Effektiv ledelse i en sparetid - Politologisk Organisationsteori. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Applied Political Science: Political Theory of Organizations

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9227201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9227202.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Århus.

Fagansvarlig:
Professor Peter B. Mortensen, Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse
Formål og sigte:
At give de bedste muligheder for at fungere som effektive ledere i offentlige organisationer, der møder og i stigende grad vil møde skrappe krav om effektiv opgaveløsning med knappe ressourcer.
Indhold:
* Hvordan håndterer I kravet om effektiv drift? 
* Hvordan håndterer I krydspresset mellem politisk ledelse og krævende medarbejdere? 
* Hvordan træffer I beslutninger, og hvorfor vil I ofte træffe dårlige beslutninger? 
* Kan I indrette organisationen, så den forebygger dårligdomme? 
* Hvordan sikrer og beskytter I jeres organisation i en tid, hvor budgetterne er stramme? 
* Hvordan håndterer I personaleproblemer, når I ikke ved, hvor I har politikerne? 
* Sager og skandaler er ikke hverdag, men de kommer og stiller krav om ledere, der kan krisemanagement. Hvordan forebygger og håndterer I sådanne kriser? 
* Reorganiseringer er hyppige og populære, men ingen sikker opskrift på succes, så hvordan gør I det, så I minimerer risikoen for at komme til at forvalte en fiasko?

Målbeskrivelse:
Faget udnytter den omfattende teoretiske og empiriske forskning inden for politologien. Den forskning beskæftiger sig  især med, hvordan offentlige organisationer faktisk fungerer inden for givne politiske rammer.
Faget repræsenterer imidlertid anvendt politologi.  Målet er at udnytte den viden, der foreligger, til at sætte offentlige ledere på alle niveauer i stand til at klare sig bedre i forhold til de udfordringer og faldgruber, som er indbygget i det politiske spil.
Dermed sættes deltagerne i stand til at sikre en bedre opgaveløsning i respekt for de politiske vilkår i den offentlige sektor. Samtidig kan faget hjælpe til med at forebygge karriereskadende og personlige nederlag for offentlige ledere. 


Litteratur:
Christensen, Jørgen Grønnegård og Peter Bjerre Mortensen (2016). ”I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder”, DJØF-Forlaget, 243 sider
+ kompendium og en casesamling. 
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.


Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 12 timer på universitetet og et internat over tre dage 
Faget udbydes i Aarhus

Undervisningsform:
Diskussionsbaseret lærerundervisning kombineret med caseanalyser, der forberedes i grupper sammensat af studerende med forskellig baggrund. Der vil indgå et internatophold i undervisningsforløbet.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: 30 konfrontationstimer, forberedelse 70 timer, eksamensforberedelse og eksamen: 35. I alt 135 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
30 minutters mundtlig eksamen på baggrund af synopsis. Ekstern censur, 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Synopsen må højst fylde 6 sider (en normalside er på 2.400 anslag), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
Synopsis afleveres digitalt via blackboard. 

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus