Ledelse og HRM. (Søjle 2 - Generiske ledelsesfag) / Leadership and HRM

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9225801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9225802.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Søren Voxted, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Formål og sigte:
Formålet er at skabe viden om ledelsesteorien i almindelighed og personaleledelse (Human Resource Management) i særdeleshed, samt opnå viden om særlige og aktuelle teoretiske strømninger indenfor ledelses- og HRM-tænkningen. De studerende vil ligeledes gennem faget opnå kompetencer til at overskue ledelsesprocesser og at gennemskue og håndtere sin egen og andres rolle i forhold til ledelsesmæssige problemstillinger.
Indhold:
Faget vil give et overblik over ledelsesteoriernes historiske udvikling og erkendelser og behandle disse i relation til den offentlige kontekst.
Faget vil eksempelvis belyse emner som:
- lederrollens særlige kendetegn
- ledelse i offentlige organisationer
- personaleledelse og HRM
- krydspres og dilemmaer i ledelsesprocessen
- personaleudvikling, MUS og brugen af incitamenter
- kompetenceudviklingens former og dilemmaer
- ansattes motivation og deltagelse
- samspillet mellem HR-afdelingen og linjelederen og
- HR-funktionens rolle bredt  

Målbeskrivelse:
Målbeskrivelse:
Målet er at den studerende
- kompetencen til at opliste og kritisk diskutere forskellige indfaldsvinkler fra den klassiske, den moderne og den nutidige ledelsesteori
- kompetencer til at opliste og kritisk diskutere centrale tendenser inden for HRM-teorien og på HRM-områder
- Færdigheder til at anvende HRM teorier at analysere på og reflektere over udvalgte ledelsessituationer med henblik på at anvise hvordan disse kan tænkes håndteret procesmæssigt herunder reflektere kritisk over egen og andres lederrolle
- Viden der kan perspektivere generel ledelsesteori til de særlige udfordringer der er for ledelse i den offentlige sektor


Litteratur:

- Yukl, Gary (2012); Leadership in Organizations, Pearson / Prentice Hall, New York
– Berman, E. et al (2016); Human Resource Management in Public Service (5th Edition), Los Angeles: SAGE Pub. -Artikler udleveret til holdet på BB
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.  Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 30 timer Faget udbydes i Odense
Undervisningsform:
Dialogbaseret undervisning. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 45 Gruppearbejde: 0 Forberedelse af præsentation: 0 Eksamensforberedelse og Eksamen: 55 = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af 20 minutters varighed på baggrund af synopsis uden forberedelse. Intern censur efter 7-trins-skalaen. 

Supplerende information til prøveform:
Denne eksamensform er altid individuel. En synopsis er en kort beskrivelse (maximalt 8 sider (en normalside er på 2.400 anslag)) af, hvordan et seminar kunne være skrevet. Den rummer en ultra kort indledning, hvor problemfeltet indkredses (½-1 side), en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser (½-1 side), en argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og eventuelt metodiske indfaldsvinkler, der vil kunne tages i anvendelse (3-5 sider) samt en perspektivering (1-2 sider). Synopsen kan tage udgangspunkt i såvel en teoretisk som en praktisk problemstilling (sidstnævnte anbefales). Synopsen stopper, så at sige, der hvor analysen skulle begynde og vil derfor også vanskeligt kunne rumme en konklusion på problemformuleringen. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige eksamen. Synopsis vægtes med en tredjedel i forhold til den mundtlige eksamen. Synopsis afleveres digitalt via blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense