Ledelse: Incitamenter, Motivation og Normer. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Incentives, Motivation and Norms

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9348601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9348602.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Lektor Mads Leth Jakobsen, Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse
Formål og sigte:
Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at udvikle betingelser for god organisatorisk performance og trivsel i offentlige organisationer, således at lederen efter at have gennemgået faget i endnu højere grad kan være med til at sikre kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor. Dette sker gennem en løbende sammenstilling af perspektiver fra disciplinerne økonomi, statskundskab og psykologi.



Indhold:
* Incitamenters betydning
* Principal-agent problematikker
* Free riding
* Performance måling
* Performance-relaterede lønsystemer
* Arbejdsorganisationsformer
* Job design
* Ledelsesstrategier
* Ledelsesforståelse og ledelsesformat
* Transformationsledelse
* Vitaliserende ledelse
* Kompetence-awareness
* Perspektivtagningsevne
* Beslutningskompetence
* Identitet og identifikation
* Grundbehov og Motivationsformer
* Anerkendelse (både individuel og for faggrupper)
* Professionelle normer
* Public service motivation
* Samspil mellem basale behov, værdier og systembetingelser
* Vitaliseringsmiljøer
* Sammenligning af ledelse i offentlig og privat sektor


Målbeskrivelse:
Viden
·Den studerende kan demonstrere viden om betydningen af incitamenter, motivation og normer i organisation og ledelse

Færdigheder
·Den studerende kan anvende forskellige ledelsestilgange og incitamentssystemer i relation til motivation og normer ved at forklare deres baggrund og virkemåde.
·Den studerende kan vurdere forskellige fremgangsmåders hensigtsmæssighed i forhold til at udvikle betingelser for god organisatorisk performance og trivsel i de organisationer, den studerende arbejder i.
·Den studerende kan strukturere besvarelsen af en konkret problemstilling og anvende fagets teori på praktiske problemer i egen organisation.

Kompetencer
·Den studerende kan identificere og redegøre for centrale aspekter omkring ledelse, incitamenter, motivation og normer i relation til en konkret empirisk problemstilling i egen organisation.
·Den studerende kan diskutere samspillet mellem ledelse, incitamenter, motivation og normer i relation til en konkret empirisk problemstilling i egen organisation


Litteratur:
Der forberedes et kompendium og en casesamling. Det tilstræbes at kombinere en lærebog med en samling af artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.
Undervisningstidspunkt:
Forårssemester - 32 timer og et internat
Faget udbydes i Aarhus.

Undervisningsform:
I de fire første undervisningsmoduler tages udgangspunkt i henholdsvis økonomi, statskundskab og psykologi samt et tværgående ledelsesperspektiv. For hver af disse fire moduler er der undervisning to gange fire timer fordelt på to dage Undervisningsformen er her diskussionsbaseret lærerundervisning med indlagte forelæsninger kombineret med gruppearbejde og diskussion af deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer.
Det femte undervisningsmodul består af et internatophold på to dage, hvor alle tre undervisere deltager, og hvor samspillet mellem de tre fagretningers perspektiver prioriteres. Ud over de ovenfor nævnte undervisningsformer får deltagerne også individuel vejledning til deres opgave på internatet, ligesom der er en del gruppearbejde med opfølgende plenumdiskussioner.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 270 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 48 Forberedelse:165 Gruppearbejde: 0 Forberedelse af præsentation: 7 Eksamensforberedelse og Eksamen: 60 = I ALT 270
 


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/Juni 
Omprøve: August 
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Individuel hjemmeopgave på max 10 normalsider.
Internt bedømt efter 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Opgaven skal indeholde en teoretisk analyse og diskussion af en empirisk problemstilling (fra den studerendes daglige arbejde) under en bred anvendelse af teori og viden fra alle faget.
Hjemmeopgaven er på max. 10 normalsider (en normalside er på 2.400 anslag)
Der er digital aflevering via Blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus