International økonomi / International Economics

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Man, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9342301.
Undervisningssprog: Engelsk, dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Engelsk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9342352, 9342302.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Torben Dall Schmidt, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Forudsætninger:
Faget bygger på, at de studerende har kompetencer indenfor indledende mikro- og makroøkonomi. I forhold til mikroøkonomi betyder det, at de studerende har viden om forbrugerefterspørgsel samt prisdannelse i forskellige markedsformer som fuldkommen konkurrence, monopol og ufuldkommen konkurrence generelt. Disse kompetencer kan opnås gennem kurset Mikroøkonomi (9115501) eller gennem litteratur svarende til Perloff: Microeconomics with Calculus, Pearson.  I forhold til makroøkonomi betyder det, at de studerende har viden om økonomisk politik og virkningerne heraf (finans- og pengepolitik), arbejdsmarkedet og basal vækstteori. Disse kompetencer kan opnås gennem kurset Makroøkonomi (9105601) eller gennem litteratur svarende til O. Blanchard: Macroeconomics, Pearson.

Formål og sigte:
International økonomi giver de studerende en grundlæggende viden om især to forhold. Det første er hvorfor handel og faktorbevægelser opstår mellem lande, hvilke varer, der handles, og hvordan handel og faktorbevægelser påvirker landenes overordnede indkomst og fordelingen af denne inden for landet. Det andet er, hvordan de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse samt den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger er i en åben økonomi, hvor der foregår handel. Med udgangspunkt i den opnåede viden skal de studerende tilegne sig færdigheder til at analysere internationale økonomiske problemstillinger herunder brugen af økonomiske data og deres fortolkning. Faget har til formål at give en grundlæggende kompetence i forhold til videre studier af international økonomi.  


Indhold:
Undervisningen belyser følgende problemstillinger:
 • Den klassiske handelsteori (Ricardomodellen)
 • Neoklassisk handelsteori (Heckscher-Ohlin modellen)
 • Nyere handelsteori (Ufuldkommen konkurrence og stordriftsfordele)
 • Migration og kapitalbevægelser samt "outsourcing"
 • Handelspolitik under fuldkommen konkurrence
 • Strategisk handelspolitik * Internationale handelsorganisationer (WTO, EU)
 • De finansielle markeder i en international økonomi (Valutamarkedet og pengemarkedet)
 • Valutakursen på kort og langt sigt - købekraftsparitetsteorien
 • Finans- og pengepolitik under flydende henholdsvis faste valutakurser
 • Internationalt monetært samarbejde - Euroen.

Målbeskrivelse:
Den studerende må demonstrere viden i:
 • At kunne beskrive, forklare og analysere hvorfor international handel opstår
 • At kunne forklare og analysere handelsmønstre i modeller med fuldkommen konkurrence, herunder Ricardo modellen og Heckscher-Ohlin modellen
 • At kunne beskrive og forklare handelsmønstrene i modeller med ufuldkommen konkurrence, herunder modeller med stigende skalaafkast
 • At kunne forklare betydningen af de antagelser der ligger bag modellerne
 • At kunne forklare og analysere internationale faktorbevægelser i modeller med fuldkommen konkurrence
 • At kunne beskrive, forklare og analysere hvordan forskellige handelspolitiske instrumenter virker under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence, herunder betydningen af om landet er stort eller lille
 • At kunne beskrive, forklare og analysere hvordan finans- og pengepolitik påvirker endogene variabler i forskellige modeller (flydende og faste valutakurser, kort og langt sigt)
 • At kunne beskrive, forklare og analysere tilpasningsprocesserne ved finans- og pengepolitik
 • At kunne beskrive, forklare og redegøre for de forskellige antagelser i de anvendte modeller

Den studerende må demonstrere færdigheder i:
 • At kunne analysere og diskutere velfærdseffekterne og effekter på indkomstfordelingen ved international handel i modeller med fuldkommen konkurrence ved brug af såvel algebra og figurer
 • At kunne analysere og diskutere velfærdseffekterne og effekter på indkomstfordelingen ved international handel i modeller med ufuldkommen konkurrence ved brug af såvel algebra og figurer
 • At kunne analysere og diskutere velfærdseffekterne ved internationale faktorbevægelser ved brug af såvel algebra og figurer
 • At kunne forholde sig kritisk til antagelserne i de teoretiske modeller
 • At kunne vurdere forskellen mellem forskellige typer af modeller
 • At kunne analysere og diskutere velfærdseffekterne af handelspolitiske instrumenter ved brug af såvel algebra og figurer
 • At kunne analysere og diskutere forskellige makroøkonomiske chok under flydende og faste valutakurser
 • At kunne sammenligner effekterne af forskellige chok i forskellige modeller og kunne forklare differencer mellem kort og langt sigt
 • At kunne fortage analyserne verbalt, grafisk og algebraisk

Den studerende må demonstrere kompetence i:
 • At bruge de ovenstående færdigheder og viden til at indgå i gruppearbejde og således indgå i fagligt samarbejde
 • At kunne redegøre for og udvælge relevante data fra eksisterende kilder og anvende disse på relevante forhold i relation til international økonomi
 • At kunne fremstille en skriftlig besvarelse på en given problemstilling inden for international økonomi i samarbejde med medstuderende.

Litteratur:
Eksempel:
Krugmann, P,  M. Obstfeld og M. Melitz: International Economics: Theory and Policy with MyEconLab, Global Edition, 10/E
ISBN-13: 9781292074580

Der er tale om en pakke bestående af bogen og en adgangskode til Myeconlab
Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
4 forelæsningstimer om ugen i 15 uger.
2 øvelsestimer om ugen i 14 uger (starter ugen efter semesterstart).

Undervisningsform:
I undervisningen veksles mellem slides og almindelig tavleundervisning, ligesom de studerende bliver stillet opgaver undervejs, som de forventes at deltage aktivt i. En gæsteforelæsning kan indgå for at anskueliggøre den økonomisk-politiske relevans af teorien om international økonomi.

Den samlede studenterindsats på 270 timer forventes anvendt omtrent således:
Forelæsninger: 60 timer.
Øvelser: 28 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 87 timer.
Forberedelse til øvelser: 62 timer.
Obligatoriske opgaver: 30 timer.
Prøve: 3 timer.

Der undervises på engelsk.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve i juni med omprøve i august.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Prøveformen består af 2 dele:
1) 4 obligatoriske afleveringer stilles og besvares via MyEconLab.
2) Skriftlig prøve.Supplerende information til prøveform:
1) 4 obligatoriske afleveringer, der afleveres løbende i undervisningsforløbet.
Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået (vægt 0%). (9342352)

4 obligatoriske afleveringer  
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Via MyEconLab.
Indlevering af besvarelse: Opgaven besvares i MyEconLab
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Skriftlig prøve.
Bedømmelse: Internt bedømt, 7-trinsskala (vægt 100%). (9342302)

Varighed: 3 timer.
Sted: Prøven foregår på universitetet. Prøven gennemføres ved brug af egen pc, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendigt.
Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Ingen begrænsning.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En bestået prøve kan ikke tages om. En bestået prøve kan blive overført til næste eksamenstermin.

Supplerende information til omprøve:

Der afholdes omprøve for de to prøveformer på følgende måde:

Bestået ”1) 4 obligatoriske afleveringer”, men ikke ”2) Skriftlig prøve” vil omprøven være en 3 timers skriftlig prøve. Omprøven foregår på universitetet. Omprøven gennemføres ved brug af egen pc, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk. Internetadgang: Internet er nødvendigt. Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet. Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard. Omfang: Ingen begrænsning. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. Bedømmelse: Internt bedømt, 7-trinsskala (vægt 100%).

Bestået ” 2) Skriftlig prøve”, men ikke ” 1) 4 obligatoriske afleveringer” vil omprøven være en 3 timers skriftlig prøve. Omprøven foregår på universitetet. Omprøven gennemføres ved brug af egen pc, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk. Internetadgang: Internet er nødvendigt. Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet. Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard. Omfang: Ingen begrænsning. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået (vægt 0%).

Hverken ”1) 4 obligatoriske afleveringer” eller ”2) Skriftlig prøve” er bestået, vil omprøven være en 4 timers skriftlig prøve. Omprøven foregår på universitetet. Omprøven gennemføres ved brug af egen pc, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk. Internetadgang: Internet er nødvendigt. Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet. Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard. Omfang: Ingen begrænsning. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. Bedømmelse: Internt bedømt, 7-trinsskala (vægt 100%).


Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Markedsførings- og Finansøkonomer
2. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense