Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder! / Development of personal leadership

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8041701.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8041702.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Lektor Thomas Jønsson, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse.
Studerende, der tidligere har bestået faget Det personlige lederskab, fagnr. 9225101/Dit personlige lederskab, fagnr. 9873501, Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!, 5 ECTS, fagnr. 8031801 kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at styrke lederens personlige kompetencer knyttet til ledelsesrollen. De personlige kompetencer er centrale i forhold til at forstå sig selv og forholdene til sine medarbejdere. Dette fag sigter mod en styrket forståelse af sig selv som leder og hvordan man indvirker på sine medarbejdere. Dette er centralt i forhold til optimering af lederens udvikling og anvendelse af egne og medarbejdernes menneskelige ressourcer. Det vil sige, hvad man som leder kan gøre for at styrke gode relationer til andre og et godt psykisk klima, der understøtter en velfungerende organisation.
Formålet er at styrke deltagerens forståelse af sig selv og egne handlemuligheder som leder.


Indhold:
 • Generel introduktion om personlig ledelse og udvikling
 • Nyere ledelsesteorier
 • Ledelse af forandringer
 • Selv- og superledelse
 • Motivation og værdier bag lederskab
 • Håndtering af følelser
 • Lederens self-efficacy (tiltro til egne ledelsesmæssige ressourcer og kapaciteter)
 • Hvordan skaber man tillid og retfærdighed?
 • Psykologien i konflikthåndtering og forhandling
 • Magt og ledelsesrum i organisationer
 • Positiv psykologi
 • Organisationers mørke sider
 • Interessevaretagelse i organisationer
 • Mulighed for en gratis leder-evaluering knyttet til flere af fagets temaer (kan evt. også bruges til eksamen)

Målbeskrivelse:
Den studerende skal gennem undervisningen opnå

Viden:
At opnå forståelse af forskellige teoretiske tilgange til intra- og interpersonelle fænomener i organisationer, herunder at kunne sammenligne og diskutere de forskellige teoretiske tilganges styrker og begrænsninger inden for området.

Færdigheder:
Færdigheder til at anvende den forståelse til analyse og til at løse organisationspsykologiske problemer/udfordringer, dvs.:
- at kunne relatere de litteraturbeskrevne fænomener til praktiske erfaringer
- at analysere relevante elementer i en konkret situation eller problemstilling ud fra den opnåede litteraturgivne viden
- at kunne opstille en strategi til løsning af et givent problem gennem anvendelse af den relevante litteratur samt diskutere analysens og strategiens styrker og svagheder.

Kompetencer:
Dette sigter mod kompetencer til at analysere sin egen rolle og at opstille og vurdere de mest optimale handlemuligheder som leder i bestemte situationer, hvor lederen er i samspil med sine medarbejdere. Disse situationer kan bl.a. være præget af behov for at udøve en passende form for og grad af magt, motivere medarbejdere til at lede sig selv, håndtere og løse en konflikt, håndtere og anvende sine følelsesmæssige reaktioner konstruktivt, oprette tillid og retfærdighed. Endvidere sigter faget mod kompetencer til bedre at kunne forstå sin egen ledelsesstil samt at kunne udvikle denne ledelsesstil i en retning, som man selv vurderer som befordrende og effektiv..

Litteratur:
Grundbøger og artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningstidspunkt:
Forårssemester - 55 timer, inklusiv tre dages internat
Faget udbydes i Aarhus.


Undervisningsform:
Underviseroplæg på plenum, gruppearbejde med egne cases, herunder vejledning fra underviserne.
Der sigtes mod etablering af faste grupper gennem forløbet, som anvendes aktivt i det udviklingsorienterede gruppearbejde. Der vil være mulighed for individuelle tests/undersøgelser samt en undersøgelse af ledelse og medarbejdere, som vil belyse den enkelte studerende i forhold til de enkelte temaer. Fx vil teorier fra temaet "Nye ledelsesstile" bruges til at belyse den studerendes ledelsesstil.
Desuden intensiv undervisning på tredages internat med egenbetaling for kost og logi.

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 270 timer i dette fag. Timerne fordeles på 170 timers forberedelse til og 55 timers tilstedeværelse i undervisningstimerne, samt 45 timer til forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: maj/juni.
Omprøve: august.
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamensterminen. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve.
Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Samlet godkendelse af faget kræver en undervisergodkendt portfolio. Portfolioen vurderes ud fra om den er bestået/ikke-bestået.
Læringsportfolioen følger undervisningens øvelser i analyse af egen ledelsespraksis. Nærmere information herom løbende i undervisningen.


Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af samlet ca. 45 minutters varighed (alt inkl., trækning af synopsis, efterfølgende ca. 15 min. forberedelse, votering) på baggrund af synopsis.
Ekstern censur. 7-trins-skalaen


Supplerende information til prøveform:
Der afleveres fire synopser, der hver højst må fylde 3 sider (en normalside er på 2.400 anslag) eksklusiv bilag, der ikke lægges til grund for bedømmelse, indholdsfortegnelse og litteraturliste. De fire synopser skal indeholde hvert deres tema fra undervisningen. De må gerne (men skal ikke nødvendigvis) indeholde samme case, der analyseres. Til mundtlig eksamen trækkes lod om hvilken én af synopserne, der skal danne grundlag for den mundtlige eksamen.
Synopsis afleveres digitalt via Blackboard.

Hver synopsis indeholder en beskrivelse af en teoretisk problemstilling eller case, baseret på egne erfaringer. Den rummer en ultrakort indledning, hvor problemfelt/-formulering indkredses og beskrives sammen med tilvalg af ét tema fra faget (ca. ¼ side), en beskrivelse af en case (ca. ½ side). Dernæst gives en redegørelse for relevant litteratur indenfor det valgte tema (ca. 1 side) samt en analyse af den opstillede case eller problemstilling ud fra det redegjorte litteratur (ca. 1 side). Desuden opstilles kort diskussionspunkter og handlemuligheder (ca. ¼ side). Disse kan (men ikke skal) tages videre op i den mundtlige eksamination. I den mundtlige eksamen kan en mere dybdegående analyse og diskussion af handlemuligheder relateret til synopsen foregå, ligesom forståelsesmæssige spørgsmål også kan tages op. Den studerende får retten til at lægge ud med et kort oplæg. I den mundtlige eksamen tages udgangspunkt i synopsen, men eksaminationen kan eventuelt bevæge sig ind i eventuelle andre temaer for at vurdere breddekendskabet til faget. Ved bedømmelsen, der fører til karaktergivning, gives en samlet vurdering af synopsis og den mundtlige eksamen. Det vil sige, at der vurderes ud fra den studerendes samlede skriftlige såvel som mundtlige demonstration af forståelse og evne til analyse og problemløsning.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus