Kandidatspeciale, Matematik-Økonomi (cand.scient.oecon.) / Master's Thesis - MSc. in Mathematics-Economics (cand.scient.oecon.)

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Man, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9297101.
Undervisningssprog: Engelsk, dansk.ECTS / belastning: 30 ECTS / 0.500 årsværk.
Eksamenssprog: 0.
Eksamensaktivitetsnr.: 9297112, 9297102.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018 til Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Christian Riis Flor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Emnet for kandidatspecialet skal falde inden for den valgte faglige studieretning. Kandidatspecialet er et selvstændigt analytisk eller teoretisk studium af en eller flere problemstillinger i tilknytning til uddannelsens centrale fag.

Emnet for kandidatspecialet godkendes af en faglærer. Afløsningsopgaver og projektopgaver, der tidligere er indleveret til bedømmelse på studiet, må ikke indgå direkte i kandidatspecialet.

Vejleder tildeles som udgangspunkt blandt fastansatte undervisere på institutter involveret i cand.scient.oecon.-uddannelsen i Odense.

Formål og sigte:
Kandidatspecialet bygger ovenpå den viden, der er erhvervet i øvrige fag, der indgår i uddannelsen.

Kandidatspecialet har til formål at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer, således at den studerende på et videnskabeligt grundlag er i stand til at identificere, afgrænse, analysere og kritisk bearbejde og reflektere over en problemformulering indenfor matematisk-økonomiske problemstillinger.

Kandidatspecialet har tillige som formål at give den studerende kompetencer til at give en skriftlig afrapportering samt en mundtlig diskussion af det gennemførte arbejde på et videnskabeligt grundlag.

Indhold:
Det faglige hovedområde for kandidatspecialet skal høre ind under matematisk-økonomiske problemstillinger. Det bør relatere sig til det af den studerende på studiet valgte prioriterede fagsammensætning, dvs. finansiering, makro- eller mikroøkonomi, operationsanalyse, regnskab eller statistik.

Udgangspunktet vil som hovedregel være en teoretisk problemstilling, der f.eks. ser på uoverensstemmelser mellem teorier, dokumenterede afvigelser mellem teori og empiriske observationer eller anvendelse af nyere matematiske eller numeriske metoder til at håndtere erhvervsøkonomiske eller økonomiske problemstillinger. Det er tilladt at inddrage empiri i behandlingen af problemstillingen.

Med ovenstående udgangspunkt vil de centrale områder i arbejdet med kandidatspecialet typisk være:
 • Afgrænsning af problemstilling og problemformulering (undersøgelsesspørgsmål).
 • Identifikation og udvælgelse af relevant teori og metode til belysning af problemstillingen.
 • Dybdegående behandling (analyse) af problemformuleringen (de stillede undersøgelsesspørgsmål i relation til den teoretiske problemstilling). Der vil herunder ofte foretages egne teoretiske (analytiske eller numeriske) eller empiriske analyser af undersøgelsesspørgsmålene.
 • Besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene samt påpegning af teoretiske og praktiske implikationer heraf.
 • Kritisk stillingtagen til de foretagne analyser og anbefalinger, herunder en refleksiv og perspektiverende stillingtagen og diskussion af den teoretiske og evt. empiriske rækkevidde af det fremkomne produkt.
 • Udarbejdelse af resume på engelsk (eller et andet fremmedsprog efter aftale med vejleder).

Målbeskrivelse:
Målet for kandidatspecialet er, at den studerende opnår kompetencer til at identificere og formidle matematisk-økonomiske problemstillinger ved at anvende viden og relevante færdigheder. Mere specifikt skal den studerende have opnået følgende:

1. Viden, der sætter den studerende i stand til at
 • Identificere og udvælge et matematisk-økonomisk problem af videnskabelig karakter.
 • Give et sammendrag på et højt internationalt videnskabeligt niveau af passende kombinationer af teorier og metoder i relation til den valgte problemformulering.
 • Foretage en selvstændig diskussion af de valgte teorier og metoder.
2. Færdigheder, der tillader den studerende at:
 • Formulere og analysere en matematisk-økonomisk problemstilling og tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der er velstrukturerede, præcise og realistiske.
 • Anvende og kritisk evaluere de relevante teorier og metoder, herunder disses anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Være i stand til at fuldføre projektet indenfor den definerede tidsramme.
 • Vurdere i hvilket omfang de fremkomne resultater og analyser hviler på de anvendte teorier og metoder, herunder evt. empirisk analyse eller egne simulationsstudier
 • Færdighed i at frembringe en kohærent, koncis og fyldestgørende fremlæggelse i skriftlig form indenfor det tilladte sideantal.
 • Færdighed i at planlægge og gennemføre et projekt indenfor en given tidsramme, så de afsatte ressourcer udnyttes bedst muligt.

3. Kompetencer, der giver den studerende mulighed for at
 • Påbegynde og udføre akademisk arbejde i en videnskabelig sammenhæng.
 • Udvælge passende analyseredskaber, teorier og metoder til håndtering af en kompleks matematisk-økonomisk problemstilling
 • Skriftligt og mundtligt formidle den opnåede indsigt på en koncis videnskabelig måde i et klart formuleret sprog.

Litteratur:
Litteratur der afspejler den videnskabelige viden, som på tidspunktet for specialet er tilgængeligt, og som er adækvat til løsning af problemstillingen.

Undervisningstidspunkt:
Kandidatspecialet afvikles normalt i 4. semester.


Undervisningsform:
Den studerende skal tilmelde sig undervisningsaktiviteten via studenterselvbetjeningen.

Procedure for tildeling af vejleder, fælles informationsmøder og andre aktiviteter i forbindelse med specialearbejdet fremgår af siden for speciale på studiets side på den relevante campus. Opmærksomheden henledes på, at der vil være informationsmøde om specialeskrivning, og at det forventes, at den studerende arbejder med at gøre sig klar til arbejdet med specialet, således, at denne er klar til at indmelde ønske om emne og vejleder ved deadline for dette.

Den studerende skal gennem arbejdet med kandidatspecialet opnå erfaring med at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling i relation til matematik-økonomiuddannelsen. Den studerendes læring sker derfor primært gennem selvstændigt arbejde understøttet af en tilknyttet vejleder. Vejleder tildeles efter lokalt fastsat procedure. Denne oplyses på den lokale hjemmeside for specialet.
Kandidatspecialet har et omfang per studerende svarende til 1/2 studieår = 30 ECTS = 810 arbejdstimer.

Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.

I forbindelse med godkendelse af aftalen, har den studerende ret til maksimum en times konsultation til drøftelse af emnevalg mv. Den studerende har herudover mulighed for vejledning, når der foreligger en godkendt vejlederaftale. Muligheden for vejledning er kun tilstede i forbindelse med første prøveforsøg.

Der ydes dog vejledning i begrænset omfang i forbindelse med udformning af en ændret problemformulering til et eventuelt 2. og 3. prøveforsøg.


Eksamenstidspunkt:
1. prøveforsøg
For undervisningstilmelding til efterårssemesteret skal specialet afleveres senest 2. januar. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 31. januar.

For undervisningstilmelding til forårssemesteret skal specialet afleveres senest 1. juni. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. juni.

Vejlederaftalen skal være godkendt forud for indlevering af specialrapporten (se under eksamensbetingelser).

Uanset om specialet ikke afleveres rettidigt, eller specialet afvises uden bedømmelse, eller specialet opnår karakteren -3 eller 00 efter det mundtlige forsvar, registreres et brugt prøveforsøg og en tidsfrist for 2. prøveforsøg træder automatisk i kraft.

2. prøveforsøg
Der er 3 måneder til at udarbejde specialrapporten i 2. prøveforsøg. Forud for indlevering af specialerapporten skal en ændret problemformulering inden for samme emne være godkendt (se under eksamensbetingelser).

Fristen for aflevering af specialerapporten er
1. september/1. april, hvis der ikke er indleveret rettidigt, eller specialet er afvist uden bedømmelse.
1. oktober/1. maj, hvis et mundtligt forsvar har været afholdt.
Uanset om specialet ikke afleveres rettidigt, eller specialet afvises uden bedømmelse, eller specialet opnår karakteren -3 eller 00 efter det mundtlige forsvar, registreres et brugt prøveforsøg og en tidsfrist for 3. prøveforsøg træder automatisk i kraft.

3. prøveforsøg
Der er 3 måneder til at udarbejde specialet i 3. prøveforsøg. Forud for indlevering af specialerapporten skal en ændret problemformulering inden for samme emne være godkendt (se under eksamensbetingelser).

Der fastsættes en frist for indlevering, der ligger 3 måneder efter frist for indlevering for 2. prøveforsøg, hvis specialet ikke er afleveret rettidigt, eller specialet er afvist uden bedømmelse. Hvis der har fundet et mundtligt forsvar sted, fastsættes en frist, der er 3 måneder efter, at det mundtlige forsvar har fundet sted.

Uanset om specialet ikke afleveres rettidigt, eller specialet afvises uden bedømmelse, eller specialet opnår karakteren -3 eller 00 efter det mundtlige forsvar, registreres et brugt prøveforsøg, og alle prøveforsøg er opbrugt.

Eksamensbetingelser:
A.  Før specialet påbegyndes, skal den studerende have bestået 60 ECTS.

B. Vejlederaftale skal være godkendt af vejleder og profilansvarlig ifølge nedenstående regler.

1. prøveforsøg:
Det er en betingelse for aflevering af specialerapporten til fristen for 1. prøveforsøg, at vejlederaftalen er godkendt senest ved aflevering af specialet. Hvis den studerende ikke har fået godkendt vejlederaftalen, kan specialet ikke afleveres, og der er brugt et prøveforsøg. Der registreres et ”afvist” og 2. forsøg igangsættes.

For at opnå godkendelse skal vejlederaftalen indeholde en foreløbig problemformulering, der uddyber og forklarer problemstillingen. Problemstillingen skal være af en sådan karakter, at det er muligt at vurdere, om den giver den studerende mulighed for at demonstrere evne til vidensproduktion på højt fagligt niveau inden for profilens område. Desuden skal vejlederaftalen indeholde en gennemførbar plan for gennemførelsen af vejledningen.

2. prøveforsøg:
Det er en betingelse for aflevering af specialerapporten til fristen for 2. prøveforsøg, at der inden aflevering er godkendt en ny vejlederaftale med en ændret problemformulering inden for samme emne. Den ændrede problemformulering skal svare til en belastning på yderligere 3 måneders arbejde i form af for eksempel yderligere indsamling af data eller analysearbejde. Hvis den studerende ikke har fået godkendt vejlederaftalen for 2. prøveforsøg, kan specialet ikke indleveres, og der er brugt et prøveforsøg. Der registreres et ”afvist” og 3. forsøg igangsættes.
prøveforsøg:

Det er en betingelse for aflevering af specialerapporten til fristen for 3. prøveforsøg, at der inden aflevering er godkendt en ny vejlederaftale med en ændret problemformulering inden for samme emne. Den ændrede problemformulering skal svare til en belastning på yderligere 3 måneders arbejde i form af for eksempel yderligere indsamling af data eller analysearbejde. Hvis den studerende ikke har fået godkendt vejlederaftalen for 3. prøveforsøg, kan specialet ikke afleveres, og der er brugt et prøveforsøg. Der registreres et ”afvist”, og den studerende har opbrugt 3. og sidste prøveforsøg. 

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig rapport med mundtligt forsvar.
Der gives én samlet karakter for begge dele.


Supplerende information til prøveform:
Rapporten kan skrives på dansk eller engelsk afhængigt af reglerne for den enkelte profil og efter aftale med vejleder.

Kandidatspecialet udarbejdes i grupper på to eller individuelt. For studerende, der har udarbejdet den skriftlige rapport i en gruppe, sker det mundtlige forsvar i forbindelse med projektet/specialet i den samme gruppe med individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Eksaminator sikrer, at det mundtlige forsvar gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Studienævnet kan give tilladelse til, at det mundtlige forsvar gennemføres individuelt. Ansøgningen skal begrundes.

Rapporten inklusive bilag indleveres gennem SDUassignment i blackboard.  Rapporten forsynes med et resumé på engelsk (eller et anden hovedsprog efter aftale med vejlederen/vejlederne). Resuméet må være på højest 3 sider og medregnes ikke i det vejledende antal sider. Der henvises i øvrigt til formalia til skriftlige opgaver på økonomi (se via link på studiets side om eksamen). Titel skal fremgå af forsiden. Hvis rapporten er skrevet på dansk, skal titlen også fremgå på engelsk.

Rapporten eksklusive resumé, indholdsfortegnelse, referenceliste og bilag må være på 50-100 normalsider for en studerende og 80-150 normalsider for to studerende. Det skal ikke specificeres hvem, der er ansvarlig for de enkelte afsnit. Det skal fremgå, hvor mange anslag, figurer og tabeller, opgaven indeholder. Der henvises til Formalia for skriftlige opgavebesvarelser, der findes på https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/matematik-oekonomi_kandidat/speciale nederst på siden.

I tilfælde af at numeriske arbejder indgår i kandidatspecialet, skal disse vedlægges kandidatspecialet i elektronisk form; dvs. anvendte data, programmeringskode mv. skal indleveres, således at eksaminator og censor kan vurdere de numeriske arbejder.

Rapporten kan afvises, hvis den ikke opfylder formkravene i væsentlig grad. Det kan for eksempel være, fordi der mangler resumé eller referenceliste. Det kan også være, hvis rapportens omfang væsentligt overstiger det angivne omfang – eller er væsentligt under.  Eventuel afvisning afgøres af vejleder. Ved afvisning påføres protokollen ”afvist”.  Ved afvisning er 1 prøveforsøg opbrugt.

Til det mundtlige forsvar afsættes der 1 time til en studerende og 1½ time til eksamination af to studerende, inkl. votering.  Ved det mundtlige forsvar indleder opgaveskriver med et indlæg af ca. 15 minutters varighed for 1 studerende og ca. 25 minutter for 2 studerende. Der er her lejlighed til at fremkomme med f.eks. uddybende begrundelser for den valgte form, oplevede problemer med udarbejdelsen, forslag til andre løsningsmodeller osv. Et egentligt referat af specialet er uønsket. På baggrund heraf kan lærer og censor foretage en overhøring og uddybning inden for specialets område.

Den efterfølgende diskussion har bl.a. til formål:
at få afklaret tvivlsspørgsmål vedr. detaljer i specialet,
at foretage en dybdegående afprøvning af opgaveløserens indsigt/viden omkring specialets emneområde.

Karaktergivning sker ud fra en samlet vurdering af rapporten og præstationen til det mundtlige forsvar. Karakteren gives ud fra, i hvor høj grad den skriftlige specialerapport og det mundtlige forsvar samlet opfylder målene som beskrevet i målbeskrivelsen ovenfor. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af specialet. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af specialet ifølge reglerne i studieordningen.

Tidspunktet og stedet for det mundtlige forsvar vil fremgå af eksamens websiden.
Det mundtlige forsvar af kandidatspecialet foregår på Syddansk Universitet, Odense og er offentlig, med mindre andet meddeles.

Kommentar:
Det er den studerendes ansvar at tage kontakt til vejleder. Vejleder har ikke pligt til at læse ufærdige manuskripter. Derfor skal man ved aftalens indgåelse aftale med vejleder, om man undervejs i vejledningsforløbet kan forvente at få gennemlæst det ufærdige manuskript, og i givet fald i hvilket omfang. Manuskriptet skal altid afleveres på udskreven form, med mindre andet er aftalt med vejleder.

Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.


Studier:
cand.scient.oecon. (Matematik-Økonomi)
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense