Strategisk Kommunikation. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Strategic Communication

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9225901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9225902.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense, Kolding.

Fagansvarlig:
Adjunkt Heidi Jønch-Clausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Formål og sigte:
Kommunikation er blevet en central ledelsesdisciplin. I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det nødvendigt at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere offentlige organisationer betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Samtidig går kommunikationsopgaver i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige discipliner, såsom retorik, organisationsteori, Public Relations og marketing.
For at opfylde fagets formål, er det læringsmålet, at den studerende opnår viden om fagets begreber, teorier og metoder således at vedkommende både kan analysere og anvende disse i praksis. Analytisk er det målet, at den studerende kan demonstrere færdigheder i at udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere konkrete og praktiske problemstillinger i forbindelse med en organisations strategiske kommunikation. Den studerende skal kunne analysere og vurdere budskabers kvalitet, relevans og mulige effekter. Derudover skal faget klæde den studerende på til selv at udarbejde en kommunikationsplan/kampagne. I forbindelse hermed skal den studerende kunne analysere en kommunikationssituation, definere relevante målgrupper, udarbejde overbevisende budskaber og evaluere sine strategiske tiltag.Indhold:
  • Kommunikationsfagets grundlæggende teorier, modeller og begreber
  • Planlægning af markedsføring og branding i offentlige organisationer
  • Centrale dimensioner af intern og ekstern kommunikation
  • Issues management
  • Krisekommunikation  
  • Identitet og værdier
  • Storytelling og taleskrivning
  • Evaluering

Målbeskrivelse:
Viden
Det er fagets formål at bibringe den studerende kritisk viden om og forståelse for centrale kommunikationsstrategiske begreber, teorier og metoder, der er essentielle i organisationers strategiske håndtering af deres interne og eksterne kommunikation.

Færdigheder
Den studerende opnår færdigheder i at anvende fagets begreber, teorier og modeller på konkrete kommunikationsproblemer. De lærer at udvælge og anvende kommunikationsteorier til den strategiske håndtering af interne og eksterne kommunikationsproblematikker.

Kompetencer
Med udgangspunkt i den opnåede viden og færdigheder får den studerende kompetencer såvel som analytiker af kommunikationsproblematikker og som strategisk kommunikator.

Litteratur:
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.  


Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 30 timer
Faget udbydes i Odense.  

Undervisningsform:
Faget undervises primært på dansk.
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at teoriforelæsninger kombineres med gruppediskussioner, øvelser, cases og andre øvelser. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag.
Aktivitet og antal timer:
Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 70 Gruppearbejde: 5 Eksamensforberedelse og Eksamen: 30 = 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig eksamen á 10 normalsider á 2400 anslag (inklusiv problemformulering og litteraturliste).
Internt bedømt. 7-trins-skalaen  
 
 Supplerende information til prøveform:
Opgaven afleveres via Blackboard
Opgaven skal være en pensumbaseret, strategisk løsning på et selvvalgt strategisk problem i den studerendes organisation.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense