Innovationsledelse. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Leading innovation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9227001.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9227002.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Lektor Michael Nørager, Aarhus Universitet, Institut for forretningsudvikling og teknologi.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til master i offentlig ledelse.
Formål og sigte:
Fornyelse, omstilling og innovation spiller en stigende rolle for den offentlige organisations opgave-løsning. Offentlige og private organisationer deler her i stigende grad karakteristika og udviklings-udfordringer.  
Det er formålet at bibringe deltagerne
1) viden og forståelse for innovation, ledelse og organisering af innovation, herunder grundbegrebernes udvikling og stigende betydning, samt
2) viden om og forståelse af dynamikken i de komplicerede forhold i innovationsprocesser, herunder nye forretningsprocesser, ny teknologi og kompetenceudvikling. Innovation sætter ledere og medarbejdere ud i situationer, hvor lederskab, dømmekraft, fleksibilitet og kontekstuel beslutningstagning vil blive nødvendigt. Dette gælder også relationerne til omgivelser i form af leverandører og brugere. I dette fag vil der være fokus på ledelse og udvikling af innovationsprocesser herunder deres uforudsigelighed og kompleksitet. Der vil blive arbejdet med hjælpemidler og værktøjer i ledelsesprocessen med stor vægt på deltagernes egne erfaringer.  

.  

Indhold:
- Perspektiver og definitioner på innovation 
- Velfærdsinnovation - mellem drivkræfter og reformer 
- Samspillet mellem de politiske rammer og den offentlige organisations strategi 
- Medarbejder- og brugerorienteret innovation 
- Medarbejderinvolvering – og innovation
- Læring, mentale processer og innovation
- Innovationsprocesser og - ledelse – i flere forskellige perspektiver  
- Vidensbaserede perspektiver på innovation
- Innovation i den offentlige sektor i lyset af forandringsledelse og neuro-leadership
 


Målbeskrivelse:
Fagets mål er, at deltagerne efter aktiv deltagelse i faget: 
Har viden om: 
- Betingelserne for at skabe udvikling og innovation,  
- Centrale begreber indenfor innovation og innovationsledelse, herunder service og brugerroller 
- Hvordan innovationsledelse kan anvendes 
- Hvilke dynamikker der virker i innovationsprocesser 
Har opnået kendskab til: 
- Grundlæggende teorier om innovationsledelse og organisering af innovation, herunder såvel erhvervsøkonomiske som sociologiske tilgange 
- Betydningen af samspillet mellem interne og eksterne innovationsprocesser og -elementer 
- Værktøjer i innovationsledelse 
Færdigheder & kompetencer:
- Kunne anvende grundbegreberne i en analyse af innovationsbehov og -evne 
- Kunne anvende væsentlige værktøjer i innovationsledelse 
- Kunne håndtere alle faser af en innovationsproces

Litteratur:
Eksempelvis):
Fuglsang, L. & Sundbo, J (2005): “The organizational Innovation System: Three Modes”. Journal of Change Management, Vol. 5, No. 3, pp. 329-344, September 2004.

Rock, David: “Managing with the brain in mind” Strategy+business Issue 56 Autumn 2009.
Rock, David & Schwartz, Jeffrey: “The neuroscience of leadership” Strategy+business Issue 43 Summer 2006.

Sørensen, Eva & Torfing, Jacob (red.): ”Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor”. Jurist- og Økonomforbundets forlag 2011
 


Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 30 timer 
Faget udbydes i Aarhus.

Undervisningsform:
Forelæsning kombineret med en blanding af oplæg, dialog, evt. eksterne foredrag, gruppearbejde og hjemmeopgaver. Der vil i forløbet blive relateret til uddannelsens øvrige fag og centrale spørgsmål. Deltagernes indbyrdes interaktion og selvstændige bearbejdning af stoffet mellem mødegangene tillægges stor vægt og vil blive støttet gennem hele forløbet. Første mødegang vil blive anvendt til dels at udvikle en fælles grundlæggende forståelse af innovation og innovationsledelse og dels give en baggrund for at forstå undervisningen de efterfølgende mødegange. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 60 Gruppearbejde: 5 Forberedelse af præsentation:  10 Eksamensforberedelse og Eksamen:  30 = I ALT 135


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/Juni 
Omprøve: August 
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelse på baggrund af synopsis.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.
 

Supplerende information til prøveform:
Eksamensopgaven afleveres digitalt via Blackboard.
En synopsis er en kort beskrivelse (maximalt 4-6 sider, en normalside er på 2.400 anslag) af, hvordan et seminar kunne være skrevet. Den rummer en ultra kort indledning, hvor problemfeltet indkredses (1/2 - 1 side), en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser (1/2 - 1 side), en argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og metodiske indfaldsvinkler, der vil kunne tages i anvendelse (2 - 4 sider) samt en perspektivering (5-10 linjer). Synopsen kan tage udgangspunkt i såvel en teoretisk som en praktisk problemstilling (sidstnævnte anbefales). Synopsen stopper, så at sige, der hvor analysen skulle begynde og vil derfor også vanskeligt kunne rumme en konklusion på problemformuleringen. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige eksamen. Synopsis vægtes med en tredjedel i forhold til den mundtlige eksamen.
Denne eksamensform er altid individuel.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus