Markedsrelationer / Market relations

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9600301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9600302.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Stephen Rosenbaum, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Generelle adgangsbetingelser.
Formål og sigte:
Markedsrelationer er et af de centrale fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen på den fleksible MBA. Relationer mellem virksomheder bidrager i stigende grad til konkurrencedygtighed, og dermed er et grundlæggende kendskab til disse relationer nødvendigt for at skabe vækst.

Det er fagets formål at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og forretningsmodeller der kan anvendes til at beskrive, undersøge og løse konkrete problemer for virksomheder i deres relationer med andre virksomheder. Endvidere er formålet, at den studerende opnår færdigheder i at udvælge og anvende disse samt kunne løsninger konkrete problemstillinger. Dette på en sådan vis, at den studerende opnår kompetencer til at håndtere komplekse situationer for virksomheder i værdikæden eller netværket på et udførende og planlæggende niveau.

Indhold:
- Interorganisatoriske relationer (Virksomheden i et forsyningskædeperspektiv)
- Forhold der påvirker købsadfærden på det industrielle og det offentlige marked, herunder distributører og leverandører
- Forskellige markedsførings- og indkøbsfilosofier: Relations- og/eller transaktionsbetingende
- Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for virksomhedens initiativer over for kunder, distributører, leverandører og alliancepartnere
- Vurdering og udarbejdelse af forslag til udvikling eller afvikling af virksomhedens relationer til kunder, distributører og leverandører
- Vurdering af internationale markedsoperationsformer (selvstændige agenter, alliancer, joint ventures, datterselskaber)  
- Sourcing som en del af købsstrategien

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden, således at de er i stand til at:
  • Demonstrere fagligt overblik samt teoretisk og empirisk indsigt.
  • Begrunde udvælgelse af relevante teorier og modeller som belyser problemfelter inden for markedsrelationer

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:

  • Anvende teorier, modeller og videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemstillinger inden for markedsrelationer
  • Fremlægge, analysere og diskutere strategiske muligheder inden for markedsrelationer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:

  • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret eksamensopgave
  • Træffe og begrunde velkvalificerede beslutninger og handlingsforslag i opgaven 

Opnåelse af karakteren 12. Fremragende
Eksaminanden udviser:
- Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller og teorier der indgår som pensum i faget
- En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på
- En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller og teorier, som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans - eller manglen på samme - i forhold til den konkrete situation (caseoplæg)
- En fremragende generel og specifik kompetence til at overskue den praktiske caseproblemstilling, samt en særdeles overbevisende evne til at argumentere for hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (caseoplæg).
- En fremragende generel og specifik kompetence til at identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling ved meget bevidst og velargumenteret at anvende fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis - anvendelse af teori ved løsning af et praktisk problem)
- En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af netop at vælge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til netop denne problemstilling i netop denne kontekst.
- Et overbevisende overblik over sin egen problemløsningsmetode i relation til praksis/teori opgaven samt en dyb perspektivering og refleksion over dette valg. Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun få uvæsentlige mangler.

Opnåelse af karakteren 02. Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Eksaminanden udviser:
- Et ikke særligt omfattende overblik over, samt en usikker viden om de forskellige modeller og teorier i faget.
- En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på.
- En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier - og en ret usikker begrundelse for deres relevans - eller mangel på samme - i forhold til den konkrete situation (caseoplæg).
- En forholdsvis almen og generel og ikke særlig specifik evne til at overskue den praktiske caseproblemstilling, samt en forholdsvis almen og generel kompetence til at argumentere for, hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (caseoplæg).
- En ikke særlig veldokumenteret generel eller specifik kompetence i at kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling - og her udvises mangler med hensyn til en velargumenteret anvendelse af fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder
- En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af netop at vælge den valgte teoretiske og metodiske tilgang til netop denne problemstilling i netop denne kontekst (dette vil nok ofte ikke være ved karakteren 2)
- Et ikke overbevisende overblik over sin egen problemløsningsmetode i relation til praksis/teori opgaven samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion over dette valg.

Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af januar. 

- Egan, John: Relationship Marketing, 3th ed. Prentice Hall, nyeste udgave 
- Forudsætningsbog: Per Vagn Freytag (et al): Marketing - en introduktion. Syddansk Universitetsforlag, nyeste udgave. 
En omfattende artikel- og casesamling 

Undervisningstidspunkt:
Forår

Undervisningsform:
4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semesteret - 30 lektioner 
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 
Undervisning foregår på dansk

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen afholdes i maj/juni
Omprøve afholdes i juni / august
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra den ordinære eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.

Prøveform til eksamensbevis:
Individuel take-home eksamen - ekstern censur efter 7-trinsskalaenSupplerende information til prøveform:
Varighed: 6 timer
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgave: Via Blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment under kurset i Blackboard
Hjælpemidler: Alle


Studier:
MBA - Master of Business Administration
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense