Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde / Leadership and psychosocial work environment in modern work

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9874301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9874302.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Signe Pihl-Thingvad, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse

Formål og sigte:
Formålet med dette fag er at indføre den studerende i diskussionerne omkring klassiske og moderne ledelsestilgange i relation til HR og psykisk arbejdsmiljø. Den studerende skal ligeledes på baggrund af faget kunne opstille mulige handlingsstrategier i forhold til ledelse og arbejdsmiljø. Diskussionen vil tage udgangspunkt i spørgsmål som disse:
 • Hvordan hænger organisering, ledelse og psykisk arbejdsmiljø sammen?
 • Hvilke opfattelser af medarbejderen, motivation og stress ligger der i de forskellige ledelsestilgange?
 • Hvilke muligheder har ledelsen for at styre medarbejderne i den moderne offentlige sektor?
 • Hvordan påvirker forskellige ledelsesstrategier medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan man lede moderne videnarbejdere og hvordan kan man regulere deres arbejdsmiljø?

Indhold:
 • Klassiske og moderne teorier om ledelse og HR
 • Klassiske og moderne tilgange til psykisk arbejdsmiljø
 • Stress modeller
 • Trivsel, motivation og commitment på arbejdspladsen
 • Balancen mellem arbejdsliv og fritid
 • Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø
 • Mening og identitet i arbejdet
 • Stress management og et godt psykisk arbejdsmiljø i praksis

Målbeskrivelse:
Viden
- Målet er at de studerende kan demonstrere viden om fagets centrale begreber og teorier, så de er i stand til at redegøre for disse og beskrive konkrete problemstillinger vedr. ledelse og psykisk arbejdsmiljø i egen arbejdspraksis.

Færdigheder
- Målet er at de studerende får færdigheder i:
 • At reflektere over, argumentere på baggrund af og formidle forskellige ledelsesteoriers betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø  
 • At diskutere og kritisk vurdere teoretiske og praktiske ledelsesmæssige problemstillinger med fokus på HR og arbejdsmiljø
 • At opstille og begrunde løsningsmodeller i forhold til konkrete ledelsesmæssige beslutninger med særligt fokus på HR og medarbejdernes trivsel (fx håndtering af stress på arbejdspladsen)

Kompetencer
- Målet er at de studerende kan demonstrere kompetence til selvstændigt at kunne gennemføre en problemanalyse og opstille mulige løsningsforlag på problematikker vedr. ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv.

Litteratur:
Grundbøger og artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der foreligger i løbet af januar. Det samlede pensum består af ca. 700 sider.

Undervisningstidspunkt:
Forårssemester - 30 timer Faget udbydes i Odense.

Undervisningsform:
Undervisningen vil basere sig på en blanding af dialogbaserede forelæsninger og konkrete cases om ledelse og psykisk arbejdsmiljø, som skal danne baggrund for udviklingen af praksisorienterede løsningsmodeller.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 75 Eksamensforberedelse og Eksamen: 30 = I ALT 135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i maj/juni
Omprøve i august
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af ca. 30 minutters varighed (inklusiv votering) på baggrund af synopsis
Intern censur. 7-trins-skalaen.
Individuel eksamen.

Supplerende information til prøveform:
Denne eksamensform er altid individuel. En synopsis er en kort beskrivelse og analyse af en problemstilling vedrørende ledelse og psykisk arbejdsmiljø i den studerende egen organisation (maximalt 5 sider, en normalside er på 2.400 anslag).
Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige del af eksamen.
I den mundtlige eksamen tages udgangspunkt i synopsen, men eksaminationen kan bevæge sig ind i andre af fagets temaer for at vurdere breddekendskabet til faget.
Synopsis afleveres digitalt via blackboard.
Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense