Ledelse i og mellem stat, marked og civilt samfund / Management and leadership in and between state, market and civil society

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9272201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9272202.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse.


Formål og sigte:
Den offentlige sektor præges i stigende grad af, at grænserne mellem offentlig og privat (stat, marked og civil samfund) nedbrydes, af at mange eksterne interessenter involveres i politisk beslutningstagning såvel som offentlig serviceproduktion, af nødvendigheden af at kunne samarbejde mellem mange interessenter og organisationer, og af at disse organisationer frem for at være ”rene” organisationer i stigende grad kan karakteriseres, som hybrider. Dertil kommer, at det bliver stedse tydeligere, at en række meget forskellige styringsparadigmer konkurrerer om at vinde opbakning til konkrete reformtiltag.
Ledere i det offentlige befinder sig dermed ikke blot i klassiske krydspres og dilemmasituationer præget af stor grad af kompleksitet og komplicerethed, de må også kunne manøvrere i et institutionelt set-up præget af konkurrerende styringsforestillinger. Formålet er derfor at klæde de studerende på til at kunne forstå, rådgive om og selv manøvrere i denne nye offentlige virkelighed.
Dermed er formålet og sigtet at den studerende opnår indsigt i forskellene på de logikker og rationaler, der konstituerer det institutionelle sektormæssige set-up i stat, marked og civil samfund, de konkurrerende samlekoncepter for moderne styringstænkning, samt forstår hvad det betyder for ledere, der må håndtere at skulle manøvrere i og mellem de forskellige sektorer, aktører og logikker i ”rene” såvel som hybride organisationer.
Dette fag er ved siden af at være et specifikt ledelsesfag også et dannelsesfag. Vi tematiserer derfor både den brede historiske udvikling af samfundet og den offentlige sektor frem til vore dage og en række principielle emner, der udløses af en refleksion over stat, marked og civilsamfund og deres indbyrdes forbundethed.

Indhold:
Vi gennemgår en række tekster der belyser stat, marked og civil samfund som sektorer og rationaler (klassiske såvel som moderne) og sætter fokus på, hvordan centrale bud på hvad der kan beskrive det moderne samfund konstituerer særtræk ved det institutionelle setup om ledelse.Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne forstå og diskutere hvad stat, marked og civilsamfund er i en ledelses- og styringsmæssig sammenhæng, samt sammenligne, reflektere over og diskutere hvad forskellige styringsmæssige idealer såsom NPM, NPG og NWS indebærer i forhold til offentlig ledelse, og hvordan ledere har en mulighed for at manøvrere i og mellem og udnytte de potentialer og konflikter, der ligger i og mellem brudfladerne af disse styringsparadigmer.


Litteratur:
Uddrag af
Klausen og Hviid Nielsen red (1989): Stat og marked, Jurist-og Økonomforbundets Forlag
Andersen, Greve, Klausen og Torfing (2017): Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens Jurist-og Økonomforbundets Forlag.
Ove K. Pedersen (2011) Konkurrencestaten, Jurist-og Økonomforbundets Forlag.
Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard (2015): Ledelseskrise i konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag.
Svend Brinkmann (2014): Stå fast, Gyldendal Business
Carsten Greve (2012): Reformanalyse Jurist-og Økonomforbundets Forlag
Rasmus Willig (2016) Afvæbnet kritik, Hans Reitzels Forlag.
Undervisningstidspunkt:
Forårssemester – 30 timer.
Faget udbydes i Odense


Undervisningsform:
Forelæsning og workshop præget dialog.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30, Forberedelse: 70, Eksamensforberedelse og eksamen: 35 – I alt 135 timer.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i maj/juni
Omprøve i august.


Eksamensbetingelser:
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.


Prøveform til eksamensbevis:
Fem timers take-home skriftlig prøve med alle hjælpemidler
Intern bedømmelse med karakter efter 7 trins-skalaen


Supplerende information til prøveform:
Opgaven udleveres via blackboard.
Besvarelsen må maksimalt fylde 6 sider a 2.400 anslag. Antal anslag skal angives på opgavens forside.
Besvarelsen afleveres digitalt via blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense