkt:
Forår

Undervisningsform:
Fagmodulet består af følgende dele.

1. I midten af august afleverer  den studerende som vil påbegynde skrivningen af et Certifikatprojekt eller en MBA afhandling et udkast til problemformulering. Udkastet til problemformuleringen må fylde mellem ½ og 1 A-4 side. Udkastet til problemformulering  behandles efterfølgende på metode-workshoppen og der arbejdes på workshoppen videre med problemformuleringen.

2. En 3 dages workshop hvor de enkelte dele og deres sammenhæng i vidensproduktionsprocessen præsenteres og perspektiveres i relation til forskellige problemstillinger. Den første dag gives en introduktion til videnskabsteori og problemidentifikation, -formulering og afgræsning. På anden dagen gives en introduktion til centrale kvalitative teknikker og hvordan disse kan anvendes og kombineres i forbindelse med empiriske undersøgelser.  Den tredje dag rummer introduktion til centrale kvantitative teknikker og til hvordan disse teknikker kan kombineres i forbindelse med empiriske undersøgelser.

Henover den tre dages workshop arbejdes der fortløbende med de studerendes udkast til problemformulering med henblik på at styrke de studerende forståelse for hvordan problemformuleringen virker styrende for tilrettelæggelse af undersøgelsesdesignet og med henblik på at skærpe udkastet til den enkelte studerendes problemformulering.

3. Den indleverede rapport danner grundlag for en mundtlig eksamination af 45 minutters varighed. Denne eksamination tager udgangspunkt i den indleverede rapport, og har i henhold til ovenstående målbeskrivelse for faget til formål at undersøge og vurdere den studerendes anvendelsesorienterede metodeforståelse ved løsning af en ofte kompleks praktisk problemstilling indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Eksamenstidspunkt:
Eksamen: december / januar
Omprøve: Forår 2018

Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen på baggrund af afleveret projekt. Bedømmes efter 7 trinsskalaen - ekstern censur

Supplerende information til prøveform:
Modulet udprøves ved ekstern censur med karakter efter 7-trinsskalaen.
Indleveret Projektopgave udarbejdes af max. 2 personer.
45 minutters mundtligt forsvar med ekstern censur.
Projektet har et omfang på 25 sider for et enkeltmandsprojekt og 35 sider for et 2 personers projekt.

Hvis projektet ikke bestås, kan samme projekt bruges som udgangspunkt for et revideret projekt. Til udfærdigelse af det nye projekt gives 3 måneder

Studier:
MBA - Master of Business Administration
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense