Offentlig økonomistyring / Public sector fiscal management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9607201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9226502.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Sune Welling Voigt, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse.
Studerende, der tidligere har bestået faget Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer, fagnr. 9226501 kan pga. det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte:
Faget har til formål at øge deltagernes forståelse af økonomistyring i offentlige organisationer. Økonomistyring vedrører budgettering og styring af en organisations ressourcer, aktiviteter og resultater i bredeste forstand. Økonomistyring omfatter ikke alene en række opgaver, redskaber og institutioner men har i politisk ledede organisationer det særtræk at være indlejret i et politisk beslutningssystem med forskellige aktører, interesser og hensyn. Sigtet er at øge deltagernes forståelse af og indsigt i begreber, opgaver, processer, redskaber, aktører og interesser i økonomistyring i politisk ledede organisationer. Faget har fokus på at give viden om teoretiske begreber om rammen for og indholdet i offentlig økonomistyring, men har gennem brug af praktiske eksempler og cases også eksplicit fokus på at give viden om økonomistyring i praksis i forskellige offentlige organisationer, herunder viden om aktuelle hensyn, principper og udfordringer i økonomistyringen. Faget giver deltageren færdigheder i at vælge blandt teorier og redskaber til at analysere konkrete økonomistyringsproblemstillinger.Indhold:
Faget omfatter en række centrale områder, herunder økonomistyringsbegreber og – dimensioner, forskellige økonomistyringsopgaver, aktører og interesser i økonomistyring, økonomistyring i praksis og aktuelle økonomistyringsudfordringer.

Målbeskrivelse:
Læringsmålene for faget er, at deltageren:
- tilegner sig viden om fagets emner, således at man er i stand til at beskrive forskellige økonomistyringsopgaver og -hensyn samt redegøre for og sammenligne forskellige begreber og tilgange til økonomistyring i politisk ledede organisationer.
- kan redegøre for det aktuelle økonomistyringsfokus i forskellige offentlige organisationer,
- tilegner sig færdigheder som sætter deltageren i stand til at analysere, sammenligne og diskutere økonomistyring i relation til forskellige institutionelle rammer,
- tilegner sig kompetencer som er nødvendige for kunne reflektere og teoretisere over økonomistyring på en måde, så deltageren kan anvende disse refleksioner og teorier til at forholde sig til konkrete økonomistyringsproblemstillinger og -udfordringer.Litteratur:
Der udarbejdes en materialesamling, som indeholder fagets pensum, som vil bestå af danske og engelske tekster (boguddrag, artikler, rapporter mv.), med et omfang på ca. 700 sider. Et eksempel på litteratur, som vil indgå i pensum, er uddrag fra Peter Munk Christiansen (red.) (2014). Budgetlægning og offentlige udgifter (2. udgave; Hans Reitzel).Undervisningstidspunkt:
Forår, 30 timer
Faget udbydes i Odense

Undervisningsform:
Undervisningen omfatter forelæsninger og tematiske diskussioner, relateret til egne erfaringer. Faget undervises på dansk. Den vejledende fordeling af arbejdsindsatsen fordeler sig således: Konfrontationstimer: 30; forberedelse: 80; forberedelse til eksamen: 24; eksamen 1; i alt 135.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af synopsis (maximalt 5 sider a 2.400 anslag).
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.


Supplerende information til prøveform:
En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen. Synopsen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i deltagerens egen organisation, og indeholde en indkredsning af et problemfelt, en problemformulering, en beskrivelse af casen samt en argumenteret overvejelse over et eller flere teoretiske perspektiver, der vil kunne tages i anvendelse med henblik på at besvare problemformuleringen. Synopsen kan evt. afsluttes med en perspektivering, hvor der bl.a. kan åbnes op for yderligere perspektiver eller andre dele af pensum, der kan være relevante at inddrage i relation til den valgte problemformulering. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering, som inkluderer både den skriftlige (synopsen) og den mundtlige del af eksamen. Ved den mundtlige eksamen kan der stilles spørgsmål til alle dele af pensum, men typisk på en måde der vedrører den skriftlige synopsis. Denne eksamensform er altid individuel. Synopsis afleveres digitalt via Blackboard.
 


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense