Økonomistyring / Management Accounting

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9603601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9603602.Godkendt: 30-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Hans Frimor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Generelle adgangsbetingelser.
Formål og sigte:
Planlægning, styring og kontrol af den økonomiske udvikling er en nøglefunktion i moderne industri- og service virksomheder samt i offentlige organisationer. Alle virksomheder ¿ store som små - skal anvende økonomistyring, hvis de skal klare sig i den internationale konkurrence, implementere og evaluere strategier, sikre målopfyldelse og en optimal anvendelse af ressourcer.

Økonomiafdelinger arbejder i dag med mange forskellige opgaver såsom omkostningsvurderinger, analyser af nye forretningstiltag, opfølgning og ad hoc analyser for ledelsen. Økonomisystemet er en del af det informationssystem, som ledelsen anvender for at fremskaffe et beslutningsgrundlag vha. en række metoder, modeller og værktøjer. Økonomistyring er derfor fokuseret på at optimere driften af virksomheden på et operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Cases og opgaver vil blive inddraget i undervisningen. Cases og opgaver vil i nogen grad tage udgangspunkt i konkrete beslutningsproblemer.

Indhold:
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder:
 • Introduktion til økonomistyring
 • Omkostningstyper og omkostningers variabilitet
 • Aktivitetsopgørelser
 • Omkostningsfordelinger
 • Omkostningsregnskaber for
       ---produkter
       ---aktiviteter
       ---afdelinger eller segmenter
 • Kapacitetsstyring
 • Præstationsmåling ved anvendelse af både økonomiske og ikke-økonomiske data
 • Incitamentsstyring
 • Budgettering, standardomkostning og afvigelsesanalyse
 • Strategic Management Accounting (Cost of Quality, Balanced Scorecard etc.)

Målbeskrivelse:
Efter at have fulgt faget Økonomistyring vil den MBA studerende kunne forstå og demonstrere, hvilke rammer ledelsen af en virksomhed har for at træffe økonomisk rationelle beslutninger og hvordan økonomiske data indgår i overvejelserne. Endvidere at kunne anvende nogle af de metoder, modeller og værktøjer en sådan beslutningstagen bygger på.

 • der gives viden om relevante, grundlæggende begreber, metoder og modeller og deres anvendelse
 • der gives viden om metodernes teknikker samt de afledte incitamenter 
 • de studerende bibringes færdigheder i at benytte og vurdere økonomiske opgørelser og regnskabsdata i styringen af virksomheder 
 • de studerende opbygger kompetencer til at definere og opstille krav til økonomiske opgørelser og regnskabsdata, der anvendes i beslutningssituationer

Specifikt bliver den studerende i stand til at:
 • demonstrere viden om de generelle og specifikke problemstillinger, som økonomistyring som fagområde bygger på
 • kunne demonstrere færdigheder i at anvende begreber og metoder indenfor omkostningsopgørelser og omkostningsstyring
 • kunne demonstrere færdigheder i at anvende metoder og begreber til præstationsvurderinger og til præstationsstyring, hvor både finansielle og ikke-finansielle data anvendes
 • kunne demonstrere færdigheder i at anvende forskellige budgetteringsmetoder samt metoder til finansiel kontrol

Vurderingskriterier for målopfyldelse
Karakteren 12
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende demonstrerer en yderst kompetent og en fuld forståelse for generelle og specifikke problemstillinger indenfor økonomistyring som fagområde
- Den studerende viser en yderst kompetent og struktureret anvendelse af modeller, metoder og værktøjer på økonomistyringsmæssige problemstillinger
- Den studerende kan selvstændigt og struktureret argumentere for forbedringer og videreudvikling i relation til en beskrivelse af en konkret økonomistyringsmæssig problemstilling

Karakteren 02
Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at:
- Den studerende demonstrerer en netop minimum af acceptabel forståelse for generelle og specifikke problemstillinger indenfor økonomistyring som fagområde
- Den studerende demonstrerer en mangelfuld og ustruktureret men dog lige netop acceptabel anvendelse af modeller, metoder og værktøjer på økonomistyringsmæssige problemstillinger
- Den MBA studerende kan kun mangelfuldt argumentere for forbedringer og videreudvikling i relation til en beskrivelse af en konkret økonomistyringsmæssig problemstilling
 

Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af januar

Management Accounting af Anthony Atkinson, Robert Kaplan, Ella Mae Matsumura og S. Mark Young. Pearson Education (til enhver tid den nyeste udgave). 
Kompendium med artikler
Cases

Undervisningstidspunkt:
Forår

Undervisningsform:
Faget undervises på dansk

Forelæsninger med øvelsesopgaver samt cases der løses i grupper 
Et antal skriftlige øvelser og opgaver med obligatorisk aflevering  mellem undervisningsgangene.

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne samt forberedelse til og gennemførelse af eksamen

De 135 arbejdstimer fordeler sig således

Konfrontationstimer - 30
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: Maj / juni
Omprøve: juni / august 

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven. 
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen

Prøveform til eksamensbevis:
20 minutters mundtlig eksamen på, der tager udgangspunkt i den afleverede eksamensportefølje. 
Bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. internt bedømt.

Supplerende information til prøveform:
 • Eksamensportefølje består af løsninger på en række øvelser / opgaver og en synopsis, der beskriver en konkret problemstilling. Synopsis er altid individuel mens løsningerne på øvelsesopgaverne er gruppearbejde.


Varighed af mundtlig eksamen: 20 minutter
Internetadgang: Nødvendig i forbindelse med skriftlig aflevering
Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment på Blackboard

I løbet af kurset sammensætter hver deltager en eksamensportefølje bestående af afleveringer til kursets skriftlige øvelser og en synopsis. Synopsen indeholder  en løsning af et konkret selvvalgt økonomistyringsproblem, som gerne må tage udgangspunkt i egen virksomhed (omfang max. 10 sider). Retningslinjerne gives ved undervisningsstart.

Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på masteruddannelsen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse

Studier:
MBA - Master of Business Administration
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense