Nye Organisationsformer i den Offentlige Sektor. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / New Public Sector Modes of Organizations

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9226001.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9226002.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Adjunkt Anne Heeager, Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Formål og sigte:
At give de studerende et grundigt kendskab til nye organisations- og styringsformer, der bryder med den klassiske hierarkiske styringskæde
 

Indhold:
Den typiske offentlige organisation er direkte underlagt et politisk styret hierarki. Siden 1980erne har der imidlertid i Danmark og andre vestlige lande været eksperimenteret med andre organisations- og styringsformer for at øge fleksibiliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Man har fx satset på privatisering, udlicitering og styrket brugernes indflydelse på driften af de offentlige institutioner. Sigtet med "nye offentlige organisationsformer" er at give de studerende et indgående kendskab til indholdet af og rationalerne bag anvendelse af nye organisations- og styringsformer i den offentlige sektor. På baggrund heraf er det formålet med faget, at den studerende kritisk vil kunne vurdere konsekvenserne af forskellige organisations- og styringsformer og reformer af disse. Mere specifikt er det således formålet med faget, at den studerende får en indsigt og redskaber, der er brugbare for en (kommende) leder i en offentlig sektor, der er præget af stor omskiftelighed.
I faget indgår følgende elementer:
  • Decentralisering, centralisering og sammenlægninger
  • Styringsreformer: Kontraktstyring og lønreformer
  • Privatisering, udlicitering og offentlige selskaber
  • Frit valg, brugerbestyrelser og medindflydelse
  • Samproduktion og samarbejder på tværs af organisationer

Målbeskrivelse:
Viden
Deltagerne skal have et solidt kendskab til teorier og empiri om nye organisations- og styringsformer. Herunder skal deltagerne kende til årsager og rationaler bag organisationsformerne såvel som deres konsekvenser af økonomisk og politisk karakter.
Færdigheder
Deltagerne skal kunne sammenligne og kritisk diskutere teorier og empirisk viden om nye organisations- og styringsformer
Kompetencer
Deltagerne skal selvstændigt kunne formulere en problemstilling inden for fagets område og anvende fagets begreber, teorier og empiriske indsigter til en kritisk diskussion og belysning af problemstillingen.
 

Litteratur:
Andersen, Lotte Bøgh, Mads Leth Felsager Jakobsen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (2010). Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Århus: Via Systime

*Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (2014). Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag
Herudover et kompendium med tekster.

Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 30 timer 
Faget udbydes i Aarhus.

Undervisningsform:
Forelæsning kombineret med dialogbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i de studerendes individuelle oplæg og gruppeoplæg
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Eksamensforberedelse og Eksamen: 35 = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/Juni 
Omprøve: August 
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være den førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af 20 minutters varighed uden forberedelse på baggrund af synopsis.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
Synopsis afleveres digitalt via Blackboard.
Denne eksamensform er altid individuel. En synopsis fylder maksimalt 4-6 sider med maks. 2.400 anslag per side. Den rummer en ultrakort indledning, hvor problemfeltet indkredses (½-1 side), en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser (½-1 side), en argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og metodiske analytiske indfaldsvinkler, der (kan) tages i anvendelse (2-4 sider) samt en kort afsluttende sammenfatning og perspektivering (½-1 side). Synopsen kan tage udgangspunkt i såvel en teoretisk som en praktisk problemstilling (sidstnævnte anbefales). Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige eksamen. Synopsis vægtes med en tredjedel i forhold til den mundtlige eksamen.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, samf. valgfag. Udbydes i: Århus